19 ޖޫން

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 23
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ފަރުވާއަށް ވަގުތުން އެހީތެރިވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ދެ ކުދިންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ދިޔައީ ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް "ލޮކްޑައުން ޔާދަވް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުދިންތަކަކަށް ކޮވިޑް އާއި ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފައިވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ ބަލީގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ލޮކްޑައުން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ އިންޑިއާގައި ކުއްޖަކަށް ލޮކްޑައުންގެ ނަން ދިން ވާހަކަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި 100 މީހުން ވިހައިފި

މުމްބާއީ (މެއި 22) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ މުމްބާއީ ސިޓީގެ އެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހޭ އިރު ހުރިހާ ކުދިންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 35
ފަރުވާނުދެވި ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް

ފަރުވާ ހޯދަން ރަށުން ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި އއ. ތޮއްޑޫގައި ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 5
ނަރުހެއްގެ މަނަވަރު ދަތުރު ނިމުނުތަނުން އަލަތު ދަރިފުޅު

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިންޑިއާގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ ސޯނިއާ ޖެކޮބް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާ އެކު ގައުމަށް ދާން މަނަވަރެއްގައި ދަތުރަށް އެރި އިރު އިނީ ވިހަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިިއްބާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުގައި ގައުމަށް ދެވޭތީ ލިބުނު އުފާ...

05 މެއި

May 05, 2020
ލޮކްޑައުންއާ ހެދި އާއިލާ ނުރޭވިދާނެތީ ކަންބޮޑުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވެފައިވާ ލޮކްޑައުންތައް ގައުމުތަމުގައި ދިގުދެމިގެންދާނެ ނަމަ ނުކުންނާނެ އެއް މައްސަލަ އަކީ އާއިލާ ރޭވުމެއް ނެތި އެތައް މިލިއަން އަންހެނުން ބަލިވެއިނުން ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 116
ބަންގްލަދޭޝްގެ 70 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަަނަލް އިމަޖެންސީ އޮަޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންގެ ނަމަކަށް ކޮވިޑާއި ކޮރޯނާ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އުފަންވި އިންޑިއާގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ އާއި ކޮވިޑްގެ ނަން ދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް ކޮރޯނާ

ކޮވިޑް-19 ފަތުރާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އުފަންވި ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 2
ދިރާގުގައި "މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް" ހުޅުވައިފި

ދިރާގުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ގާތުން ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
މާބަނޑުއިރު ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސްއާ ދުރުވާންޖެހޭ

މާބަނޑުވުމުން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކާނާ ކާ ހިތްނުވެފައި، ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި ކާން މާ ބޮޑަށް ބޭނުންވުން ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް އަކީ މާ ބަނޑުދުވަސްވަރު ބައެއް އަންހެނުން ވަރަށް ކާހިތްވާ އެއްޗެކެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 11
15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
"ގުޑް ނިއުޒް" ދެއްކުން ހުއްޓުވައި ދޭން އެދި ކޯޓަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އައިވީއެފް ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނުބައި ތަސައްވުރެއް އުފައްދައިދޭނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ކަރުނާޓަކާގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 2
ޕީއެޗްޑީ ތީސީސް ނިންމައިލީ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެ

މީހެއްގެ ނަސީބު ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މި އަންހެން މީހާ އަކީ އޭގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވާން ޖެހުނީ ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހު އެވެ. ބްރިސްޓަލްގެ އެސްޓީ މައިކަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވެގެން އޮވެ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ތީސީސް ނިންމައި...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 39
"ކައިވެނި" ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް

ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ރ. މަޑުއްވަރީގައި ވެސް އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް އިއްޔެ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަހަކު އެއްފަހަރު ކާ ބޭހެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން އަންހެނުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކާންޖެހޭ ބޭހެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބޭސް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދޭތެރެ ދުކުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އިންޖެކްޝަނެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ އިންޖެކްޝަންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރައިލްތަކެއް ހެދި އިންޑިއާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.