05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 39
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔެވުން ދަތިވެ އެވެ. އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެން ކިޔެވުނަސް، ވަޒީފާއެއް ލިބުމަކީ ވެސް ގިނަ ފަހަރު ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނުވި ތާކަށް، އެފަދަ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 21
އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯޑިންއަށް 1000 މީހުން އުފައްދަނީ

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯޑިން ޕްރޮފެޝަނަލްސް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1،000 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 01, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ ނުކުރައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
މިއަހަރުގެ ޝިއާރު: އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން

އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން އަމާޒު ހިފައި ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ހާއްސަ ޝިއާރެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 29
ރައީސް ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކަނޑުއަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

January 30, 2017 23
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުން ޕީޕީއެމަށް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 41
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ގެއަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ސިޔާދަތާ ބެހި، ބޭރުގެ އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އަތްތިލަބަޑި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 2
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 5
ސިޔާސީ ބަޔަކު ނިހާނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން: ވަކީލު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ހެދި މައްސަލައިގައި 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިހާންގެ...

January 26, 2017 14
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ތޯރިގު އދ. އަތޮޅަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 26, 2017 111
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
ތަރައްގީ އެކަންޏެއް ނޫން، ހަމަޖެހުން ވެސް ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުން ތަރައްގީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ފ....

January 24, 2017 82
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 50
އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށާއި އެ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އާންމުން ހިތްހަަޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 51
މެމްބަރު ސައުދުﷲ އަލުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރެއްވި، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 22, 2017 14
ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 34
އެމްޑީޕީން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގެ މާނަ އޮޅުވައިލީ

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާ އިރު، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން...

January 21, 2017 38
ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވީ ޚިޔާނާތް އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދަން

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާއިރު، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ޚިޔާނާތާއި ވައްކަމަކީ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 5
"ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 20, 2017 24
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި މުއިއްޒު ހދ.އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

January 20, 2017 36
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ތަރުހީބެއް ނުލިބޭ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިހާރު ލިބޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 52
ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެދެން: ރައީސް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޕީޕީއެމަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 19
"މައުމޫންގެ ހަފުލާ ހުއްޓުވީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް"

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވި ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 18, 2017 3
ފަތުވާދޭ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޝައިޚް ރަޝީދު

އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

January 18, 2017 35
މައުމޫނަށް ރައްދު: ހިންގުމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ

ޕީޕީއެމް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަށް ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 23
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީއަކަށް ހުޅުވައެއް ނުލެވޭނެ:މައުމޫން

ކުރިއަށް އޮޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މި މަހު 27 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ޕްރައިމަރީ ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 22
އާންމުންނާ އެކު ފަސްޓް ލޭޑީގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުންތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވަން އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހަރަކާތްތަކުގައި، މާލޭގައި...

January 16, 2017 22
އުންމީދު ކުރާވަރުގެ ބަޔާނެއް ނީއްވާނެ: އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މި އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާ ވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް އިވިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 37
މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު: އަލީ އާރިފް

ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ނެތް ކަމަށާއި 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް...

January 15, 2017 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 102
"ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިހިލި ޖަހައިގެން"

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެންމެން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 54
ރައީސަށް އާ "ފެށުމަކަށް" ފަސްޓްލޭޑީ ނުކުންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވަން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްވެ ނެންގެވުމާއެކު "ފެށުން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

January 11, 2017 19
"600 ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނެ، ޕްރައިމަރީ މި މަހު"

އެޕްރީލް 8 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ގާތްގަނޑަކަށް 600 ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ...