23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް

ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
"މަމް އެންޑް ބޭބީ" އެޕް؛ މާބަނޑު މީހުންނަށް ލުޔެއް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ހުރިހާ ހާލަތެއް ދެނެގެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ޕައިލެޓް ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ މޮބައިލް އެޕް "މަމް އެންޑް ބޭބީ" އެޕްގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު އެ އެޕް ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 22
ތުއްތު ކުދިން މަރުވުން ހަމަ އިތުރުވީތަ؟

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި މާލޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވުމަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރީ، ރާއްޖެއަކީ އުފަންވާ ތަނުން ނުވަތަ ވަރަށް ޅަ އުމުރުގައި ތުއްތު ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތް މި ސަރަހައްދުން ވެސް އެންމެ ދަށް ގައުމު ކަމަށް ވެފައި، އެ އަދަދު އިތުރުވީތޯ ސުވާލު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 56
ދެ މަސް ތެރޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން 16 ތުއްތު ކުއްޖަކު މާލޭގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 1
9/11 އާ މި ކުއްޖާއާ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑު

އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަސްޓް ހަމަލާ އަށް 18 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި ދިން އެ ހަމަލާ އަކީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ހުރި ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވާލައި ތިން ހާހެއްހާ މީހުން މަރުވެ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޒަހަމްވި ހާދިސާއެކެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް އަންނާރު ޖޫސް މުހިންމު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަންނާރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ދަރިފުޅުގެ ސިކުނޑި ހެދިބޮޑުވުމަށް އެހީވެދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 2
ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔަކު "ބަލިވެއިނުމުން" ސަސްޕެންޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރި އިރު އޭނާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ ދެ އަހަރަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުއްޖެއްގައި އިތުރު ދެ ބޯ

އިންޑިއާގައި، "ތިން ބޯ ހުރި" ކުއްޖަކު އުފަންވެ އާއިލާ އާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެސް މިކަމުން ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ވިހަން ވެސް މޭކަޕްކޮށްލަންވީ

ވިހެއުމަކީ ވޭންހުރި އަދި އުދަނގުލުގައި އުޅޭ ވަގުތެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ މީހާ ފަރިވެ ނަލަވާ ވަގުތަކަށް ވެސް އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. ވިހެއުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޭކަޕްކުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަންނަނީ ޓްރެންޑްވަމުންނެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 65
ކުޑަކުއްޖަކު ވިހޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ވިހޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 4
ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ބޭސް ދިނުން ލަހެއްނުވާނެ

ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު ބޭހެއް އީޖާދު ކުރުމަކީ މިހާތަނަށް އެހާ ކާމިޔާބު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދެން މިކަން އެހާ ލަސް ނުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
އިމްތިހާނު ހެދީ ވިހައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެ

އިތިއޯޕިއާގެ އަންހެނަކު ވިހައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެ ތިން މާއްދާއެއްގެ އިމްތިހާނު ހަދައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
ޕޮލެންޑު މީހަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ޕޮލެންޑު އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 30
15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިއްސީ ގޭގައި، އެކަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު އިއްޔެ މަރުވިއިރު، އެ ކުއްޖާ ވިއްސީ އެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ނުގެން ގޮސް ގޭގައި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 14, 2019 29
15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާއިރު މިކަންކަމާ ދުރުވެލާ

ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާ މީހަކު އެކަމަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުމާ އެކު އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ތިރީގައި މި ހިމަނާލަނީ ބަލިވެއިންނަން ތައްޔާރުވާ މީހަކު ނުކުރަންވީ ކަންކަމެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
މާބަނޑު އިރު ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރާ ކާނާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް މައްސަލައަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މައިމީހާއަށާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ވެސް ނުރައްކާވެ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ލޭ...

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ދަރިއެއް

ބަންގްލާދޭޝްގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާން އަންހެނަކު އެއް ކުއްޖަކު ވިހޭތާ 26 ދުވަސް ފަހުން ދެ ވަނަ ކުއްޖާ ވިހައިފި އެވެ.

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2019 1
ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އާ ބޭހެއް

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އާ ބޭހެއް، ޓެސްޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކާމިޔާބު ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އެމެރިކާ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޯލާ އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރާ އެކު ކުއްޖާ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.