17 މެއި

May 17, 2017 11
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފައިސަލް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް މޭޖަ ރިޓަޔާޑް އަހުމަދު ފައިސަލް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ މި މަގާމަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ނޫޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 18
ތަރައްގީ އަކީ ގަދަބާރުން ގެނެވޭ އެއްޗެއް ނޫން: ނަޝީދު

ތަރައްގީ އަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ އިދިކޮޅަށް، ގަދަބާރުން ގެނެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

May 16, 2017 3
ފަނޑިޔާރު ރައޫފު ޖޭއެސްސީ އަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 161
ރައީސްގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 122
ރައީސަށް އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް މެމްބަރުން ކިޔައިދީފި

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކާއި ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 86
ބައްޔަށް ފަހު ޕީޕީއެމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް

ޕީޕީއެމުން ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ދައްކާ އެއް ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. އެ ޕާޓީ އުފެދުނު ފަހުން ފުލުފުލުގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތައް "ކިހިލި" ޖަހައިގެން ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭރު ބޭއްވި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ ބައި އިލެކްޝަންގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއް ވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ނުލިބުނެވެ. އޭގެ ފަހުން...

12 މެއި

May 12, 2017 160
ރައީސް ޔާމީނަށް ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 51
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލާ އެކު ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 21
ރައީސްގެ މައްޗަށް ވެސް ޝަރީއަތް ހިންގާނެ: އަމީން

ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ނަމަ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތް ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް...

May 09, 2017 56
"މަންމަގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދިނީ އިންސާފު ބޭނުންވާތީ"

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން، އިންސާފަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޖަލު ގޮޅިއަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން މަންމަ ދިން ނަސޭހަތަށް ފުރަސްގަސްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި،...

08 މެއި

May 08, 2017 10
އާސަންދަ ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އާސަންދަ އަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ނިންމި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ...

May 08, 2017 236
ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 91
ދިވެހިން އެ ބުނި އެއްޗެއްގެ މާނަ އޮޅުވާނުލާތި!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން ބާރުގަދަ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަނީ ނޫނެކޭ ބުނަމުންނެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ދެން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ސަރުކާރު ލައްދުގަންނުވާލައިފި އެވެ. އާބާދީ ބޮޑު އެހެން ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ޕީޕީއެމަށް ދިނީ ފުރަގަހެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި...

May 07, 2017 199
މިއީ ބޮޑު ބައްޔެއް، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ލަދެއް!

ވޯޓުލުން ފެށުމާ ހަމައަށް، ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒެއް ސަރުކާރު ފަޅީގަ އެވެ؛ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރުން އޮތީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ....

May 07, 2017 70
"ރައްޔިތުން އެވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި"

މިއަދު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 9
ވޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

މިއަދު ބާއްވަމުން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި މާބޮޑު...

May 06, 2017 28
ރައީސް ޔާމީނާއި ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ބަހުސަކަށް ވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި ކަމަށް...

04 މެއި

May 04, 2017 12
ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ނިކުންނަން ޖެހޭ:މަހްލޫފް

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދީގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ޖަލުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 24
"ގޮންޖެހުމަކީ ނޫސްވެރިކަން މިންގަނޑަށް ހެޔޮވަރުކުރުން"

ނޫސްވެރިކަމަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ "ހައްދުން ނެއްޓުނު" ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން، ހަގީގީ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ހެޔޮވަރުކުރުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 29
އާދޭސް ނުކުރިޔަސް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުން ވަކިވަކިން އާދޭސް ނުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އިންސާފުން އަމަލުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 02, 2017 20
ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކަހެރިވެފައި: އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކަހެރިވެ، އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެރިކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ނެތް ބޭފުޅުންތަކަކާ އެކު ކަމަށް އަދާލަތު...

May 02, 2017 29
ރޯދަމަހު ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10-2 އަށް

އަންނަ ރޯދަމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10 އިން މެންދުރު 2:00 އަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 67
ޔުނިވަސިޓީއަކުން ރައީސް ޔާމީނަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓުކަން

އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން އަރުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު...

April 29, 2017 94
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވަނީ އެއް ހައްގުތަކެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް ހައްގުތަކަކާއި އިމްތިޔާޒްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ބައެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 82
ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ ލިއުންތައް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ:ރައީސް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެ ނޫން ވެސް މީޑިއަމްތަކުގައި މިނިވަންކަމާ އެކު އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާކޮށް އެކި ވާހަކަތައް ލިއެވިގެން ވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

April 27, 2017 149
ނަޝީދުގެ މިނިވަންކަމަށް ލީޑަރުން އެދެން ގޮވާލައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 16
ނަޝީދު ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ އަނެއްކާވެސް ޝަރީއަތް ކެންސަލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.