01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2016 32
ރަނގަޅު ކުރަން އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި، ކާމިޔާބުވާނެ

ގައުމުގެ ކަންކަން ހަމައަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 51
ޣައްސާން ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކައުންސިލަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފެކްޝަނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން މިރޭ އެއް ވަގުތެއްގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއިރު، އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 31, 2016 4
އިންތިހާބުގެ ފޯމުތައް ވެސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ގެންދިޔަ!

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ގަދަކަމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ގެންދިޔައިރު، ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް...

October 31, 2016 36
"ސިއްހީ ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް ތަންފީޒު ވެއްޖެ"

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް ތަންފީޒު ކުރެވި އެ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 7
މިއީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް، އެއްބާރުލުންދީ: މަހްލޫފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަކީ "ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްލާހީ އެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އާއްމުން އެއްބާރުލުމަށް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 77
ދެބެންގެ ކޯޅުމުގައި ހަމީދުގެ އާއިލާ ވެސް ދެބައިވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުމުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ...

October 29, 2016 51
"ރައީސަށް ބާރުބޭނުން ކުރެވޭނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން"

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ހަމައެކަނި ކުރެވޭނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުގެ ތެރޭން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 17
މައުމޫން ފެކްޝަނުން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ނުވަދެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ، އެއްޗެހިތައް ނެރެގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، މައުމޫންގެ...

October 28, 2016 56
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މި ރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން މިހާރު ވަނީ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 11
ޖަލަށްް ދާން ބިރެއް ނުގަނޭ: ފާރިސް

ޖަލަށް ދާން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 28
ޣައްސާން މި ހައްދަވާ ގޮތެއް ނޭނގުނު!

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެންގެ ލޯ މިހާރު އަމާޒުވެފައި މި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަށެވެ....

October 26, 2016 9
މެމްބަރުން ވަކިކުރީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި: އެމްޑީޕީ

ފިންގަޕްރިންޓް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮށްދެއްވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 48
ހައްލެއް ނުފެނުމުން ޑިމޮކްރަސީގައި ދާނީ ކޯޓަށް: ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ކަމެއް ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް...

October 25, 2016 3
ނާގޯށި ތަރައްގީނުކުރާތީ އަމިއްލަ އިންވެސްޓަރަކަށް ދެނީ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ. ނާގޯށި ނެގުމަށް ފަހު އެ ރަށް އަމިއްލަ އިންވެސްޓަރަކާ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 35
ރައީސް ޔާމީން ފިނި މައިޒާންތަކެއް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނުގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރި ތިން ސަރަހައްދެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

October 23, 2016 41
"ޕީޕީއެމް ރައީސް ކޮބައިތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަހާނަން"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 56
މައުމޫންގެ މެސެޖް: އިންސާފުން މައްސަލަ ނިންމައިދީ!

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށް، ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނިންމައިދޭން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 13
ވައްޑެ އާއި ޝުޖާއު ކައުންސިލުން "ވަކިކޮށްފި"

ދެ ބައިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު...

October 21, 2016 33
"މައުމޫނަށް ނޭނގި ހައި ކޯޓަށް ދިޔައީ ހައްގު ގެއްލުވާލަން"

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އަމިއްލަ މީހަކު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އިސްތިއުނާފްގެ ހައްގު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 32
އަންނަ މަޖިލީހަށް ޣައްސާނު ހޮވައިދޭނަން: ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހަގު ދަރިކަލުން، ޣައްސާން މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދެން އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް އޭނާ...

October 20, 2016 27
ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުން ހައްލު ކުރުމަށް ކޯޓަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 9
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާާމީނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އަމިއްލަ މީހަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން...

October 19, 2016 6
އިންތިހާބު ކަންކަން އެބަދޭ، އެހެން ބަޔަކަށް ނުބެހެެވޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅައި، އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އޮތީ ހަމައެކަނި އެ ޕާޓީގެ އިލެކްޝަންސް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 45
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އާއި ނާދިރާ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ދެ ބޭފުޅަކު މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު...

October 18, 2016 10
"އިންތިހާބަށް 250އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިއްޖެ"

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 250 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 30
ޔާމީނަށް 2018 ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދލް ގައްޔޫމާ ނުލައި ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށާއި އެ...

October 16, 2016 32
ޣައްސާން ދެ ފެކްޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވެ، ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާއިރު، މިއަދު ބޭއްވި އެ ދެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 6
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މައުމޫން ފެކްޝަނުން އިތުރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.