01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 16
އަބުރުގެ ބިލާ މެދު ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތު!

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ މެދު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވެސް ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 27
އަބުރުގެ ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: ފާރިސް

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 24
ބޭކާރު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް، ބިލް އަނބުރާ ނުގެންނާނަން

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލުން ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާޅުކުރަނީ "ބޭކާރު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް" ކަމަށާއި އެ ބިލް އަނބުރާ...

July 24, 2016 35
އާދޭސް ކުރީމަ ވެސް ކަންތައް ވީ މާ ގޯސްކޮށް!

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 25
އަބުރުގެ ބިލް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ: ރިޔާޒް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ފާސްކުރަން ނިންމާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ،

19 ޖުލައި

July 19, 2016 35
ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްެ

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެކަން...

July 19, 2016 11
ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މައުމޫން އެދުނު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަން އަނެއްކާ އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދޭން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 8
މައުމޫންގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ފަށަން އުޅެނިކޮށް ނަގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާޓީ ހިސޯރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަން ކޯޓުން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، މިއަދު...

July 14, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ ގަވާއިދު ހިފަހައްޓަނީ ކޮން ފެކްޝަނަކުން؟

ޕީޕީއެމްގައި އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަން ވަކިވަކިން މިހާރު ވަނީ ޕާޓީ ހިންގަން ފަށައިފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 11
ކޮމެޓީތައް ނުބާއްވަން މައުމޫން އަނެއްކާވެސް އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއް ނުބާއްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް އަންގަވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 9
ފާރިސް ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެދެފި

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން...

July 12, 2016 35
ޕީޖީ ގްރޫޕް އިމުގެތެރޭ އޮންނަން މައުމޫން އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ގަވާއިދުގައި ދީފައިވާ އިހްތިސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހާ ގުޅުން ހުރި...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް އީދުގެ ފަހުން ބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 05, 2016 12
މައުމޫން ޕީޕީއެމް "ހިސާރުކޮށްފައި" އޮތުމުން ކޯޓަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާޓީ ހިސޯރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 13
މެމްބަރު އައްސަދާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އައްސަދު ވެސް ތްރީ ލައިން ވިޕަކާ ހިލާފުވެވަޑައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

July 04, 2016 17
ފާރިސް އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި، ކޮމެޓީ ނުބޭއްވުނު

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ތްރީ ލައިން ވިޕާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ހިލާފުވި މައްސަލާގައި އޭނާ އެ ގުރޫޕުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި...

30 ޖޫން

June 30, 2016 57
"ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން"

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ކަންކަން އޮތީ ބޮއްސުން ލައިފައި ކަމަށާއި ޕާޓީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

June 30, 2016 78
މައުމޫނަށް އަމާޒުކޮށް ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުގައި އުމުރުން 65 އަހަރަށް ވުރެ މަތީގެ މީހުންނަށް ނުތިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ....

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ޕީޕީއެމްގެ ކޮމިޓީތައް ހުއްދަ ނެތި ނުބާއްވަން އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ޕާޓީގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 83
ރިޝްވަތުގެ ތަހުގީގު ކުރާތީ އޭސީސީ އަށް އިންޒާރު ދީފި

ރަށްްތައް ދޫކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބެއްސެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސުވާލު ކުރަން ނިންމުމުން ޕީޕީއެމްގެ...

June 28, 2016 63
އިއުލާން ނުކޮށް ރަށްތައް ދޫކުރުމާ ދެކޮޅަށް މައުމޫން

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، އިއުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޕީޕީއެމްގެ...