04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 8
އިޓަލީގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ

އާބާދީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެއް ޑޮލަރަށް ގެ ވިއްކަން ފަށާފައިވާ އިރު، އަނެއްކާވެސް ހަމަ މި މަގުސަދުގައި އެ ގައުމުގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
އިޓަލީގެ އަވަށަކުން 1 ޑޮލަަރަށް ގެ ވިއްކަނީ

އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެންމެ ޑޮލަރަކަށް ގެ ވިއްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 1
ދަރިން ހޯދާ އާއިލާތަކަށް ޖަޕާނު އަވަށެއްގައި މާލި އެހީ

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަޕާނަކީ އުފަންވާ ރޭޓް ދަށްވެ މުސްކުޅި އާބާދީ ބޮޑު ގައުމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އިޖުތިމާއި އަދި އިގުތިސާދީ މައްސަލަތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 38
ދާއިރާ ލިބުމާއި ނުލިބުމުގައި "ދަފްތަރުގެ ނުބައި ރޯލު"

އައްޑޫގެ އެހެން އަވަށްތަކާ ޚިލާފަށް މަރަދޫފޭދޫ މީހުން ތަހައްމަލްކުރާ "ދަތި ހާލަތެއް" އޮވެ އެވެ؛ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ހަމައެކަނި އަވަށަށް ވުމެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު މާޗް މަހު ބާއްވާ އިރު އެ އަވަށަކީ ވަކި ދާއިރާއަކަށްވެ، މަޖިލީހުން ގޮނޑިއެއް ލިބެން މަރަދޫފޭދޫ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 14
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިންގެ ހަނދާންތައް

މިއަދު އައިމިނަތު ހުސެން، އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ހުޅުމާލޭން މާލެ އެ ދަނީ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް، ބަހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ މަލަމަތި ފެނުމާ އެކު، އޭނާގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރި އެވެ. މާލޭގެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާނުގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ "ޓާމިނަލަކުން" ޓިކެޓް ގަނެގެން،...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 31
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 40 އަހަރު ފަހުން!

މީގެ ސާޅިހަކަށް އަހަރު ފަހުން ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތް ލަފާކޮށްލަން ހިނގާށެވެ. ތަރައްގީއަށް ބަލާއިރު ޔަގީނުން ވެސް އޮންނާނީ ވަރަށް ކުރީގަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް، މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ބްރިޖްތަކަކުން ގުޅާލަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ވެސް ހިނގާލާފައި...

14 ޖުލައި

July 14, 2018 7
އާއިލާ ރޭވުން: ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ހައްގެއް

ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުން މަރުވާ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގައި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެ އެވެ؛ އަދި ބަލިވެއިނުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ، އެފަދަ ގިނަ ބަޔަކަށް މަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 45
40 އަހަރު ފަހުން އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް މާލޭގައި!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެ، އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު، 2054 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 54 ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭނީ މާލޭގައި ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 47
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފ. އަތޮޅު މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބެނީ ފ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އާމްދަނީ އެންމެ މަދުން ލިބެނީ ރ. އަތޮޅުގައި ކަމަށް ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 102
ފަޅުކަމާއި ނާއުއްމީދު: މިމީހުންނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ދިރިއުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް އައިޝަތު އިބްރާހީމްގެ ކިބައަކުން ނުފެނެ އެވެ. ސުވާލެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭނާ ޖަވާބުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އުދާސްތައް ބަންޑުންކުރިޔަސް އޭނާގެ ހިތްދަތިކަން ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް އާއިޝަތު، 47، ނުދެކެ އެވެ. މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކާ ހެދި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 24
އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު 9،000 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް، އެޗުޑީސީގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލަފާކުރެވެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 55
މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން އެންމެން މާލެއަށް

ތޮއްޖެހުން މާނަކުރެވޭ ގޮތާ މެދު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންއަރައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން ގެދޮރުއެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ނެތިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ދަތި، ތޮއްޖެހިފައިވާ މާޙައުލުން ދުރަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށްވެ އެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެ ބޭފުޅުން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ދުވަސްވީ އަވަށެއްގެ އާބާދީގައި 16

ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޓިސިނޯގެ ކޮރިއްޕޯ އަވަށަކީ އުސް ފަރުބަދައެއް މަތީގައި އާބާދުވެފައިވާ ވަރަށް ހިތްގައިމު ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް މި ހިތްގައިމު ރަށުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެންމެ 16 މީހުންނެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 22
ސިއްހީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލަންޏާ، އާއްމުންގެ އިތުބާރު ކުޑަވެފައި ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެ އިން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އެފަދަ އެއް ކަމަކީ މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުން މަރުވާ އަދަދު މަދުކުރުމުގައި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ އާބާދީ ދެ މިލިއަނަށް

ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ އާބާދީގެ ދެ މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.