24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 35
ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވާން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 21
އެއީ މެމްބަރުންނެއް ނޫން، ބޭނުމަކީ ޕާޓީ ހަލާކުކުރުން

އެމްޑީޕީ އިސްލާހު ކުރަން އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލާނީ މެމްބަރުން ކަމަށާއި ޕާޓީ އަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ބަޔަކު ނިކުތީ އެމްޑީޕީ ހަލާކުކުރުމުގެ އެޖެންޑާއާ އެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2016 15
"ސީމެގުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު"

ދިވެހިން އުއްމީދުކުރަނީ ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހަލާތާއި ހަގީގަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

September 20, 2016 113
އެމްޑީޕީ އޮތީ ހައިޖެކްކޮށްފައި، އިސްލާހުކުރާނަން: މޫސަ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނުފޫޒު އެމްޑީޕީ ތެރެއަށް ގަދަކުރައްވައި ޕާޓީ ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕާޓީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 114
މައުމޫނަށް މާފުކޮށްފިން، ގުޅެން ވާހަކަދައްކަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މާފުކުރައްވާ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މައުމޫނާ ގުޅެން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 37
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު: ރުހުމާއި ނުރުހުމުގެ ލޮލަކުން

"ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް" ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޮޑު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލި އެވެ. ޖީއެމްއާރު އަތުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ) ހޯދަން "23 ޑިސެމްބަރު އިއްތިހާދުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެއް ވަލެއްގައި ހިއްޕެވި އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 34
ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ، މަސައްކަތް އެބަކުރަން

ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2016 37
އަދީބަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝިކާރައަކަށްވި ބޭފުޅެއް:ނަޝީދު

ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ވައްކަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 40
ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

September 06, 2016 94
މައުމޫން ވެސް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭނެ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް، ދެން އުފައްދާ އިންތިގާލީ ސަރުކާރުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

September 06, 2016 86
ވަރަށް އަވަހަށް އެނބުރި ރާއްޖެ ދާނަން: ނަޝީދު

ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެ ދަތުރުފުޅުގައި އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 35
ނަޝީދު ލަންކާއިން ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކަކަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެ ގައުމުން ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 05, 2016 14
ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން އަދާލަތުން ރައްދުދީފި

އަދާލަތު ޕާޓީގައި މިވަގު ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނުމުން އެ ޕާޓީން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016 66
"ނަޝީދާއި އިމްރާނަކީ ޕާޓީގެ ރައީސުންނެއް ނޫން"

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގައި މިވަގުތު ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު މިއަދު ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 28
ތުހުމަތުކުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެނެރީގެއަކުން ނުފެނުނު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަލަައި ފާސްކުރި ނަމަވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 13
ފައިސާ ދެއްކީ ޑރ. ޝަހީދު އެކަނި: ފިނޭންސް

ދައުލަތަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގި ހަތް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު އެކަނި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 36
ނަޝީދު އަތުނުވުމުން ގޯނާކުރަނީ މުޅި އާއިލާ އަށް: އީވާ

ކޯޓު އަމުރު ނެރެގެން ވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މި ސަރުކާރަށް އަތުނުވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި އާއިލާ އަށް ގޯނާކުރަމުންދާ ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 130
ނަޝީދު، ޖަމީލް، އަކުރަމް ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރު...

August 30, 2016 38
ނަޝީދު ލަންކާގައި، ޖަމީލް އަދި ވަޑައެއްނުގަންނަވާ!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގައި އަދިވެސް ހުންނެވިއިރު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 101
ނަޝީދާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅަކާއި އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 48
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ލަންޑަންގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 7
މަރޭގެ ޗެލެންޖް ތިން ރައީސުން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި

އެތުލީޓުންނާ އެކު ތަމްރީން ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުންނަށް، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ކުރެއްވި ޗެލެންޖް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 24
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ނުހިފާނެ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހިޔާލުފާޅު ކުރުން ހަނިކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނުހިއްޕަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

August 18, 2016 9
"އެއީ ޕްރޮޕަގެންޑާއެއް، ނަޝީދު މައްސަލަ ހުށަނާޅުއްވާ"

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެމަނިކުފާނު ވެސް އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 10
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 14
މައުމޫން ވިދާޅުވިހެން ބިރުފަހަނާޅައިދާން ގޮވާލައްވައިފި

ސިޔާސީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ހޯދަން ބިރު ފަހަނަހަޅައި ދާންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރައްވައި "ބިރުފަހަނާހަޅައިދާން" ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދުު ނަޝީދު ވެސް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 2
ގޭބަންދު ލިޔުމުގެ މައްސަލަ ނުނިންމާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިންމައި ދިގު ދަންމަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.