23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 36
ފޮނަދޫ އާބާދީ 3000 އަށް އަަރުވަން ފައިސާގެ އިނާމެއް

ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ އާބާދީ ވަކި ވަރަކަށް މައްޗަށް ޖައްސަން މީގެ ކުރިން ނުކުރާ ކަމެއް، ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ: ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަސް މީހަކަށް 3،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެކެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 3
އިޓަލީގެ މޯލިސް އަށް ހިޖުރަކުރާ ނަމަ 27،000 ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އަށް މި ފަހުން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގެ އާބާދީ ދަށްވެ، އަވަށްތައް ފަޅުވަމުން ދިއުމެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިޓަލީން މުޅިން އާ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ހުޅުވައިލި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
އިންޑިއާގެ ދެ މިލިއަން މީހުންގެ ރަށްވެހިކަން ގެއްލެނީ

އައްސާމް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އައްސާމް ސްޓޭޓުގެ ރަށްވެހިންގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓް އިއްޔެ ނެރުނު އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 1.9 މިލިއަން މީހުންގެ ރަށްވެހިކަން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 111
ވަޒީފާ ނެތި، މައިންބަފައިންގެ އެހީގައި އުޅޭ ޒުވާނުން!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސް ލައްކައަށް އަރައިފި އެވެ. ޒުވާނުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ. ދިވެހިންގެ ގިނަ މަސައްކަތުގައި ބިދޭސީން ހިފައި، އެ މީހުންގެ އާބާދީ ވެސް ހީނުކުރާ މިންވަރަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 45
މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސްލައްކައަށް އަރާނެ: ރައީސް

އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސް ލައްކައަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 56
އާމްދަނީ ބޭރަށް ދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ރާއްޖޭން ބޭރުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

July 11, 2019 72
އާމްދަނީ ނުހޯދާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް

ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ގުނާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 4
އަށް އަހަރު ފަހުން އިންޑިއާ ވާނީ އެންމެބޮޑު އާބާދީއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 28
އަތޮޅުތަކުގެ ނަސީބުގައި ފަޅުކަން؟

ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އަތޮޅުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މާލެ އަށް ހިޖުރަކުރެ އެވެ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ކިޔަވަން ދާން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ހޮސްޕިޓަލެއް ހުއްޓަސް ހިދުމަތުގައި ފެންވަރެއް ނެތެވެ. މާ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ނެތެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީން ގެދޮރުއެޅޭނެ ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، މީގެ 35 އަހަރު ފަހުން، ގދ އަތޮޅުގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 8
އިޓަލީގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ

އާބާދީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެއް ޑޮލަރަށް ގެ ވިއްކަން ފަށާފައިވާ އިރު، އަނެއްކާވެސް ހަމަ މި މަގުސަދުގައި އެ ގައުމުގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
އިޓަލީގެ އަވަށަކުން 1 ޑޮލަަރަށް ގެ ވިއްކަނީ

އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެންމެ ޑޮލަރަކަށް ގެ ވިއްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 1
ދަރިން ހޯދާ އާއިލާތަކަށް ޖަޕާނު އަވަށެއްގައި މާލި އެހީ

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަޕާނަކީ އުފަންވާ ރޭޓް ދަށްވެ މުސްކުޅި އާބާދީ ބޮޑު ގައުމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އިޖުތިމާއި އަދި އިގުތިސާދީ މައްސަލަތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 38
ދާއިރާ ލިބުމާއި ނުލިބުމުގައި "ދަފްތަރުގެ ނުބައި ރޯލު"

އައްޑޫގެ އެހެން އަވަށްތަކާ ޚިލާފަށް މަރަދޫފޭދޫ މީހުން ތަހައްމަލްކުރާ "ދަތި ހާލަތެއް" އޮވެ އެވެ؛ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ހަމައެކަނި އަވަށަށް ވުމެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު މާޗް މަހު ބާއްވާ އިރު އެ އަވަށަކީ ވަކި ދާއިރާއަކަށްވެ، މަޖިލީހުން ގޮނޑިއެއް ލިބެން މަރަދޫފޭދޫ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 14
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިންގެ ހަނދާންތައް

މިއަދު އައިމިނަތު ހުސެން، އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ހުޅުމާލޭން މާލެ އެ ދަނީ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް، ބަހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ މަލަމަތި ފެނުމާ އެކު، އޭނާގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރި އެވެ. މާލޭގެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާނުގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ "ޓާމިނަލަކުން" ޓިކެޓް ގަނެގެން،...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 31
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 40 އަހަރު ފަހުން!

މީގެ ސާޅިހަކަށް އަހަރު ފަހުން ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތް ލަފާކޮށްލަން ހިނގާށެވެ. ތަރައްގީއަށް ބަލާއިރު ޔަގީނުން ވެސް އޮންނާނީ ވަރަށް ކުރީގަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް، މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ބްރިޖްތަކަކުން ގުޅާލަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ވެސް ހިނގާލާފައި...

14 ޖުލައި

July 14, 2018 7
އާއިލާ ރޭވުން: ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ހައްގެއް

ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުން މަރުވާ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގައި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެ އެވެ؛ އަދި ބަލިވެއިނުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ، އެފަދަ ގިނަ ބަޔަކަށް މަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 45
40 އަހަރު ފަހުން އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް މާލޭގައި!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެ، އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު، 2054 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭނީ މާލޭގައި ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 47
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފ. އަތޮޅު މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބެނީ ފ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އާމްދަނީ އެންމެ މަދުން ލިބެނީ ރ. އަތޮޅުގައި ކަމަށް ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 102
ފަޅުކަމާއި ނާއުއްމީދު: މިމީހުންނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ދިރިއުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް އައިޝަތު އިބްރާހީމްގެ ކިބައަކުން ނުފެނެ އެވެ. ސުވާލެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭނާ ޖަވާބުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އުދާސްތައް ބަންޑުންކުރިޔަސް އޭނާގެ ހިތްދަތިކަން ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް އާއިޝަތު، 47، ނުދެކެ އެވެ. މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކާ ހެދި އެވެ.