26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 22
އައްޑޫ އޮތީ މާޔޫސްވެ، ޝަކުވާތަކުގައި: ޝިޔާމް

މި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ އޮތީ މާޔޫސްވެ، ޝަކުވާތަކުން ފުނިޖެހިފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 21
"ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ޑެސްކެއް ހިންގި"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު، އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
ޕީޕީއެމުން މޯލްޑިވިއަނަށް ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެެސް) އަށް ޕީޕީއެމުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 73
އެޖެންޑާ 19 އަކީ މަކަރުވެރި ސިޔާސަތެއް: ނިހާން

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ އާންމު އިންތިޚާބަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ތައްޔާރުކުރި "އެޖެންޑާ 19" އަކީ ހަކަތައެއް ނެތް، މަކަރުވެރި ސިޔާސަތެއް ކަން ދިވެހިން...

April 03, 2019 30
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ: ޔާމީން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަކީ ރައްޔިތުން ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 115
ޖަލުގައި ހުރުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެއް: ޔާމީން

އެމަނިކުފާނު މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދު ކުރީ އެއްވެސް ކުށެއް އިސްތަށިފުޅުގައި ނޭޅުވޭނެތީ ކަމަށާއި ޖަލުގައި ހުރުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 91
ކެމްޕޭން ފައިސާގައި މިއުޅެނީ އަތް ނުލެވިގެން: ޔާމީން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކޮށްފައިވާތީ، މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް ބެހެއްޓެވި ފައިސާ ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 20
ޑިއުޓީ ނުދައްކާ ބޭނުން ކުރި ޔޮޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޑިއުޓީ ނުދައްކާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ޔޮޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 49
4 މިލިއަން ހޭދަކުރީ ބޮޑު ޖަލްސާއަށް މީހުން އުފުލަން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އަށް ދަރާފައި އޮތް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް މަތިންދާބޯޓުގައި މީހުން އުފުލަން ކުރި ހޭދައެއް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

October 31, 2018 14
ދަތުރު ޚަރަދު ޕީޕީއެމްގެ ބަޖެޓުން އުންޏެއް ނުކުރާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކަށް، ޕީޕީއެމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދައްކަން ޖެހޭ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވެން...

October 31, 2018 29
ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ 4.8 މިލިއަން ޕީޕީއެމުން ނުދެއްކި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް، އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދު ހޯދަން ޕީޕީއެމުން ރަށްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ކުރި ދަތުރުތަކަށް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 38
"ޕާޓީ ވަރުގަދަވީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީން"

ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު، ސާބިތުކަންމަތީ އޮވެ، އެއީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަކަށް ވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 14
ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބިރެއް ނެތް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުނިމެނީސް، އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކި ނުކުރަން...

October 22, 2018 41
75،000ރ. އިން ޕީޕީއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 92
ރައީސްގެ ކެމްޕެއިނަށް ހަރަދުކޮށްފައެއް ނުވާނެ: އެޗްޑީސީ

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިނަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑު ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 59
އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރި: އަޝްމަލީ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތް، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ބަލައިނުގަތުމާ...

October 18, 2018 68
ކެއުން ހެދީ އެޗްޑީސީ އަށް، ޖަގަހައަކަށް ނޫން: ސީރާ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ޖަގަހައަކަށް ސީރާ އިން ހިދުމަތްދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ކެއުންތައް ތައްޔާރު ކޮށްދީފައިވާނީ އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް ސީރާ އިން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 27
އެޗްޑީސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް ކުރި ކެމްޕޭނަށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 50
އެޗްޑީސީން ރައީސްގެ ކެމްޕޭނަށް މިލިއަނުން ހޭދަކުރި!

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވި އެއް ސަބަބަކީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭނަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޭދަކުރުން ކަން ފަޅާ އަރަައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 44
ފާޑުކީ ހުރިހާ ކަމެއް ޕީޕީއެމުން ކޮށްފި!

ރޭ އެއްބަޔަކު ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ ތިމާ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ތިމާގެ ތޮލަށް ހެރުނީ އެވެ. މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވީ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ހަޅުތާލުކުރުމާއި އަޑުއުފުލުގެ ހައްގު ހަނިކުރީ ވެސް އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަން ނުނިމެނީސް، ރޭ އެ ވަނީ އޭރު ހިފެހެއްޓި އެ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 48
"އަޒުމަށް ބަދަލެއް ނާދެ، ހިދުމަތުގައި ދެމިހުންނާނަން"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތަސް، އަޒުމާއި ހިތްވަރަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށާއި ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ކުރިން ހުންނެވި ފަދައިން ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ތަރައްގީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނައި ތަރައްގީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2018 12
އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނެތް، ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފަސްނުޖެހި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 11
ފަސްޓްލޭޑީ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްދީދީ މިރޭ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 21, 2018 73
ކޮރަޕްޓް ނަމަ ވެރިކަމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިފައި ހުރި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރަައްވަން ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވީސް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި އެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 84
އިބޫއަކީ ކޭކު ފަޅަން ވަޅި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހެއް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކަން ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް...

September 19, 2018 89
"2 އެއީ ގޯސް ނަމްބަރެއް، 1 އެއީ އެއް ވިސްނުމެއް"

އެމަނިކުފާނުގެ ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު އެކަކީ "އެއް ވިސްނުމެއް" ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ދޭއް އެއީ ގޯސް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 93
ސަޕޯޓަރުން ފެނި ނިހާން އުފަލުން ސަޖިދަ އަށް

ޕީޕީއެމްގެ "ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާއަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ފެނި، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން...

September 18, 2018 132
އިބޫއަކީ ކޭކު ފަޅަން ވަޅި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހެއް

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެންމެއަކު ފަށައިފި އެވެ.