18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 15
އިހަވަންދޫން ގިނަ ބަޔަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫގެ 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕީޕީއެމަށް ރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 50
ދިވެހި ވެރިޔަކު ހޮވަން ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ: އާރިފް

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ވެރިއެއް ހޮވަން ވެސް ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 63
ސަޕޯޓަރެއްގެ މަރަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ފ، މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދާން އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
އެމެރިކާގެ ނިންމުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރާނެ

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރަސްމީކޮށް ނިންމައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އެކަން އިއުލާންކުރެއްވުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިކޮށްލާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 13
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ޕީޕީއެމް

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ތެލްއަވީވްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވި ނިންމުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން...

December 06, 2017 21
ފ. މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ، މަޝްރޫއު ގެންނާނެ:އަލީ އާރިފް

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އިއުލާން ކުރި ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 28
ޗައިނާއާ ގުޅޭތީ އަވަށްޓެރިން ހަސަދަވެރިވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 95
އިތުރު ވެގެން އުޅެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ނުޖެހުން ނަމަ، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މިހާރު އުޅޭނީ 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

December 03, 2017 15
ބައި އިލެކްޝަންތަކާ މެދު ކޮމިޝަން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިތާ އެތައް މަހެއް ވެގެން ދާއިރު އެ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމާ މެދު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 25
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ: މައުމޫން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 11
މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިޔަސް އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 29, 2017 55
ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" އިދިކޮޅު މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް، އިިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ...

November 29, 2017 9
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު ނިމިގެން އޮންނަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްތައް މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 53
މެމްބަރު މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ އެކު ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 19
ދެ ލީޑަރުން އެއްވެގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ

ދެ ފިކުރުގެ އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ދެ ރައީސުންނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 26, 2017 43
ތިނަދޫ ދެ މީހަކު ތިބީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވެގެން

ތިނަދޫ ދެ މީހަކު ތިބީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވެގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 60
ތިނަދު އަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ފަހުން، އެ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިލިމާފަންނު...

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 38
ޕީޕީއެމުން ވެސް ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ވެސް ގދ. ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 78
ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގެންފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބައެއް މީހުންނަށް...

November 22, 2017 15
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި ސަރުކާރު ވެސް ތިނަދޫގައި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު ދެ ވަފުދެއް ގދ. ތިނަދު އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 7
އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފަޔާ މެދު ބަހުސްކުރަން ވަގުތު ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 19
އިދިކޮޅުގައި ގުޅުމެއް ނެތް، އެންމެން ބޭނުމީ ވެރިކަން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭނުން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 18, 2017 76
އުފާވެރި ޚަބަރުތައް ރައީސް ދެއްވީ ތަފާސްހިސާބުން

ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ދެއްވި ތަރައްގީ އާއި ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫއުތައް ތަފާސްހިސާބުން ހިއްސާ ކުރައްވައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ރައީސް...

November 18, 2017 36
ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ހިސޯރުކުރާނެ ކުޑަ ގައުމަކީ ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ކުޑަ ގައުމަކުން ހިސޯރު ކުރާނަމަ، އެކަން ދެން ކުރާނީ ރާއްޖެ އިން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 36
ރައީސް ވަނީ ގައުމު އަމާން ކޮށްދީފައި: އާދަމް ޝަރީފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގައި އޮތީ މުޒާހަރާ އާއި ބައިބައިވުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު މިހާރު ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

November 17, 2017 47
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ބަހާރު މޫސުމެއް"

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުހިންގާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށްދީފި އެވެ. ބޮޑެތި އެތައް މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 24.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.