01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 28
ރައީސް މަރާލަން ގޮވި މުޒަހާރާގެ ބައިވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދަންޖައްސައި މަރަން ގޮވާލި މުޒާހަރާއެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ...

December 01, 2020 21
ތިން ހިދުމަތެއް ފެއްޓެވުމަށް ރައީސް ލ. އަތޮޅަށް

ތިން ހިދުމަތެއް ފެއްޓެވުމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލ. ގަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 12
"އެކައުންޓިންގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ"

އެކައުންޓިން ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްދު ސޯލިހު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

November 30, 2020 18
ޝީލާގެ ނާސްތާ ރައީސްގެ ސުފުރާމައްޗަށް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިކަމަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭނާގެ ކެއުންތަކަށް އޯޑަރުކުރާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 3
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށްފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލަށް ފަސް މެމްބަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 29, 2020 12
ރައީސް، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފެރިސް ހަޑާޑް ޒާވޮސް އަދި ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު ޝިއޯ ކަންޑާއާ މިއަދު...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 20
"އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން"

ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެންޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 18
ދޯންޏަކަށް އަރައި، ރައީސް މަސްވެރިންގެ ހާލު ބަލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ޅ. ފެލިވަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ރަށު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް އަރުއްވައި، މަސްވެރިންގެ ހާލު ބައްލަވައިފި އެވެ.

November 26, 2020 15
އަސްކަރިއްޔާގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ސުލްހަގާއިމްކުރުން:ރައީސް

އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތުމުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ހަނގުރާމަތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކުން ދުރުވެ، ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 23
ރެސިޑެންޓް ވިސާގެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ވަކި މިންވަރަކަށް ވުރެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދެވޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 96
ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސަށް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް، މާލޭގެ ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އިއްޔެ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 14
އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

November 23, 2020 24
ރިޒާވާއި ދަރަނި: ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ރަނގަޅުތަ؟

ދައުލަތުގެ ރިޒާވާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުރި މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހޯރަފުށީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ގޯސްކަމަށް ބުނެ،...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 33
ސަރުކާރާއެކު ދެމިއޮންނާނަން: އެމްއާރްއެމް

ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރިމަގުގައި މި ސަރުކާރާ އެކު، ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް...

November 20, 2020 37
އެއްބަސްވިގޮތް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ތިބޭނަން: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހެދި އިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން އިސްވެ، ކޯލިޝަނުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 11
ބަޖެޓްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނޭނގުނު: ސައީދު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރައްވައި އަނެއް މެމްބަރުން ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރައްވާ ޒުވާބުން...

November 18, 2020 18
ކުންފުނިތައް ގިނަކުރަނީ ފައްޔާޒަށް ބާރު ދިނުމަށް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ގިނަ ކުރަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލަށް އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރުތައް ދޭން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ ރައީސް ދެއްވި ހަދިޔާއެއް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާލޭގެ ބޮޑު ގަނޑުވަރު ގޯތީގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަކީ، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް ކަމަށް...

November 17, 2020 19
ދަރަނި ބޮޑުވީ ކުރީ ސަރުކާރާ ހެދިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ދަރަންޏަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 26
އިދިކޮޅުން "ސީ"އެކޭ ބުނި ނަމަ ވިސްނާނަން: ފައްޔާޒު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުވި މިންވަރު ރަނގަޅަށް ބަލައި އިދިކޮޅުން "ސީ" ރިޕޯޓެއް ދިން ނަމަ އެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިއަސްކޮށް މި ސަރުކާރަށް ވިސްނުނީސް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 3
ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޭޝަށް ސަފީރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޝަށް މިއަދު ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 20
މާލެ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދޭނެ: ރައީސް

މާލެ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ވެސް މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ، ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކަށް ގެނައި ބޮޑު ބަދަލުން ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް...

November 11, 2020 56
ހިތްގައިމު ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ހިތްގައިމު ބަގީޗާ "ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު" މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 19
ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރަށް ދޭނީ އެފް ރިޕޯޓެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދެވި، މި ސަރުކާރު ދެ އަހަރުން ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 10, 2020 6
އިސްލާމީ އަގީދާ ލާޒިމުވާ ތައުލީމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާ އާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމުވާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް، ރައީސް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 6
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދަން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 8
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަނީ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް، އުކައިލާ ޒާތުގެ ޕުލާސްޓިކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އެ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

November 05, 2020 46
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުލުހުން ދެނެއް ނުނިކުންނާނެ: ސީޕީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނުކުތުމަކީ މިހާރު އޮތް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 42
ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ކަމެއް ރައީސް ނުކުރައްވާނެ

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތައް...

November 03, 2020 15
މިއަދު ލިބެނީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ފިލާވަޅު: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ބަޔަކު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ވި ގުރުބާނީން ދިވެހިން ލިބިގަތް އެއް ފިލާވަޅަކީ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
އިސްލާމީ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފެންނަންޖެހޭ

ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ދައުލަތު ފެށިގެން އައި އިރު މުސްލިމުން ދެއްކި ފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.