15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 5
ތުޅާދޫން މެޑަމް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ބ. ތުޅާދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށް މިއަދު އެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 23
އިންތިހާބު ބާއްވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހުރީ، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިނުގެންފި ނަމަ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ގޮތަކަށް...

August 14, 2018 27
އިދިކޮޅުގެ ދައުވަތު މިއުޅެނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިގެން:ރިޔާޒް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެމުން އައި ނަމަވެސް އެ ދައުވަތު ގަބޫލު ނުކުރެއްވިގެން އުޅެނީ، ވެރިކަމަށް އައިސް އެ ސަރުކާރުން ކުރާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭތީ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 13
"ވަކި ކާޑެއް ކުޅެގެން މީހުން މޮޔައެއް ނުހެއްދޭނެ"

"ވަކި ކާޑެއް ކުޅެގެން" ދިވެހިންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ މޮޔަ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 13, 2018 52
މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރެވޭނީ ރައީސަށް ވޯޓު ދީގެން: ފާތުން

އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަމަނާ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފުޅާ ކުރެއްވޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު...

August 13, 2018 23
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 132
ރައީސަކީ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ޖާގަ ދޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް، އަންނަ މަހު އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 20
ދޮޅު އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް އިބޫއަށް ނުހިންގޭނެ: ނަޝީދު

ދޮޅު އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އަށް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު، މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 11, 2018 76
ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ފުރުސަތު ދީފިނަމަ ގައުމު ހުއްޓޭނެ

ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ދިވެހިން ދެން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، ގައުމު ހުއްޓޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ހުން އައިސްގެން އުޅޭ މީހަކު ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއް ކާލުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ...

August 11, 2018 40
ރިޓަޔަކުރާ އުމުރު މަތިކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، އުމުރު ދިގުވަމުން އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ވަޒީފާ އިން މުސްކުޅި ކުރާ އުމުރު މައްޗަށް ޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ....

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 89
ސައީދުގެ ބަސް: މިއީ "ގައުމީ ވެރިކަމެއް"!

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދިފައި އޮތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާ ދެމެދުގަ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 44 ދުވަހަށް ވީއިރު، ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫއާ ދެމެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް ދަނީ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 26
ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން ބުނުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނޫން: ރައީސް

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން އެންގުމަކީ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒެއް ފޯރުވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018 90
މަގާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ރައީސް

ކަންކަމަށް މަގާމުގެ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އެމަނިކުފާނު ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅުގެ "އޮޑިއަށް" އަރާ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

August 08, 2018 81
"ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގެ ސުވާލެއް ރައްޔިތުން ނުކުރާނެ"

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން، އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ކުރާތީ، އެއާ ގުޅޭ ސުވާލު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 14
ސިޔާމާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 13
އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނީ ގާނޫނުން: އިބޫ

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަށަވަރު ކޮށްދޭނީ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް...

August 06, 2018 45
އެޗްޑީސީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އިދިކޮޅު ޖަގަހަ ބަންދު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީީސީ)ގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ އިިއްޔެ ޖޫރިމަނާ ކުރި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހަ ހުއްޓާލުމަށް އެ ކުންފުނިން...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 27
ރަޖިސްޓްރީ ނުވެގެން ފާއިޒް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ފުރުއްވިތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވިއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު...

August 05, 2018 17
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ދެ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ފައިސާ ދޫކުރާ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 181
އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު އެބަ ރާވާ: އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް...

August 04, 2018 100
ހުޅުމާލޭގެ 75 ޕަސަންޓު ވޯޓު ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނެ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުޅުމާލެ އިން 75 ޕަސަންޓު ވޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 59
ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯގޯގެ ސިފަޔަށް ސަޕޯޓަރުން އެތުރިލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ލޯގޯގެ ބައްޓަމަން އެތުރި ކެމްޕޭންގެ ފޯރި ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ ކެމްޕޭންގައި ފެނުނު ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 56
"ފޯމުތައް އީސީއަށް ފޮނުވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައި"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޕީޕީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފުރާ ހުރިހާ ފޯމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ފޮނުވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައި، ދިރާސާކޮށް އަދި ވެރިފައިކޮށްފައި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
އިދިކޮޅުން 17ހާސް ފޯމް ރީ-ރަޖިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މިހާތަނަށް 24،000 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 17،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

August 01, 2018 28
ރިޝްވަތުގެ ބައި ހިމެނޭ ބިލް މަޖިލިހަށް ވެއްދީ އިއްޔެ

ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް މިހާރަށް ވުރެ ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނައިގެން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 25
ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކަށް ދައުވާއެއްނުކުރާނެ

އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔުނަސް މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދައުވާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

July 31, 2018 24
މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް 12 މެމްބަރުން ދާނެ: މުސްތޮފާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އަމުރުން ކަށަވަރުވާތީ، މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން އެ...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 11
ރިޝްވަތަކީ އާންމު އެއްޗަކަށް ހެދުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ރިޝްވަތަކީ އާންމު އެއްޗަކަށް ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ...

July 30, 2018 31
ރައީސްގެ ސުވާލުތަކަށް އިންތިހާބުން ޖަވާބު ލިބޭނެ: އިބޫ

އޭނާ އާއި އެމްޑީޕީ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ކުރިމަތި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2018 49
އަހަރެންނާ އިދިކޮޅު މީހުންނެއް ނުތިބޭނެ: ޑރ. ޝަހީމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޭނާއާ އިދިކޮޅު ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ...

July 27, 2018 32
ޑރ. ޝަހީމްގެ އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް، އޭނާގެ އުފަން ރަށް ގއ....

26 ޖުލައި

July 26, 2018 5
ރީ-ރެޖިސްޓްރީ އަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ 8،000 ފޯމު

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރީ-ރެޖިސްޓްރީވުމަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 8،000 މީހުންގެ ފޯމު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު...

July 26, 2018 9
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު...