22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ރަސްމާދޫގައި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް "ޓައިނީ ނީމޯ" އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ހުޅުމާލޭ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފިފްތު ޕަވާ ޕްލާންޓު މަޝްރޫއު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އަޅާ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 1
ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓު މައްސަލަ ހޮނިހިރުދުވަހު ހައްލުވާނެ

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 11
ފެނަކަ އޮފީހުގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ވަކިކޮށްފި

ލ. މާބައިދޫގެ ފެނަކަ އޮފީހުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި، އެ އޮފީހުގެ ފަސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 32
މާލެ-ހުޅުމާލެ ދެމެދު ކޭބަލް އަޅާ އަގު 567 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން 38.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (567.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
މިސްރުގެ ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެ ރަޝިޔާ އިން ހަދައިދެނީ

މިސްރުގައި ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިސްރު ސަރުކާރާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 12
ހުޅުމާލޭގައި 8.9 މެގަވޮޓްގެ ހަ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާނެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 50 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕަވާޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި 8.9 މެގަވޮޓްގެ ހަ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 1
އުކުޅަހަށް ކަރަންޓު ދީފި

އއ. އުކުޅަހުގެ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި ރަށަށް މިރޭ ކަރަންޓު ދީފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 65
މެމްބަރުންނަށް ބޮޑު ފައިދާ، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިލް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އެކަމަކު އެސްޓީއޯއަށް ވުރެ ލިޓަރަކުން 1.50ރ ބޮޑުކޮށް، ފެނަކައިން ތެޔޮ ގަނެފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވުމުން، އެ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ އެދުން ކިހާ ބޮޑުކަން މިވަނީ އެނގިފަ އެވެ. ރަށްރަށުގައި ފެނަކައިން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޮޑު އަގުގައި ތެޔޮ ގަތުމުގެ މާނައަކީ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017
ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ދީފި

ށ. ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ރޭ ކަރަންޓު ދީފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 2
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ބިލެތްފައްސަށް ކަރަންޓު ދެނީ

ށ. ބިލެތްފައްސަށް މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓު ދިނުމަށް ފެނަކަ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 7
1500 އެލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނުކުރަނީ

އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނުު ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޓިވެޓާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓްތަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދެނީ

އެމެރިކާގައި ހަކަތަ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔުގަ އަށް ހެކަރުން ޝައުގުވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ހެކަރުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެސް ވަދެގަންނަން އުޅެފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 14
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާ ކަމާމެދު ޝައްކު: ސައުދުﷲ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދަން އުޅޭ ކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ސްވިފްޓް އިންޖީނިއަރިންގެ އެއް ހިއްސާދާރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 3
ހަތަރު ދުވަހަށް ފަހު އަލިފުއްޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

ރ. އަލިފުއްޓަށް ރޭ ގެންދިޔަ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓައި ހަތަރު ދުވަހަށް ފަހު އެ ރަށަށް މިއަދު ކަރަންޓު ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 4
ދެ ރަށެއްގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހއ. މާރަންދޫ އާއި ބ. ފެހެންދޫ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
އާ ޖަނަރޭޓަރުން މިމަހު ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށަނީ

މާލޭގައި ކަރަންޓު އުފަައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް ބަހައްޓާ 8.9 މެގަވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުން މިމަހު ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 6
އިންޖީނުގެތަކުގައި ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތަކެއްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 3
ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް ނަރުދޫއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ށ. ނަރުދޫ އަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

April 03, 2017 5
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ށ. ނަރުދު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...

April 03, 2017 5
ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ށ. ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ ރަށުން ކަަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.