15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 58
ސިޔާސީ "ބޯވަތައް" ތިލަވާ މޫސުން، އިބޫ ވިސްނަވާތި!

ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ނިމިގެންދާ އިރު، އެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އިހުމާލު އެބަ އޮތެވެ. އެކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އެކަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް އަތްބާރު އަޅައިދިން މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 8
ނަޝީދުގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރުމުގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން...

November 13, 2018 38
ލައިލާ ތަފާތުކޮށް: ނަޝީދާ އެކު އާންމުންގެ ތެރެއަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ރަަސްމީ ހަފުލާތަކުން އެކަންޏެވެ. އެކަމަނާ އޭރު އުޅުއްވީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 58
ނަޝީދު: ހައްގުތަކަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަލަށް ލައި، އެކި ފަހަރު މަތިން ހުކުމްކޮށް، އަރުވާލައި ނުވަތަ އެހެން ވެސް ބަންދެއްގައި ނުބެހެއްޓި ނަމަ ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީސް ބާވަ އެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ "ނޫނެކޭ" ނަމަ، މައުމޫންގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެހާ ހިތްވަރުގަދަކޮށް ނުކުންނާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ "ނަޝީދު ނޫން ދެން އެހެން ކާކު ހެއްޔޭ" ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ، އެމަނިކުފާނަކީ، ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް، ހައްގުތައް ހޯއްދެވުމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން އައި ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 18
ދެމިހުންނާނީ އިބޫ އާއި ނަޝީދާ އެކު: މެމްބަރު ލަތީފް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެމި ހުންނަވާނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކުގައި ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2018 82
ފްލެޓު ހައްގު ނޫނަސް، މީހުން ނެރޭކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

ފްލެޓް ހައްގުވާ މީހުންނަށް ނުދީ ނާއިންސާފުން ފްލެޓު ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ނެރުމަކީ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު،...

November 10, 2018 115
ނަޝީދުގެ އާދޭސް: އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

އަތޮޅުތެރޭގައި ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް އަޅަން ރައްޔިތުން އެދޭތީ އެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން އާދޭހާ އެކު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 49
ޗައިނާއަށް ދަރާފައި އޮތް ވަރު ޔަގީންކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ޗައިނާއަށް ރާއްޖެ ދަރާފައިވަނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނާ ކަމަށާއި އެއީ ހަމައަގުތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 26
ހިޔަލީ ރަޝީދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހިޔަލީ) އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

November 08, 2018 2
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މިއަދު އެ ކޯޓަށް...

November 08, 2018 76
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ރާއްޖެ ނުދެވޭނެ: ދީދީ

އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތާ، އައްޑުއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމަކީ އެ ގައުމަށް އައްޑޫން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަކުން ވެސް އަސްކަރީ ހަރަކާތެއް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 64
އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތުގައި ނޫޅޭނަން: ނަޝީދު

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތު ހޯދުން ނޫން ކަމަށާއި އާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށްވި ވައުދުތައް އަވަދިނެތި ފުއްދަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސ. ހުޅުދޫގައި މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 26
އައްޑޫން ނަޝީދަށް: "ތިއީ ހިތްތަކުގެ ވިންދު"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އިންނެވި ފްލައިމީގެ މަތިންދާބޯޓު، ސ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސުމާ އެކު، ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކުއްލި...

November 06, 2018 30
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ދަރާފައި: ނަޝީދު

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެން ވެސް ވަނީ ދަރާފައި ކަމަށާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ސިޓީ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށް...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 85
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން އެއްބަސްވި: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް، އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 39
ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ މާފެއްނެތް: އިމްރާން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އުފައްދާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ފަސް އަހަރަށް ނުދަމަހައްޓައިފި ނަމަ، އެ ކޯލިޝަނަށް ވޯޓު ދިން ރައްޔިތުން މާފު ނުކުރާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން...

November 01, 2018 24
އިބޫ އަކީ ހިޔަންޏެއް ނޫން، މުގުލެއް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިޔަންޏަކަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ މުގުލެއް ކަމަށް ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 34
ނަޝީދު ބައިވެރިވާ ހަރަކާތަކަށް އާޓިފިޝަލްބީޗު ހުސްކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހަރަކާތެއް އާޓިފިޝަލްބީޗުގައި ބޭއްވުމަށް، އެތަނުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 33
އެންމެބޮޑު މަސައްކަތަކީ އާ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުން:ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އަބަދު ވެސް ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2018 67
ނަޝީދު ބަލައި އިބޫ ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަލާ، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ސްރީ ލަންކާއަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހްމަދު...

October 30, 2018 108
ނަޝީދުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން،...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 23
ނަޝީދަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ

ތޭރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނިކޮށް، ބޭސްފަރުވާ އަށް ފޮނުވުމުން ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެން އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 26
ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކީ ބޭއިންސާފުން ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ގިނަ މެމްބަރުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 28, 2018 40
ނަޝީދުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކުރުމަށް ޕީޖީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް...

October 28, 2018 22
ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އެދުން ރަނގަޅު: ޝަމީމް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލައި...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 37
މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ޕީޕީއެމުން ނެރުނީ ފްރީ ވިޕެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަދާމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމަށް ޕީޕީއެމުން ފްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެ، އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވޭ ގޮތް މިއަދު...

October 27, 2018 32
ބޮޑު ދެ ގާނޫނު އުވާލުމާއި ނަޝީދުގެމައްސަލަ އެޖެންޑާގައި

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރުގެ މައްސަލަ މާދަމާ އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 19
ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ނަޝީދުގެ ޝުކުރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގަ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރުގައި...

October 24, 2018 24
ނަޝީދަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 54
ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މިނިވަން ކުރުމަށް އެދި މާދަމާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 77
ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުލަ ގަދަކޮށް ބާއްވަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުލަ ގަދަކޮށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 80
ބޭރުގައި ހުރެ ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލެވުނު: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައި ކުރެއްވި އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ފަޅާއަރުވާލެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.