03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 1
27 އަހަރު ކުރީގެ އެމްބްރިއޯއަކުން ދަރިއެއް

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ފްރީޒްކުރި އެމްބްރިއޯއަކުން ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 13
މާމަދަރި ލިބުނީ މާމަގެ ބަނޑުން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މާމަދަރިފުޅު ވިހައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 3
14 ފިރިހެން ދަރިންނަށް ފަހު އަންހެން ދަރިއެއް

އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު އަންހެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، 15 ވަނަ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 4
މަތިންދާބޯޓުގައި އުފަންވުމުން އުމުރު ދުވަހު ހިލޭ ދަތުރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން އިންޑިގޯގެ ދަތުރެއްގައި މަތިންދާބޯޓު ތެރޭ އުފަންވި ކުއްޖަކަށް އުމުރުދުވަހު ހިލޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގައި ދަރިން ހޯދާ ނަމަ ބޯނަހެއް

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ދަރިން ހޯދާ މީހުން އިތުރުކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިންގަޕޫރުގައި ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 13
ސިޒޭރިއަން އަށް ފަހު އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވިހަން ދިޔަ އަންހެނަކު ސިޒޭރިއަން އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މަރުވި މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 6
އަނބިމީހާގެ ބަނޑު "ކަފާލުމުން" ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ބަނޑު "ކަފާލުމުން"، ދަރިފުޅު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 7
ވިހެއުމުގެ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީޓޮޕުން ތައާރަފުކޮށްފި

ވިހެއުމާއި ތުއްތުކުއްޖާގެ ޗެކަޕް ހިމެނޭ އާ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުން އާމިރުގެ ފިލްމު އަވަސްކުރަނީ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބާކީ ހުރި މަންޒަރުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 2
ވިހެއީ ބަލިވެއިންތާ އެއްގަޑިއިރުތެރޭ ކަމަށް ބުނާ މީހެއް

ހާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނޫނީ، ބަލިވެ އިނދެ ވިހަން ނުވަ މަސް ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ. އެކަމަކު މާބަނޑުވިތާ އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވިހޭ ވާހަކަ ބުނެފި ނަމަ އެއީ ވާނީ އަޖައިބެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ނިކި މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުންވާތީ މިދިޔަ އަހަރު މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ނިކީ މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 2
ތިން ބެއިން ވިހެއީ އެއް ދުވަހެއްގައި

ދަރިން ލިބުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަސްތަކަކަށްވާނެ އެވެ. އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިން ބެއިންނަށް އެއްފަހަރާ އެއް ދުވަހެއްގައި ދަރިން ލިބުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. މިފަދަ ނަސީބަކާ ލައްވައިލި އެމެރިކާގެ މި ތިން ބެއިންނަށެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ކުޑަވަނީ!

ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓް ދަށްވެ މި ގަރުނު ނިމޭ އިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 23
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ފަރުވާއަށް ވަގުތުން އެހީތެރިވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ދެ ކުދިންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ދިޔައީ ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް "ލޮކްޑައުން ޔާދަވް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުދިންތަކަކަށް ކޮވިޑް އާއި ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފައިވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ ބަލީގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ލޮކްޑައުން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ އިންޑިއާގައި ކުއްޖަކަށް ލޮކްޑައުންގެ ނަން ދިން ވާހަކަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި 100 މީހުން ވިހައިފި

މުމްބާއީ (މެއި 22) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ މުމްބާއީ ސިޓީގެ އެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހޭ އިރު ހުރިހާ ކުދިންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 35
ފަރުވާނުދެވި ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް

ފަރުވާ ހޯދަން ރަށުން ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި އއ. ތޮއްޑޫގައި ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 5
ނަރުހެއްގެ މަނަވަރު ދަތުރު ނިމުނުތަނުން އަލަތު ދަރިފުޅު

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިންޑިއާގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ ސޯނިއާ ޖެކޮބް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާ އެކު ގައުމަށް ދާން މަނަވަރެއްގައި ދަތުރަށް އެރި އިރު އިނީ ވިހަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިިއްބާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުގައި ގައުމަށް ދެވޭތީ ލިބުނު އުފާ...