26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 8
އެއާޕޯޓް މަދުވުމުގެ ޝަކުވާއަށް ނަޝީދުގެ ނުރުހުން

ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓް މަދުވެފައި އަނެއްބައި އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓްތައް ގިނަކަމުން މެމްބަރަކު ޝަކުވާ ކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކަމާ މިއަދު ނުރުހުން ފާޅުުކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 37
ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީގޮތް ވެކްސިނަށް ވިޔަނުދޭތި: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން އުޅުނު އިރު ކަން ހިނގި ގޮތަށް، އެ ބަލީގެ ވެކްސިން ގެނައުމުގެ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 63
އަލީ ވަހީދަށް ބޮޑެތި ދައުވާ ކުރާތީ ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 24, 2020 56
ސަރުކާރުން މަސް ގަތުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ފެލިވަރު ބަންދުކޮށްް، މިފްކޯ އުވާލައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 64
ނަޝީދާއި އީވާގެ ކޮޓަރި ބަގްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ ކޮޓަރިކޮޅާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ކޮޓަރިއެއް "ބަގްކުރަން" ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސް ބައްލަވަން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 50
ފައްޓަރަށްވުރެ އެކުވެރިކަމުގެ އަގު ބޮޑު: ޗައިނާ ސަފީރު

ވާރުތަވެގެން އަންނަ، މާމަގެ ފައްޓަރުބަޔަކީ އަގުހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޗައިނާ އަށް އެކުވެރިކަން މާ މުހިންމު ވެފައި އަގުބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޗައިނާ އަށް ރާއްޖޭން އަދާކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ދަރަންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް، ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޒޯންގް މިއަދު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 28
ސަންޓްރެވެލް ސިޔާމާއި ނަޝީދު ޒުވާބަކަށް!

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރިސޯޓް އޯނަރު ސަންޓްރެވެލް އަހުމަދު ސިޔާމްގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ފުނޑާލަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވާ ކަމުގެ...

November 18, 2020 42
އަޅުގަނޑު ނަމަ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ވޯޓު ދެއްވޭ ނަމަ، އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ދަރަނި ބޮޑުވީ ކުރީ ސަރުކާރާ ހެދިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ދަރަންޏަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ދަރަންޏެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2020 94
"ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިިން ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދު އެ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރެއްވުމަށް ޗައިނާ...

November 17, 2020 158
"ފައްޓަރު ވިއްކާލަނީ އެހެންބަޔަކު ނެގި ލޯނު ދައްކަން"

އެމްޑީޕީގެ އުނގުގައި އޮވެގެން ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 13
ރައީސްގެ ހިތާބުން އަންނައަހަރުގެ މިސްރާބު ސާފު: ނަޝީދު

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި ހިތާބުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބު ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 57
އާސަންދައިން ބަޔަކު ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެބަހޯދާ

ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އާސަންދަ ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ނަގާތީ އެ ނިޒާމު ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރަޔަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، އެ ނިޒާމު...

November 09, 2020 10
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރުގެ މައްސަަލަ މަޖިލީހަށް

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 20
ފިޗްގެ ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި "ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްްކުރި މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ރިޕޯޓު...

November 07, 2020 45
ފިޗުގެ ވާހަކަ އަހަންވާނެ، ދަރަންޏެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި، ފިޗް ފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންޑިކޭޓަރުން ދޭ ރޭޓުގެ އަޑު އަހަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމު ދަރަނިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 29
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭތީ ނަޝީދުގެ ނަސޭހަތް އަސްލަމަށް

ތަރަައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަސްލަމް އިންތިހާބީ އެކި ދާއިރާތައް ތަފާތުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ބައެއް މެމްބަރުން ކުރެއްވުމުން، އެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ނަސޭހަތުގެ ބަސްތަކުން" އަސްލަމް މިއަދު ހިމޭންކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 66
ދޮންބިލެތް ހަލީމުގެ ވާހަކައަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ބަަޔަކު އިސްވެ ތިބެ ސްރީ ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަަތަކުން ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދިވެހި ބައެއް ސިފައިން ފިލި ކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ...

November 02, 2020 27
ނޮވެމްބަރު ތިނެއް، ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ސިފައިންނަށް

ރާއްޖެ އަށް ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ރާއްޖެ ދިފާއުކުރީ ދިވެހި ސިފައިން ކަަމަށްް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 40
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ބިލާ އެކު ހޫނު ޒުވާބެއް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވި ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާ އޭނާއާ ދެމެދު މިއަދު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 15
ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރާ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނައުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު އަސާސި އަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައި ނުގެން...

October 27, 2020 40
ހަރުމުދާ ބަލާ ޗައިނާއަކުން ނާންނާނެ: ނަޝީދު

އެކި ގައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ކުރިން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭރުން އެ ގައުމުތަކުން އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރަން...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 41
ސަފާރީ ކޭސްގައި ވިކްޓިމަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން: ވަކީލު

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައަކީ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ދޭހަވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، ވިކްޓިމް މަރާލާނެ ކަަމަށް ބިރުދައްކައި ސަފާރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަކަށް ގަދަކަމުން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 47
ހެލްތަށް ނަސީމް އައްޔަން ކުރުމުން ނަޝީދުގެ ތައުރީފް

ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ފުރިހަމަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 10
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގެ ޚިލާފު މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން 200 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމާ މެދުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

October 21, 2020 32
ވެންޓިލޭޓަރު ކޮރަޕްޝަނަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގައި ހިންގި ކޮރަޕްޝަނަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހުންނަށް އަދަބު ދެވެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފާރަވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 28
ވޯޓު ނުދިނީ އަމީން ބަހައްޓާކަށް ނޫން: ޣަފޫރު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓު ނުދެއްވި މެމްބަރުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ އަމީން މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ނޫން ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މިރޭ...

October 20, 2020 89
އަމީން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަަބްދުﷲ އަމީން "ވައްކަން ކޮށްްފައިވާ" ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މިއަދު ވައްދައިފި...

October 20, 2020 15
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރަނީ ތަފާސްހިސާބު: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެކަމާ ގުޅިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ވެސް ތަފާސްހިސާބު ކަމަށް...