23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 28
ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ބޯޑަކަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގެ ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށް، އެ ދެ ތަން ހިންގުމަށް ވަކި ބޯޑެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 6
އިސްލާމީ އަގީދާ ލާޒިމުވާ ތައުލީމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާ އާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމުވާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 8
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަނީ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް، އުކައިލާ ޒާތުގެ ޕުލާސްޓިކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އެ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ޕްލާސްޓިކާ ގުޅޭ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަން ނިންމެވީ އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް 4 ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 5
ކުޑަކުދިންނަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 8
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން އަނެއްކާ ވެސް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 16
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތަކެއް ހިމެނުމަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
ޖެނީވާގެ އދ. އޮފީހުގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އާސިމް

އދ. ގެ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް، ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް އަހުމަދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 51
ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީ، ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން ސަރުކާރުން ދެންމެ މަޖުބޫރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 31
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އަދިވެސް ބޭރުގެ އެހީ މުހިއްމު: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަދިވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއި އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ލިބުން މުހިއްމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
ބަދަލު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް އޮޑިޓް އޮފީހުން ހަދަނީ

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް އުވައިލުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަވި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހެދި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 10
އެޗްއާރުސީއެމް މެމްބަރުކަމުން މޫސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މިނިވަންކަމާއެކު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހިިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މެމްބަރުކަމުން މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު ރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 20
ހަސަން، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް

"ދި އެޑިޝަން"ގެ އެޑިޓަރު ރާއީ މުނައްވަރަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ، ހަސަން އިސްމާއިލް، ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 41
ފަހުން ހަގީގަތް ހާމަވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ފަހުން ހަގީގަތް ހާމަވާނެ ކަމަށާއި ގައުމަށް ކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގަވާފައިވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 14
ހިޔާ މަޝްރޫ: ހާލަތު ނުބެލޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލާން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 20
އޮފީސްތައް ހުޅުވާ ގަޑި އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ!

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަން ނިންމި އިރު، އޮފީހަށް ދާން ޖެހޭ ގަޑި އާއި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓާ...

June 30, 2020 39
މާދަމާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ރައްކާތެރިވެ ތިބުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...