08 ޖޫން

June 08, 2016 11
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ޓެރަރިޒަމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރާ ކަރުދާހެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައި މެމްބަރުންގެ ހިޔާލަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 27
"އަދީބަށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން"

ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރީ ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

June 06, 2016 11
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދެނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހައުސިން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 23
މީހުން މަރާތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން: ރައީސް

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ އެކަކު އަނެކުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާތަން ބައްލަވަން ނުހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

June 05, 2016 13
އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރާއެކު އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
މުހުތާޒާއި ނިހާންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިނާއި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު...

June 04, 2016 16
ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިގެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން އާއި ފުލުހަކު ސިއްރުން ދިން ހެކި ބަހުން ސާބިތުވާ...

03 ޖޫން

June 03, 2016 25
ރައްދެއް ނެތް، ރައީސްގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީ: މުއާޒް

ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ގައުމުން ބޭރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ރައްދެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމާޒުހިއްޕަވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވާފައިވާ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...

June 03, 2016 31
ހަތުރުން މިތުރުންނަށްވީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: މަހްލޫފް

ސިޔާސީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު "މިތުރުންނަށް" ވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

June 03, 2016 4
ރައީސް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކޯޓުގައި ފުލުހުން އެދުނު: މުހުތާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދުނު ކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އަށް އެކަން...

31 މެއި

May 31, 2016 5
މެލޭޝިއާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 4
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މެލޭޝިޔާ އަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 19
ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ: ރައީސް

ހަމަނުޖެހުންތައް އުފައްދައިގެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ "އޮއިވަރު ހިނގާ ގޮތާ މެދު" ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 25
"ރައީސް ރައްދު ދެއްވީ ޔަހޫދީންނާއި ނަސޯރާއިންނަށް"

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ" ޖަލްސާގައި، އަހަރެމެންނަކީ ﷲގެ ދެ ވަނަ ދަރިން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔަހޫދިންނަށާއި ނަސޯރާއިންނަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ ބިން މި އަހަރު ހިއްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ޗާޓު ބަދަލުވާ ފަދަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އައިހެވަން މަޝްރޫއު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މި އަހަރު ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2016
ލަންކާ އަށް 35،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެ އިން 35،000 ޑޮލަރު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 23, 2016 9
އުމަރު އަދިވެސް "ހުދު ވަލުގައި" ހިފަހައްޓައިގެން

ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އުމަރު ނަސީރު ވެންނެވި އިރު އޭނާ ފެނުނީ ގޮތްދޫނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ވަކި މީހަކު ހިތްހަމަޖައްސަވަން ވަކި ގޮތަކަށް ވާހަކަ އަނބުރާ ނުލައްވާނެ...

22 މެއި

May 22, 2016
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުން ސައޫދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕަށް

އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ސައޫދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުންފުނި. އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައިވޭ. އެ މަޝްރޫއާ އެކު އެއާޕޯޓަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދެ ގުނަ އިތުރު ސަރުކާރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނޭ.

19 މެއި

May 19, 2016 1
ޖަރީމާއަކީ އެއާޕޯޓް ދިނުމެއް ނޫން، އަތުލުން: އެމްޑީޕީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގަން ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަކީ އިގްތިސާދީ ޖަރީމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޖަރީމާ އަކީ ޖީއެމްއާރުގެ އަތުން އެތަން އަތުލުން ކަމަށް ބުނެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016 1
ފިލައިގެން އުޅޭ އޮއިއްޓޭއަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވައި ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި މަނީ ލޯންޑެރިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ގ. އޮއިވާލި މުހައްމަދު ހުސެއިން (އޮއިއްޓޭ) 36، ކުރިއަށް ދެ ހަފުތާ...

May 18, 2016 2
ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމަކީ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: ރައީސް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏަށް ދިނުމަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރައީސް...

17 މެއި

May 17, 2016
ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާތީ ހޯރަފުށީގައި ސިޔާސީ މީހުންގެ ފޮޓޯ ބެހެއްޓުން މަނާ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ރަށުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފޮޓޯ ބަހައްޓައި ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ލިޔެ، ބެނާ ދެމުން ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
"ފަހި 913" ގައި ހަ ކުޅިވަރަކުން 1500 މީހުން ބައިވެރިވޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުމާ ދިމާކޮށް "ފަހި 913" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ހަ ކުޅިވަރަކުން 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2016
ރައީސް އެހެން ގެއެއް ހޯއްދަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ދ. ދޫވެހީގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން މީހަކަށް ދެއްވުމަށް ފަހު ބަދަލުގައި އެހެން ގެއެއް މިލްކު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 16, 2016
ރައީސަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާނަމަ އެއީ ކުށެއް: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާ ރައީސުންނަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާ ނަމަ އެއީ ގައުމީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އެންމެ ގަޔާވާ ވެރިންގެ ތެރެއިން 99 ވަނަ ރައީސް ޔާމީނަށް

އެންމެ ގަޔާވާ ވެެރިންގެ ލިސްޓުގެ 99 ވަނަ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2016 1
ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދޭނަން: ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުށްވެރިވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އެހެން ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށްދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ލ. ފޮނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.