01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 46
"ރައީސް ވިދާޅުވި ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ދެމިހުންނާނަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެ ޔަގީންކަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާފައި ވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން މިއަދު ވަކިކުރައްވައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ ބޮޑު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ، މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދު ޔާމީން އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި...

July 31, 2016 13
މައުމޫން ފުރަނީ، ކައުންސިލް ނުބާއްވަން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މާދަމާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައި ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 28
"ގައުމު ވިއްކާލަނީ، ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިން ތެދުވޭ"

ސަރުކާރުން އޮތީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވެ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

July 28, 2016 94
"ކީއް ކުރާނީ، އަހަރެމެންނަށް މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ރަން ޔޫބީލްގެ އަހަރު ބަނަވާނެކަމުގެ ކުޑަކުޑަ ނިޝާންތަކެއް 2014 ގެ ފަހުކޮޅު ފެންނަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު 2015 ގައި މުޅި ގައުމު އެހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާތޯ އަންގައިދޭން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު...

July 27, 2016 49
ހުޅަނގު ބައެއް ގައުމުތަކުން ހަފުލާގައި ބައިވެރިއެއްނުވޭ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތް (ޔޫކޭ) އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 86
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މައުމޫން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 25, 2016 28
ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 37
ވައުދުތައް ފުއްދުން ހަލުވިކުރަން ރައީސް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުރި އަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނަށް...

July 24, 2016 21
ބާރުތައް ރައީސްގެ މުށުތެރޭ، ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ލައި އަސާސީ އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 33
"ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާގައެއް ނެތް"

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރާ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 72
ރައީސް ބޭނުންވަނީ އެމަނިކުފާނާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބުން

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅުވަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުން ތިބުން ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ ގަވާއިދު ހިފަހައްޓަނީ ކޮން ފެކްޝަނަކުން؟

ޕީޕީއެމްގައި އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަން ވަކިވަކިން މިހާރު ވަނީ ޕާޓީ ހިންގަން ފަށައިފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެ ޕާޓީގެ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައިވާއިރު، ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރަނީ ކޮން ފެކްޝަނަކުން ކަން މިހާރު ވަނީ އާއްމު މެމްބަރުންނަށް އޮޅޭ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
"ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 35
ޕީޖީ ގްރޫޕް އިމުގެތެރޭ އޮންނަން މައުމޫން އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ގަވާއިދުގައި ދީފައިވާ އިހްތިސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް އެކަނި ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އަހްމަދު ނިހާނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 30
ދުއާ ނުކުރެވުމުން ރައީސްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައިފި

ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އީދު ނަމާދަށް ފަހު ދުއާ ކުރަން އުޅުމުން ފުލުހުން ދެންމެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އެއާ އެކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 23
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 12
އިސްލާހީ އެޖެންޑާގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނެތް: މައުމޫން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ އެޖެންޑާއެއް އެކުލަވައިލީ ނަމަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 30
ކޮލަމް: ޓިކެޓަކާ ހެދި ޕީޕީއެމަށް މިވަރު ވަނީ ކީއްވެ؟

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުން އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް އޮންނާނެހެން، ޕާޓީގެ އެކި ލީޑަރުންނަށް ތަބާވާ ފެކްޝަންތައް ޕީޕީއެމްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު...

July 01, 2016 34
30 އަހަރު ފުދިއްޖެ: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ "30 އަހަރު ފުދިއްޖެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ، މައުމޫނަށް ބަހުގެ...

July 01, 2016 22
މި ހަފުތާގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ބައްޓަން ކުރާނެ: އުމަރު

މިހަފުތާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އަލުން "ޝޭޕްކުރާނެ" ހަފުތާއެއް ކަމަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.