30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 21
މި ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެ: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ނިންމުމާ އެކު ވެސް އުންމީދު ނުގެއްލޭ ކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ...

January 30, 2019 43
ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކުރި ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްގެ މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 9
ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ކޮންގްރެސް އަދި އެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ހައި...

November 22, 2018 34
ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް ސައްހަ: ހައި ކޯޓު

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ކޮޅު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ހާއްސަ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށާއި ކޮންގްރެސް ބާތިލް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލާގެ ހުކުމް ފަސްކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 17
ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްގެ މައްސަލަ މާދަމާރޭ ނިންމަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވި ޚާއްސަ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް މާދަމާރެޔަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިިންމި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 6
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމުން ހައި ކޯޓަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ގައުމީ ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގައި ނިންމި ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީން ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 35
"ކޮންގްރެސް ބާތިލްކުރުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން"

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި ނިންމި ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

October 03, 2018 101
ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމައިފި

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް، އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2018 88
ޕީޕީއެމް ނިގުޅައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ "އައިޑެންޓިޓީ ނިގުޅައިގަތުމަށް" ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ރަޝިޔާއަށް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 11
ޕީޕީއެމްއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް މައުމޫން އީސީއަށް

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަައް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 19
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް ދަނީ

ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި ނިންމި ނިންމުންތައް ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އެމްއާރުއެމް އިން...

September 29, 2018 51
"އެކަނި ދަތުރުކުރަން ވެސް މިހުރީ ކަމަރު ބަނދެގެން"

އަންނަ ނޮވެމްބަރު 17 ން ފެށިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާއިރު، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެމަނިކުފާނާ އެކު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 28
ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް

މާދަމާ ފަށާ، ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ހުއްޓުވައިދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިވަޑައިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ދަރިކަނބަލުން...

September 27, 2018 24
ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ހުއްޓުވަން އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

މާދަމާ ފަށާ، ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި، އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 116
ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނިމުމެއްނޫން: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައި ނުގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅާއި ޕީޕީއެމްގެ ނިމުން ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 45
"ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ގެންނަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހޮއްވަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 17
މައުމޫން ދުރުކުރެވޭނީ ކޮންގްރެސް އިން އެކަނި: ޔުމްނާ

ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ އިން ނޫން ގޮތަކަށް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދުރުކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 10
އަޅުގަނޑު ގޯސްކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޕާޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ގޯސްކޮށް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.