01 މެއި

May 01, 2017 5
ޑީޓިއުންގެ ލަވައަކުން އެސްޓީއޯގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަނީ

އެސްޓީއޯ ގެ އެނިވާސަރީ އަށް ހާއްސަކޮށް ޑީޓިއުން ބޭންޑުން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިޔޯ ލަވަ ރޭ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ބައޮޕިކް ފެށޭތޯ ރޭމޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޯރިއޯގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރޭމޯ ޑިސޫޒާ އަކީ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަރެކެވެ. އެގޮތުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް ހެދުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ރޭމޯ ހިމެނެ އެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ރޭމޯ މިހާރު އަޅައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
ޖޯޖް މައިކަލްގެ ލަވަތަކެއް ނޫން، ސްޓައިލް ވެސް ފައްކާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް، އުމުރުން އެންމެ 53 އަހަރުގައި މަރުވި ޚަބަރުން މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި އެވެ. 'ކެއާލެސް ވިސްޕާ'، 'ލާސްޓް ކްރިސްމަސް' އަދި 'ވޭކް މީ އަޕް ބިފޯ ޔޫ ގޯ' ފަދަ މަޝްހޫރު ލަވަތަކަށް އަދިވެސް ފަނޑުކަމެއް ނާދެ އެވެ. ޕޮޕް ސްޓާރެއްގެ ގޮތުގައި 30 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ފެނުނު ޖޯޖްގެ ތަފާތު...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޕޮޕް ސުޕަސްޓާ ޖޯޖް މައިކަލް އުމުރުން 53 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.