27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016
މައުމޫންގެ ބާރުތައް އަތުލި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބާރުތައް އަތުލި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 2
ފާރިސް، ނާދިރާ ވަކިކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ ޕާޓީން ވަކި ކުރި މައްސަލަ ބާތިލް ކުރަން ސިވިލް...

October 27, 2016 19
ޕީޕީއެމްގެ މުދާ ހޯދަން ފޮނުވި ސިޓީއާ ހަވާލެއް ނުވި

ޕީޕީއެމްގެ ހަރު މުދަލާއި މެމްބަރުންގެ ޑޭޓާބޭސް އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި، އެ މަނިކުފާނު ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 28
ޣައްސާން މި ހައްދަވާ ގޮތެއް ނޭނގުނު!

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެންގެ ލޯ މިހާރު އަމާޒުވެފައި މި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަށެވެ....

October 26, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ މައުމޫން އިލެކްޝަންސަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ހެދި ޕާޓީ ތެރޭގައި މައްސަލަ އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ އެ ޕާޓީ ހިންގެވުމަކީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 17
އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް މައުމޫން އެކުލަވާލައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށް، އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 7
އިންތިހާބަށް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ބޭނުންވާ މީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 24, 2016 16
"އަސްލު ޕީޕީއެމާ މެދު މިހާރު ސުވާލެއް ނުއުފެއްދޭނެ"

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕާއި އެ ޕާޓީގެ ސައްހަ ކައުންސިލަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު އެއްވެސް މީހަކަށް ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 40
"ޕީޕީއެމް ރައީސް ކޮބައިތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަހާނަން"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2016 79
ހައި ކޯޓުން ވެސް ޕީޕީއެމް ދިނީ ރައީސް ޔާމީނަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ޕާޓީ ދެބައި ވެފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީ ހިންގުމާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން...

October 23, 2016 27
"މައުމޫން ނެތި ޔާމީނަށް ތިން ޕަސެންޓް ވެސް ނުލިބޭނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ލޯބިވާ ބޭބެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަމަލުފުޅުން ދައްކަވަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް ކަމަށާއި މައުމޫނާ ނުލައި 2018...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 6
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޒަމީރު އައްޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އައްޔަންކޮށް، އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ރިޔާޒް ރަޝީދު އަދި ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅިވައިގެންނެވި އަހުމަދު އިލްހާމް ރައީސް...

October 21, 2016 16
މައުމޫން ރައީސް ޔާމީނަށް: ޕާޓީ ހިންގެވުން ހުއްޓާލައްވާ

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް އަމަލު ކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ހިންގެވުން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 8
"ބަލައިގަންނާނީ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަން ހުށަހެޅުންތައް"

ބޮޑު ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ހުށަހެޅުންތައް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު...

October 20, 2016 10
"ޔާމީން ބާއްވާ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ޣައިރު ގާނޫނީ"

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކަކީ ސައްހަ ނޫން، ޣައިރު ގާނޫނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 30
ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންނާ މައުމޫން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގެ ކުރީގެ ވަޒީރުންނާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

October 19, 2016 9
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާާމީނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އަމިއްލަ މީހަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 45
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އާއި ނާދިރާ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ދެ ބޭފުޅަކު މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި އައިމިނަތު ނާދިރާ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 7
މައުމޫނާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގެއް ނެތް: ޔުމްނާ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ނުލައި އެއްވެސް ކުރިމަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި...

October 16, 2016 32
ޣައްސާން ދެ ފެކްޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވެ، ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާއިރު، މިއަދު ބޭއްވި އެ ދެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 8
މައުމޫންގެ ނިންމެވުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން: ޕީވައިއެމް

ޕީޕީއެމް ޒުވާނުންގެ ގޮފި (ޕީވައިއެމް)ގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ޔޫސުފް ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމެވީ ޣައިރު ގާނޫނީ ނިންމެވުމެއް ކަމަށާއި އެ ނިންމެވުން...

October 15, 2016 17
މައުމޫން ދުރުކުރެވޭނީ ކޮންގްރެސް އިން އެކަނި: ޔުމްނާ

ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ އިން ނޫން ގޮތަކަށް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދުރުކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 23
ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލާއި އެ ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސައިލަން...

October 14, 2016 21
އަބްދުއްރަހީމް، އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑަކަށް

ދެ ފެކްޝަންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި މަރުތަޅު އެޅިފައިވާ، ޕީޕީއެމް އިން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކަންތައްތައް އެ ޕާޓީގެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 21
މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި "ހުޅުރޯވެފައި" ވަނިކޮށް އެ ޕާޓީގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

October 13, 2016 40
އިންތިހާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫނަށް ގޮންޖައްސަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ވަކި ބޭފުޅަކު ނެތަސް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދެން ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތައް ވެސް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 26
މައުމޫން "ބާކީކުރާތީ" ވައްޑެގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ މެދު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އެމަނިކުފާނު "ބާކީކުރައްވާ" މައްސަލާގައި ކައުންސިލް...

October 09, 2016 42
އަސްމާ އާއި ޝުޖާއު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 25
ކައުންސިލް ބާއްވާނީ ދައުވާކުރި ބޭފުޅުން މާފަށް އެދުމުން

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެއްވި މެމްބަރުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެން، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ކޮމެޓީތަކުން ތާއީދު: ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް އިސްލާހުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެ ޕާޓީގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 2
ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދޭން އެދެފި

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 9
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ އިސްލާހު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

އެއްވެ އުޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށާއި އެ އިސްލާހަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.