14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 18
ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ފަހު މައުމޫން ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 55
ރާއްޖޭގެ "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" ގެ ފިލްމުގައި ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން 1988 ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެހީވާން ހިންގި "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ޝާހިދު ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 18
މައުމޫން، ނަސްރީނާ އަށް: ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން، ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހިމަށް ވީޑިއޯ ކޯލެއް ކުރައްވައިގެން އުފާވެރިކަމާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓްކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ރަނގަޅު...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 9
ބައްޕަގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: ޔުމްނާ

ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 25
ޣައްސާން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ކަމަަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 17
މައުމޫނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ހެޔޮ ދުއާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ގިނަ ބައެއްގެ ހެޔޮ ދުއާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލައިފި އެވެ.

August 26, 2020 15
ޑީއާރުޕީއަކީ މި ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ނުހަދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ހިންގެވުމާ...

August 26, 2020 14
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 82
ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ދިފާއުގައި މައުމޫން ނުކުންނަވައިފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ކަމުދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ނިޒާމުގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 12
ނަސްރީނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: މައުމޫން

ހުޅުމާލޭގެ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ހާލު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިރިކަލުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 52
ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ: އެމްއާރުއެމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީ، މިއީ ލޮކްޑައުން އަށް ސަރުކާރުން ދީފަައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 12
ފިޝަރީޒްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޒުވާން އަންހެނުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެކި ކަހަލަ ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ފަޒީލް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 58
ހައްގު ހަނިކޮށްފައި އޮތީ މަޖިލީހުން ޒިންމާ އަދާނުކުރާތީ

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އުވައިލުމުގައި ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ކަމަށް މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މިފަހަރު ޖާބިރު ބޭނުންވީ ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތް މިއަދު ނާކާމިޔާބުވެފައި ވަނިކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން އެ ޕާޓީ ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 28
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: މައުމޫން

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާއި މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި "ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާތީ" ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރީގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަލުން ގެނެސް ފުރިހަމަ އަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 52
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 63
މޯކޮމް މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަނީ

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 24
ލިވަޕޫލުގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން: މައުމޫނަށް އުފާވެރިކަން

"ރޭގެ މެޗުގެ ވާހަކަ ނާއްސަވާނަންތޯ؟،"

24 ޖޫން

June 24, 2020 87
މޯކޮމް މައްސަަލައިގެ ރިޕޯޓް ވަހީދު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ފައިސާ ދެއްވައިގެން ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު، އެ ފޮރުވައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުކޭތަ: ރާއްޖެއަށް ފަޅި ކޭތައެއް

ފަލަކީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު، ޖޫން 21، 2020ގައި، އެނިޔުލާ އެކްލިޕްސެއް ނުވަތަ އިރުގެ އަނގޮޓި ކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކޭތަ ރާއްޖެ އަށް ފެންނާނީ، ފަޅި ކޭތައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 60
ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެގެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ލީޑަރުކަން!

ވެންޓިލޭޓަރަަށް ލާ ވަރަށް ހާލުކޮޅު ބޮޑުވިޔަސް ލީޑަރުކަން ކުރައްވަން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) މިއަދު ފާޑުވިދާވެއްޖެ އެވެ.