11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 32
ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ފެށުމާއި ދައުރު ފެށުން ވެސް އޮޅިފައި

ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަސް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން މި އަންނަނީ 1968 ގައި ފެށި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން މި ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަހަރު ފުރޭ ދުވަހުގެ އިތުރުން އެ އިރަކު އޮންނަ ވެރިކަމަށް ވެސް އަހަރެއް ފުރޭ ދުވަހެވެ. އެކަމަކު 2013ގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ހުއްޓުވާލެއްވީ ޔާމީން: ވަހީދު

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 51
ގައުމު ރަނގަޅު ކުރަން އާންމުންގެ އެހީ ބޭނުން: ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން ކަމަށާއި މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 27
ސިޔާސީ ޖޫރިމަނާއެއް، ގަވާއިދާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވަހީދު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެއްވުމުގައި މާސްކް ނާޅާ ހުންނެވީ ކަމަށް ބުނެ ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް ޖޫރިމަނާކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 105
ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފާޑުވިދާޅުވީ ރައީސަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 48
ވަހީދުގެ ކެރުންތެރިކަން އެމްޑީޕީއަށް އެނގޭނެ: އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދަކީ އަބަދުވެސް ގައުމު އިސްކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ ފަޅީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއްކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް...

August 30, 2020 42
އެއްވުމާ ގުޅިގެން ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުވާން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 80
އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިވަގުތު ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާ މެދު ރައީސް އިބްރާހީމް...

August 29, 2020 23
މާސްކު ނާޅުއްވައި މުޒާހަރާ ކުރުމުން ވަހީދަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މާސްކް ނާޅުއްވައި ބައިވެރިވެ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 37
ހަޒާނާ ހުސްވިޔަސް ފައިދާއެއް ނުކުރި: ޑރ. ވަހީދު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރި ޚަރަދުތަކާއެކު، ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ހުސްވިޔަސް އެކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މި ސަރުކާރަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 48
ރެޑްސީ ޕްރޮޖެކްޓުން ރާއްޖެއަށް ގެއްލުމެއް ނެތް: ވަހީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު "ދަ ރެޑް ސީ ޕްރޮޖެކްޓް"ގައި ރާއްޖެ ފަދަ ރަށްތަކެއް ތަރައްގީކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 26
ތެލުގެ މައްސަލާގައި 66 ފޮށީގެ ލިއުން ލިބުނު: އޭސީސީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 66 ފޮށީގެ ލިއެކިއުން ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގައި ކުރިން ތިއްބެވި މެމްބަރުން އެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމެވި ސަބަބާ މެދު...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 22
ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 35
ފަރުވާއަށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ވަހީދު

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސް ކަމަށާއި ފަރުވާ އަށް އެ މަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 45
އިނގިރޭސި ސަފީރާއެކު އިދިކޮޅުން ބައްދަލުވުމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 52
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އާންމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ މީހަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލުމާ އެކު އާންމުން ރުޅިގަދަވެ، ޝަކުވާ ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 63
މޯކޮމް މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަނީ

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 46
"ތެޔޮ ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ވަހީދު ދެކެ ބިރުން"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން އަނެއްކާ ވެސް ފެންމަތިކޮށްގެން އުޅެނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ މަސައްކަތާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ބިރުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 66
ޝުނާނާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަމަލާދޭން ގޮވަނީ!

ގާނޫނީ ވަކީލް މަރިޔަމް ޝުނާނާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށާއި ރޭޕްކޮށްލަން ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި މަގުމަތިން ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 102
ޖައުފަރަކީ ބަލި މީހެއް، މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުމެއް ނޫން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަގުމަތިން ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހިމް ޖައުފަރު (ޖޯރޭ)ގެ މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަހީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 101
ބޭކާރު ބަހުސެއް ކުރީ ފުރައްސާރަކުރަން: ވަހީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދަށް އިއްޔެ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓްވިސްޓަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަކީ އޮޅުވައިލެއްވުމެއް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައި ބަހުސް ކުރެއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށް ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 15, 2020 69
ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ބަލަންވީ ޚާއްސަ ގާނޫނަކުން

ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި އޭރުގެ ރައީސް، މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް އަލުން ބަލަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ސަންސެޓް ގާނޫނެއް...

June 15, 2020 155
ވަހީދު އޮޅުވައިލެއްވިކަމަށް ބުނެ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދަށް އިއްޔެ މީހަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަކީ އޮޅުވައިލެއްވުމެއް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ...

14 ޖޫން

June 14, 2020 202
ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުންނާ ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހަައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ދެކަނބަލުންނާ މީހަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށް، ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކުރި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2020 153
ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުންނާ މަގުމަތިން ދިމާކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދާއި އަނބިކަނބަލުން އިލްހާމް ހުސައިން މިއަދު ހެނދުނު ކަސްރަތަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް، މީހަކު ދިމާކޮށް، ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައިފި އެވެ.