01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 26
މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި

މާރާމާރީ އާއި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި ކަމަަށާއި ގިނަ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމާ ގާތަށް ވެސް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު...

October 01, 2017 60
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެނީ

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު"އަށް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 7
ޒުވާނުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދޭން ގޮވާލައިފި

މާރާމާރީތަކާއި ރޭވިގެން ހިންގާ ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ޒުވާނުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 30, 2017 12
16 ވަކީލެއްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސަސްޕެންޑު ކުރި ވަކީލުންގެ ތެެރެއިން އިތުރު 16 ވަކީލެއްގެ ސަސްޕެންޝަން މިއަދު އުވާލައިފި...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 70
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 18
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ވުރެ މުހިންމީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވިލިނގިލިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ކާމިޔާބު ހޯދިޔަސް ޕީޕީއެމަށް މުހިންމީ ކައުންސިލަށް ވުރެ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު...

September 27, 2017 45
ސައުދު ލަދުގަނެ، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ސައީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 13
ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 26, 2017 4
ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑްކުރި ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން އިންޑިއާގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަނުން...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން ކޯޓަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން...

September 25, 2017 29
ރޮޒައިނާ: މާލެއާ އެއްވަރަށް އަގުތައް ކުޑަކުރޭ!

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މާލެއަށް ވުރެ، ރަށްރަށުގައި ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެ އަގުތައް ކުޑަކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި އައްޑޫ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 21
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދީ، ގާސިމް އަންނަން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ...

September 24, 2017 30
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ފަޒީލް ނަޖީބު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަަރަކަށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 30
ރެހެންދި ފްލެޓުގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ރެހެންދި ފްލެޓުގެ އެޕާޓްމެންޓަކަށް ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު ފުލުހުން މިރޭ ވަދެ ބަަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

September 22, 2017 65
ކެމްޕޭންގައި ރީކޯ މޫސަ އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ ފާޑުކިޔުން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭނުގައި، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 11
އިމްރާން އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 17
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި ޕާޓީތަކުން އެއްވުމަކަށް

މިއަންމާގެ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުން އަންނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

September 20, 2017 35
ފެނަކައިން ތެޔޮ ގަތުމުގައި ވެސް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް

އެކި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ހިންގުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޑީސަލް ގަތުމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 21
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓްލޭޑީއާ އެކު ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

September 19, 2017 149
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 77
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ ކުޅިވަރުގެ އީދުން: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވާނީ ޕީޕީއެމުން ފަށަންް އުޅޭ ކުޅިވަރުގެ އީދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 10
އަމީތު، ސައުދު، ވަހީދުގެ ޝަކުވާތައް އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 4
އަމީތާއި ސައުދަށް އެޗްއާރުސީއެމާ ބައްދަލެއް ނުވި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2017 3
އދ.ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ

ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ގަތުލްއާންމުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ އދ. ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް...

September 17, 2017 53
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 10
"ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވިކިފައިވާތީ"

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިއްކާލެވިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 17
މުއައްސަސާތައް ހުރީ ހައިޖެކްކޮށްފައި: މައޫމޫން

މާދަމާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުރީ ހައިޖެކް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައުޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 95
އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭނެ: ނިހާން

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 42
ވަކީލުން އުޅެނީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން: ޕީޕީއެމް

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ވަކީލުންނަކީ ވަކި ފިކުރެއްގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށާއި ވަކީލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ގައުމުގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގާލުމަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 12, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔާން ނެރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ...

September 12, 2017 58
"މަޝްވަރާ ނުކުރިއަސް ލީޑަރުން މިނިވަނެއް ނުކުރެވޭނެ"

މަޝްވަރާ އަށް މި ފަހަރު ދައުވަތު ދިނުމުން ވެސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށް ކުރީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި، މަޝްވަރާގައި ބައިވެރި ނުވިޔަސް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 11
"ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށްފައި މަޝްވަރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ"

ގައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދައުވަތު ދެއްވަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް...

September 11, 2017 23
"އިސްލާހަށް އެދުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭއިންސާފެއް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ހުރި އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން އެދުމުން އެކަން އިސްލާހުކޮށްނުދީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 83
ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން (ޑީޖޭއޭ) މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.