30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 30, 2016 40
ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ: މައުމޫން

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 36
އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާ މެދު އީސީގެ "އިންޒާރެއް"!

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 31
ގެއްލުނު ފައިސާ ވަނީ ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: ޒަމީރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިވެގެން ހިންގި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުން ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ބައެއް ފައިސާ މިހާރު ވަނީ...

November 28, 2016 14
އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މޫސަ އާއި އަލްހާން އުނިކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މިއަދު އުނިކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 40
"ދައުލަތަށް ގެއްލުނު 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފިން"

ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު...

November 27, 2016 75
ޖަލްސާ އަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދާނެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ "ހަބޭސް 3" ޖަލްސާ އަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 82
ރައީސް ވަހީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ކުރު ގޮތަކަށް

މި ޖީލު ދުށް، ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ބައެއް މީހުން ކުރާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި ވެރިކަމުގައި ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ލިއެފައި ވަނީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މަޖިލީހަށް ދެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދެ މަގާމު އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 24, 2016 85
ބޭރަށްދާ ދިވެހިން އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ފާސްކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރާއި ބިދޭސީން އަތުން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 61
"ގަޓު ހުރި ސަރުކާރެއް މި ނޫނީ ތާރީހު ދެކިފައި ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ގަޓު ހުރިވަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީހު ނުދެކޭ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް...

November 23, 2016 19
ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައި ހިފާކަށް ނުވާނެ: މުސްތަފާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް ނަގައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައި ހިފަން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 34
ސަބްރާ ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް، ޒިންމާވާނީ ވަކި ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ކުރީގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑައިރެކްޓަރު ސަބްރާ ނޫރައްދީން ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޒިންމާވާން...

November 22, 2016 15
ޕީއެސްއިންނާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ހަފުލާތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އިންނާ މެދު ވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އެއް ފެންވަރެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 21, 2016 24
އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 27
ރީ ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އަމުރަކާ އެކު އިތުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، ސިވިލް ކޯޓުން...

November 20, 2016 77
އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 19
ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރިމަރީތަކުގައި ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ދެ...

November 19, 2016 9
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ: އެމްޔޫއޯ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 33
އެއާޕޯޓު އަނބުރާ ހޯދަން ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

November 17, 2016 21
ރައީސްގެ ޖަވާބު: "ތިކަމުގައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް"

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުއްވި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްސަލާގައި ކޮށްދެއްވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 10
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީސް ހ. ތެމާގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 16, 2016 32
ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް ހަދަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހުގައި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް މިއަދު...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 10
މައުމޫން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

‎ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 48
އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެވޯޑަށް ގާސިމް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އެ ބޭންކުން ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް...

November 14, 2016 15
ވޯޓު ވަގަށް ނެގިޔަ ނުދޭން އެންމެން ވޯޓުލާން ގޮވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި "ވޯޓު ވަގަށް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު" ނުލިބޭނީ އެންމެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 33
"ސަލީމާއި ސުޖާ ކޮޅު ބަދަލުކުރީ ގޮތެއް ނެތިގެން"

ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެއްވުނު ކަންކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެނބުރި...

November 13, 2016 20
ރައީސް ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހު އައްޑު އަށް

އައްޑޫ ގަން އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވުމާއި ގަމުގައި ހަދާފައިވާ ސީ ޕްލޭސް ބޭސް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑު އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 51
ތަރައްގީ ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވާނެ: ރައީސް

ދުނިޔެ މިހާރު ކުރިއަރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 78
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު، ސަލީމަށް ހުޅުމާލެއިން...

November 10, 2016 14
އަދިވެސް ފައިސާ ޖަމާ ނުކޮށްދޭ: އެމްޑީޕީ

މި އަހަރު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާ ދޫކުރިތާ ހަފުތާއެއްވިއިރު ވެސް އެމްޑީޕީ...