14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 23
ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލާއި އެ ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސައިލަން...

October 14, 2016 21
އަބްދުއްރަހީމް، އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑަކަށް

ދެ ފެކްޝަންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި މަރުތަޅު އެޅިފައިވާ، ޕީޕީއެމް އިން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކަންތައްތައް އެ ޕާޓީގެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 21
މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި "ހުޅުރޯވެފައި" ވަނިކޮށް އެ ޕާޓީގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

October 13, 2016 40
އިންތިހާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫނަށް ގޮންޖައްސަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ވަކި ބޭފުޅަކު ނެތަސް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދެން ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތައް ވެސް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 26
މައުމޫން "ބާކީކުރާތީ" ވައްޑެގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ މެދު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އެމަނިކުފާނު "ބާކީކުރައްވާ" މައްސަލާގައި ކައުންސިލް...

October 09, 2016 42
އަސްމާ އާއި ޝުޖާއު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 25
ކައުންސިލް ބާއްވާނީ ދައުވާކުރި ބޭފުޅުން މާފަށް އެދުމުން

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެއްވި މެމްބަރުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެން، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ކޮމެޓީތަކުން ތާއީދު: ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް އިސްލާހުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެ ޕާޓީގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 2
ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދޭން އެދެފި

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 9
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ އިސްލާހު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

އެއްވެ އުޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށާއި އެ އިސްލާހަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 2
ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ލަސްވަނީ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި އެ ގްރޫޕްގެ އިތުރު ހަތަރު މެމްބަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުބެލި ލަސްވަނީ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކަމަށް އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 4
ނިހާނާއި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި އެ ގްރޫޕްގެ އިތުރު ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ބެލުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 75
މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ބޭރުކުރަން އަމާޒު ހިފާފައި!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ، "ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން" ކަމަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މައުމޫންގެ ތާއީދާ އެކު ކަން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 25
މުޒާހަރާކުރުން ހަނިކުރާ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރުމަށް އެއްވެ އުޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 13
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ބޭއްވެން އޮތީ އަންނަ މަހު ކަމަށާއި އެހެންވެ މާދަމާ އަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 11
ގަރާރާއެކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޕީޕީއެމަށް އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލާއި އެ ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގަވާފައިވާ އެންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

August 04, 2016 30
މައުމޫންގެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލާއި އެ ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސައިލަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 3
ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުން އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް

ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 13
މައުމޫން ފުރަނީ، ކައުންސިލް ނުބާއްވަން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މާދަމާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައި ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާތޯ އަންގައިދޭން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަބްދުލްއަލީމް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 18
ޔާމީނާއި މައުމޫން ބައްދަލު ނުކުރައްވާތާ އެތައް މަހެއް

ޕާޓީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ތިން...

July 20, 2016 4
އިސްލާހީ މަސައްކަތާ ދެކޮޅު ބަޔަކު އެބަތިބި: ޕީޕީއެމް

ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ދޫކޮށް މެމްބަރުންތަކެއް ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ޕާޓީ އިސްލާހުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 35
ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްެ

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެކަން ނުކޮށް ލަސްވަނީ، އެ ގްރޫޕްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުންތަކެއް މިހާތަނަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ ކަމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު...

July 19, 2016 11
ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި...

July 19, 2016 8
ޔައުމިއްޔާ ނުފޮނުވި، ކައުންސިލް އަވަހަށް ބާއްވަނީ

ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމަށް ފަހު މުއްދަތެއް ދީގެން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 4
މެމްބަރުން ވަކިކުރެވޭނީ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުމުން: ޕާޓީ

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ އާއި އާއްމު މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އަންގާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ...