23 މެއި

May 23, 2019 1
ޕޮލެންޑު މީހަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ޕޮލެންޑު އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 30
15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިއްސީ ގޭގައި، އެކަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު އިއްޔެ މަރުވިއިރު، އެ ކުއްޖާ ވިއްސީ އެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ނުގެން ގޮސް ގޭގައި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 14, 2019 29
15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާއިރު މިކަންކަމާ ދުރުވެލާ

ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާ މީހަކު އެކަމަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުމާ އެކު އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ތިރީގައި މި ހިމަނާލަނީ ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާ މީހަކު ނުކުރަންވީ ކަންކަމެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
މާބަނޑު އިރު ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރާ ކާނާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް މައްސަލައަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މައިމީހާއަށާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ވެސް ނުރައްކާވެ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ލޭ...

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ދަރިއެއް

ބަންގްލާދޭޝްގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާން އަންހެނަކު އެއް ކުއްޖަކު ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ކުއްޖާ ވިހައިފި އެވެ.

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2019 1
ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އާ ބޭހެއް

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އާ ބޭހެއް، ޓެސްޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކާމިޔާބު ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އެމެރިކާ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޯލާ އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރާ އެކު ކުއްޖާ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 10
ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ސްޓެލްކޯ އިން ވެސް ހަ މަހަށް

ދަރިއަކު ލިބުމުން ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭ ޗުއްޓީ ސްޓެލްކޯ އިން ވެސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

March 10, 2019 35
މާބަނޑުމީހާ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އެއް މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް!

މާބަނޑު މީހާ ބަލިވެގެން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރު އެއް މަސް ދުވަސް ދޭ ގޮތަށް، އަންހެނުން ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއާ ބެހޭ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އަލުން ބަލިވެއިނުން އަވަސްކުރެވިދާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއުމަށް ފަހު، އަލުން ބަލިވެ އިންނަ ނަމަ އެ ދޭތެރެއަށް މަދުވެގެން 18-24 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން ރަނގަޅެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 11
އެކްސިޑެންޓެއްގައި، މާބަނޑު މީހަަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މަގު ހުރަސްކުރި މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭނާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 3
"އެންމެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާ" ސަލާމަތްކުރެވިއްޖެ

ޖަޕާނުގައި، އުފަންވިއިރު ބަރުދަނުގައި އެންމެ 268 ގްރާމް ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 4
ކޯމާ އިން ހޭލެވުނުއިރު ދަރިއަކު ލިބިފައި!

ފިޓް ޖެހި، ކޯމާގައި އޮތުމަށް ފަހު ހޭ އެރި އިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިފައި އޮތުމުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 28
އުފަން ކުރީތީ މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދުނިޔެ އަށް އުފަން ކުރީތީ، އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
ތުއްތު ދަރިފުޅު ގާތުން ބޯން ބާރުއަޅާނެ ކަމެއް

ވިހާ ތަނުން ދަރިފުޅު ފެންވަރުގައި ރީތިކުރުމަކީ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާ ގޮތެވެ. އެކަމަކު ގާތުން ދިނުމަށް ބާރު އަޅައި ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ކަން ކުރަން ޖެހެނީ މީގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 11
ރަޝްފާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ފުލުހުންނަށް

އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ރަޝްފާ އަހުމަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން އެކަން ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި...

January 24, 2019 3
ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާންވާނެތަ؟

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް އަންހެނުން ކާ ބޭސް، މެދުކަނޑާނުލައި، މުޅި މަސް ދުވަހު ބޭނުންކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ މައްސަރުކަންތަކުގެ ވޭނުން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ އާ ވަސީލަތެއް އީޖާދުކޮށްފި

އަންހެނުން ދަރިމައިވުން ހުއްޓުވަން މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހޯމޯން އިންޖެކްޓްކޮށްދޭ، ގައިގައި ތަތްކޮށްލާ ޕެޗެއް އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
އެއް ފަހަރާ ބަލިވެއިން 7 ނަރުހުންގެ ދަރިން ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ 16 ނަރުހަކު މިދިޔަ އަހަރު އެއްފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން އެތަނުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރޫ އެރި އެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ އެ 16 ނަރުހުންގެ ވާހަކަ އަށް ލިބުނު ސަމާލުކަން މާބޮޑެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 1
ބަނޑުބޮޑުތޯ ސުވާލު އުފެއްދުމުން ނަރުގިސް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބަތަލާ ނަރުގިސް ފަޚްރީ އިނީ ބަލިވެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ހުކުރު ދުވަހު ގެނެސް ދިން ހަބަރަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
މާބަނޑުއިރުގެ ކާނާއާ ދަރިފުޅުގެ އެލާޖީއާ ކޮން ގުޅުމެއް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ކާނާއާ ދުރުވުމަކުން ދަރިފުޅުގެ އެލާޖީގެ މައްސަލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 57
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ބަލިވެއިން ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.