15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 19
ކޯޓުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރަން ވަކީލުންގެ ޓީމެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު އައްޔަންކުރުމާއި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރާނެ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ނެގުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 10
ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 89
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގައި ހޫނު ގަދަ ބަހުސެއް!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ދެމެދު ހޫނު ގަދަ ބަހުސެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 54
ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް މިރޭ އަރުވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 104
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 29
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުބެހި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބަހާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 22
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 7
އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 203
މި ހަފުތާ ބަންދުގެ ކުރިން ބޮޑުކަމެއް ނިންމާނެ: ރައީސް

މި ހަފުތާ ބަންދުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ބޮޑުކަމެއް ނިންމާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 94
4މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިވިކަން މަޖިލިހަށް އަަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުއްލި...

July 18, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 149
ނަޝީދުގެ މިނިވަންކަމަށް ލީޑަރުން އެދެން ގޮވާލައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކަމަށް ވަކިވަކިން އެދިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 18
އެއްވެސް ހައްގެއް ދޫކޮށެއް ނުލާނަން: މައުމޫން

ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ހައްގެއް ދޫކޮށް ނުލައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 49
ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނީ ދަންނަ ބައެއް ނޫން: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެ ޕާޓީން "ވަކިކުރި" ވާހަކަ އެނގިވަޑައިގަތީ މީޑިއާތަކުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ދަންނަ ބައެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 22
ޕީޕީއެމުން މައުމޫން ވަކިކުރުމާމެދު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަކި ކުރަން ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިރޭ ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 133
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން މައުމޫން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަކި ކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 26, 2017 58
މައުމޫން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
މެމްބަރު ވައްޑެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 37
ޕްރައިމަރީން ބަލިވުމުން ވާދަކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ނަމަ އެ މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެހެން ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނާ ޕީޕީއެމް ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓަށް

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 65
ފުރަތަމަ ތިބީ އަޅާނުލާ، ދެން ފެށީ ތަހުގީގެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި، ޕާޓީގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ މުދާތައް ގެންދިޔައިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ފެކްޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދުމުން "އަޅާނުލައި" ތިބެފައި، އެއްޗެހިތަކެއް ނައްތައިލުމުގެ ތަހުގީގެއް ކުއްލިއަކަށް ފެށުމުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން...