25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 48
ހައްލެއް ނުފެނުމުން ޑިމޮކްރަސީގައި ދާނީ ކޯޓަށް: ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ކަމެއް ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް...

October 25, 2016 27
އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިދުމަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ޖަލްސާ ޕާޓީ އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށްފި

މައްސަލަ ޖެހި، ދެ ބައި ވެފައިވާ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބާއްވަވާ ޕާޓީގެ އާއްމު ޖަލްސާ އެ ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 24, 2016 31
މައުމޫންގެ ރައްދު: އާއިލީ ކަމެއް ނޫން، މިއީ ރޭވުމެއް

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ޖެހިގެން އުޅެނީ އާއިލީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ހުކުމަކާ ހަމައަށް ގޮސްފައި ވާއިރު، މުޅި މައްސަލަ ހިނގަމުން އައިސްފައި ވަނީ ރޭވުމެއްގެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 41
"ޕީޕީއެމް ރައީސް ކޮބައިތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަހާނަން"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް...

October 23, 2016 79
ހައި ކޯޓުން ވެސް ޕީޕީއެމް ދިނީ ރައީސް ޔާމީނަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ޕާޓީ ދެބައި ވެފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީ ހިންގުމާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 32
އަންނަ މަޖިލީހަށް ޣައްސާނު ހޮވައިދޭނަން: ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހަގު ދަރިކަލުން، ޣައްސާން މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދެން އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް އޭނާ...

October 20, 2016 27
ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުން ހައްލު ކުރުމަށް ކޯޓަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 8
އެދެވޭ ފަރުވާ ނުލިބި މަހުލޫފް ޖަލުގައި ތިން މަސް!

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބޭތީ އާއިލާ އިން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން...

October 19, 2016 10
ވަހީދު، ސުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 45
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އާއި ނާދިރާ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ދެ ބޭފުޅަކު މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު...

October 18, 2016 10
"އިންތިހާބަށް 250އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިއްޖެ"

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 250 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 4
ލަފާތައް ގަބޫލުނުކޮށް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލަފާތައް އަޑު ނާހާ ނަމަ، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް...

October 17, 2016 33
ރައީސް ބޭއްވެވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބާތިލް: އަލީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާ އެކު ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ސައްހަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އިއްޔެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 7
މައުމޫނާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގެއް ނެތް: ޔުމްނާ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ނުލައި އެއްވެސް ކުރިމަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި...

October 16, 2016 30
ޔާމީނަށް 2018 ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދލް ގައްޔޫމާ ނުލައި ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށާއި އެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 8
މައުމޫންގެ ނިންމެވުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން: ޕީވައިއެމް

ޕީޕީއެމް ޒުވާނުންގެ ގޮފި (ޕީވައިއެމް)ގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ޔޫސުފް ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމެވީ ޣައިރު ގާނޫނީ ނިންމެވުމެއް ކަމަށާއި އެ ނިންމެވުން...

October 15, 2016 17
މައުމޫން ދުރުކުރެވޭނީ ކޮންގްރެސް އިން އެކަނި: ޔުމްނާ

ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ އިން ނޫން ގޮތަކަށް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދުރުކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 10
ދަފްތަރުން ވަކިކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ފާރިސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ދަފްތަރުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރީ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކަަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ހައްލެއް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް...

October 13, 2016 17
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 11
އީސީގައި ތިއްބެވީ ކުފޫ ހަމަވާ ބައެއް ނޫން: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ އެފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިއަދު...

October 12, 2016 20
"ޓެރިފް ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު"

ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެއީ އިގުތިސާދަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 22
ރައީސް "ހިމޭނުން" ހުންނަވާތީ ފާޑުކިޔައިފި

ކާޑު ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ދޭ ގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް ހަމަޖައްސައި ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު...

October 11, 2016 24
ބޮޑު ވައްކަމުގެ ބަދަލު ތިން އަކުރުން ނުދެވޭނެ: ޖަމީލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމަށް ތިން އަކުރުގެ "މައާފް" އަކުން ބަދަލު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 115
ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ރައީސް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންމެ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގައިދިޔަ އެންމެ...

October 10, 2016 23
ރައީސަށް ފުވައްމުލަކުން މިހާރު ތަފާތު ފެންނާނެ: ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް ތަފާތު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް، ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 6
މަޝްވަރާތަކާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ: އިނގިރޭސި ސަފީރު

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މެދު ބާއްވަން މަސައަކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތަކާ އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިރޭ...

October 09, 2016 42
ޕީޖީ ގްރޫޕުން ޔާމީނާއި މައުމޫނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުކުރަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) އިން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 34
ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ދަތިވާނެ: ރައީސް

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 22
"ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި ގައުމު ބަނގުރޫޓްކޮށްފި"

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި ގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 07, 2016 31
ނަޝީދުގެ "ނިގުޅައިގަތް" ހައްގުތައް ހޯދަން އދ. އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިންސާނީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހައްގުތައް އެމަނިކުފާނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދޭން އެދި އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

October 07, 2016 27
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެގެން ނުވާނެ: ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މެމްބަރުން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 12
އެކައުންޓު ހުޅުވަން އިތުރު ތިން މަސް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 06, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.