09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 15
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ހަތް ދުވަހަށް ގޭބަންދަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަލީ ނިޔާޒް ހަތް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

December 09, 2016 12
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ނިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު...

December 09, 2016 34
"ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން ދަނީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވަމުން"

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު މިހާރު މާ ބޮޑަށް ގޯސްވެ، އެއީ އާދައިގެ ކަމަށް ވަމުންދާ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 77
ސައުދުﷲގެ ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ބަދަލުވި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓާލަން ސަރުކާރުން...

December 08, 2016 37
އީސީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 9
މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އަބުރުގެ މައްސަލަ ނުބެލި

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދިން ހަބަރެއްގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން...

December 07, 2016 35
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 17
މަހްލޫފާ ބައްދަލުކުރަން އދ. ގެ އޮފިޝަލުން އެދިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި...

December 06, 2016 2
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް...

December 05, 2016 2
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް 24 މެމްބަރަކު ހާޒިރުވި

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއެކު، ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 40
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އަޅާނުލާތީ ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔެއިން އަޅާނުލާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 26
ރާއްޖޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ދަނީ ބޮޑުވަމުން: އދ.

ރާއްޖޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ހައްތަހާ ބޮޑުވަމުން ދާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ވާހަކަތައް ފަށަން ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ވެސް އިތުރު ވަމުން ދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 03, 2016 66
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ: އަލީ ހުސެން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި ގޮތަށް، ޕީޕީއެމުން އެދިއްޖެ ނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

December 03, 2016 14
އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 69
އިންތިހާބު ފަސްކުރުން އީސީން އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ދެ މަސްދުވަސް ފަސް ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

December 01, 2016 14
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 01, 2016 19
ގާނޫނު އަރާހަމަކުރާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ: ނާޒިމް އާއިލާ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ހުންނެވީ ގާނޫނާ ހިލާފުވެވަޑައިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 30, 2016 40
ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ: މައުމޫން

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 36
އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާ މެދު އީސީގެ "އިންޒާރެއް"!

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 31
ގެއްލުނު ފައިސާ ވަނީ ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: ޒަމީރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިވެގެން ހިންގި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުން ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ބައެއް ފައިސާ މިހާރު ވަނީ...

November 28, 2016 14
އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މޫސަ އާއި އަލްހާން އުނިކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މިއަދު އުނިކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 40
"ދައުލަތަށް ގެއްލުނު 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފިން"

ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު...

November 27, 2016 75
ޖަލްސާ އަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދާނެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ "ހަބޭސް 3" ޖަލްސާ އަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 82
ރައީސް ވަހީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ކުރު ގޮތަކަށް

މި ޖީލު ދުށް، ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ބައެއް މީހުން ކުރާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި ވެރިކަމުގައި ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ލިއެފައި ވަނީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މަޖިލީހަށް ދެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދެ މަގާމު އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 24, 2016 85
ބޭރަށްދާ ދިވެހިން އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ފާސްކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރާއި ބިދޭސީން އަތުން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 61
"ގަޓު ހުރި ސަރުކާރެއް މި ނޫނީ ތާރީހު ދެކިފައި ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ގަޓު ހުރިވަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީހު ނުދެކޭ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް...

November 23, 2016 19
ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައި ހިފާކަށް ނުވާނެ: މުސްތަފާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް ނަގައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައި ހިފަން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 34
ސަބްރާ ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް، ޒިންމާވާނީ ވަކި ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ކުރީގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑައިރެކްޓަރު ސަބްރާ ނޫރައްދީން ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޒިންމާވާން...

November 22, 2016 15
ޕީއެސްއިންނާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ހަފުލާތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އިންނާ މެދު ވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އެއް ފެންވަރެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 21, 2016 24
އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 27
ރީ ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އަމުރަކާ އެކު އިތުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، ސިވިލް ކޯޓުން...

November 20, 2016 77
އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 19
ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރިމަރީތަކުގައި ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ދެ...

November 19, 2016 9
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ: އެމްޔޫއޯ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.