23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 21
ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ބޭނުންކުރީ ޕްރޮމޯޝަނަށް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަަމަށް ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން މިއަދު ލިބިވަޑައިގަތް ފުރުސަތުގައި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވަން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 22
ޔާމީންގެ ހުކުމަށް އަހަރެއްވުމާ ދިމާކޮށް މުޒާހަރާކުރަނީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލީތާ އަހަރެއް ވުމާ ދިމާކޮށް އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2020 10
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު ޕޮލިހަށް

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 10
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އިދިކޮޅު

މަސަޢްކަތް ނިމިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާއި އުނގޫފާރުގައި އަޅާފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުޅުވުން ލަސްވާތީ އިދިކޮޅުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 27
ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފާނަން: އިދިކޮޅު

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޕީޕީއެމަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފަސްކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރަށް އެކަން ނުވާ ނަމަ އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީއާ ހަވާލުކުރަން އެ ދެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ދަރަނި ބޮޑުވީ ކުރީ ސަރުކާރާ ހެދިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ދަރަންޏަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ދަރަންޏެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 26
އިދިކޮޅުން "ސީ"އެކޭ ބުނި ނަމަ ވިސްނާނަން: ފައްޔާޒު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުވި މިންވަރު ރަނގަޅަށް ބަލައި އިދިކޮޅުން "ސީ" ރިޕޯޓެއް ދިން ނަމަ އެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިއަސްކޮށް މި ސަރުކާރަށް ވިސްނުނީސް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 19
ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރަށް ދޭނީ އެފް ރިޕޯޓެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދެވި، މި ސަރުކާރު ދެ އަހަރުން ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 19
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިވާތީ އިދިކޮޅުން އީސީ އަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިވާތީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 08, 2020 17
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އީސީ ބަދަލުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތް އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަށް ކެމްޕޭންގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އިދިކޮޅަށް ހުރަސްއެޅުން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 15
ހަ ތުހުމަތެއް ކޮށް ސުޖާ މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ބޭންދުމަށް ފަހު ހަ ތުހުމަތެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 20
ބާޣީން އެރިއިރަށްވުރެ ގައުމު މިހާރު ބިރުވެރި: އިދިކޮޅު

މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް މާލެ އަރައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައަށް ވުރެ، މިހާރު މިގައުމު އޮތް ހާލަތު މާ ނުރައްކާތެރިވެފައި ބިރުވެރިކަމަށް، އިދިކޮޅު...

November 03, 2020 13
އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ސުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 42
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ހުއްދަ ދިނީ ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވަން

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބާއްވާ "ބަޑި ބުރާސްފަތި" ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ ވާޗުއަލްކޮށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 11
ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރަށް އިދިކޮޅުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިއްޔެ ރާއްޖެއަށް ކުރެވި ދަތުރުފުޅަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 23
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް އިމްރާން މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެތަ؟

ހޯމް މިނިސްޓަރު، އިމްރާން އަބްދުﷲ މަގާމުން ދުރުކުރުމަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދީ ނުވަ މެމްބަރެއްގެ ސޮޔާ އެކުގަ އެވެ. އިތުރު މެމްބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާ އެކު އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 50
ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަދުރޭއަށް ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުން...

October 26, 2020 21
އިމްރާން މަޖިލީހުގައި ހެދީ ދޮގު، މަގާމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް އަމިއްލަ އަށް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެ އަމަލަށް ފަހު އޭނާ އަށް އެ މަގާމުގައި...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރު ކޭސްގައި ޕީޖީން ދައްކަނީ ބަހަނާ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުން، ދައުވާނުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އެކަމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފޮރުވުމަށް ކަމަށާއި ޕީޖީ އޮފީހުން ދައްކަނީ ހުސް ބަހަނާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ޕީޖީގެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 34
އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުންގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު އެބަދޭ

މި ވެރިކަމާ އެކު އިންޑިއާއާ ބަދަހިވި ގުޅުމަށް އަމާޒުކޮށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުމުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަގްސަދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު އާއްމުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 49
ޕީޕީއެމްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑަކީ އެޅުނު ފާލަމެއް: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި ލޯޔަލްޓީ ކާޑަކީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނާ ދެމެދު އެޅުނު ފާލަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ އުކުޅެއް: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 14
ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ޝަހީބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏަކުން ފެނުނު 130 ކިލޯގެ ޑްރަގް ސުމަގުލް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފަައިވާ ޝަހީބު އިބްރާހީމް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި...

October 14, 2020 24
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ އިސް މީހެއް!

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމަކީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 16
އިންޑިއާގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.