11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

January 11, 2017 19
"600 ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނެ، ޕްރައިމަރީ މި މަހު"

އެޕްރީލް 8 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ގާތްގަނޑަކަށް 600 ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 26
ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ...

January 10, 2017 70
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 14
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ސްޓޭޓް އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މަގާމުތަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައި، ފިޝަރީޒަށް އާ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 69
މޫސަގެ ކޮލަމް: ދުންޔާގެ އުނބަށް ޖެހުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން ދުންޔާ މައުމޫން، މިދިއަ ޖުލައި މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށްޓަކައި ހެއްޔެވެ؟ އާއިލާއަށް ޓަކައި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބޮޑުބޭބޭފުޅު، އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އުޅުއްވުމަށް ވުރެ ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ފައިދާއެއް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 26
ދުންޔާގެ ނިންމުމުން ހައިރާންކަން، ފާޑުކިޔުން މައުމޫނަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް މަގާމު ކަމަށް ވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކާ މެދު ހިތަޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވެ. އޭގެ ހަ މަސް ފަހުން، ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ގަބޫލުކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ދުންޔާ މި ވަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

January 05, 2017 17
ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ދުންޔާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ...

January 05, 2017 25
ދުންޔާގެ ނިންމުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން އަލުން ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 20
"ޖަރީމާ ހިންގައިފި، ބަދަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ"

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުން ފަަދަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން...

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 64
"މަޝްރޫއުތައް ނިންމައި އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށާނަން"

މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި އާ މަޝްރޫއުތަކެއް މި އަހަރު ހިންގާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 01, 2017 45
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 22
"މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިން"

މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 15
ރައީސްގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމަށް މާފު ދެއްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކުށްވެރިންނަށް މާފު ދެއްވޭނެ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

December 30, 2016 19
ދީނީ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއާ މެދު ތަފާތުކުރޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުމުން، ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ބައެެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ކަންކަމުގައި ތަފާތުތައް ގެންގުޅުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން...

December 30, 2016 23
ރައީސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މުނައްވަރު ވ. އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އަމީނަށް ހަތް ދުވަސް ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އަމީނަށް ހަތް ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

December 29, 2016 9
މުސްހަފު މާލްދީފް ބެހުން ރައީސް ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޗާޕްކުރި ކޮޕީތައް ބެހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި އިފްތިތާހުކޮށް...

December 29, 2016 11
ޕީއެސްއެމްގެ ދީނީ ޓީވީ ޗެނަލް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދީނީ މައުލޫމާތު ފަތުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ޓީވީ ޗެނަލް "މުންނާރު"، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ރައީސް އޮފީހުގައި،...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 29
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގެން، އެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.

December 28, 2016 15
މުސްހަފު މާލްދީފުގެ 100،000 ކޮޕީ ބަހަން ފަށަނީ

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާތަަނަށް ޗާޕްކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނައި 100،000 ކޮޕީ މާދަމާ ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް...

December 28, 2016 7
2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 52
އެއާޕޯޓުގެ ނަން "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ނިންމެވި ކަން ރައީސް އޮފީހުން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ސުވާލެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ކައިވެނިނުކޮށް ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން ބަދަލު

ކައިވެނިން ބޭރުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމަނާ މައުލޫމާތު، އެ ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާ އެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 26, 2016 67
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

December 26, 2016 34
ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ގައުމު އިސްކުރޭ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުއްޓަސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 28
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 23
އީސީގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 13
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކަށް މާނިއު

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފަރުހާދު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު އައްޔަން...

December 19, 2016 5
ޖަމީލާ، ހަމްދޫން، މުންދު ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ތިން ގައުމަކަށް މިއަދު ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 26
"ޕީޕީއެމް ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު ތިބީ ރަޖާލައިގެން"

ޕީޕީއެމް އަލަށް އުފައްދައި، ޕާޓީ ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު އޭރު ވެސް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ "ރަޖާލައިގެން ގޭގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 37
"ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ނުބައިތިއްބާނަން"

ނާއުއްމީދީ މެސެޖްތަކެއް ސަރުކާރުން ދޭން ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށާއި ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ބައިތިއްބާފައި މަޑުން ނުހުންނަވާނެ ކަަމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މިރޭ ބޭއްވި...

December 13, 2016 15
ރައީސް ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 17
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ދެ ބޭފުޅުން

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޝެއިހު އާދަމް ޝަމީމް އާއި އިސްހާގު މުހައްމަދުފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.