10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 24
ހަމަހަމަކަމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 25
ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަކިކުރާ ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް: މުއާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވުމުގައި ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 35
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 66
ގުބާދު ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފި

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ގުބާދު އަބޫބަކުރު އެ މަގާމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 15
ޕީއެސްއިންނާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ހަފުލާތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އިންނާ މެދު ވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އެއް ފެންވަރެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 64
"ވެރިކަން ދިފާއުކުރުމަކީ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޒިންމާ"

އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ދިފާއު ކުރުމާއި ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ ސިފައިންގެ މައްޗަށް ގާނޫނުއަސާސީން މަތިކުރާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި އަމާނާތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 6
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ސައުދާ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ފާތިމަތު ސައުދާ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 32
"އަލްޖަޒީރާގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓަކަށް ނޭދޭ"

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާއިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓަށް ސަރުކާރުގެ ކޮމެންޓެއް ހޯދަން އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 5
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައީސަކާއި ދެ މެމްބަރުން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ހުސެއިން ފާއިޒު ރަޝާދާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިސްމާއިލް އަހުމަދު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
ރާއްޖޭން ހޮވި ކުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އެ ކުންފުނިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 46
"ރައީސް ވިދާޅުވި ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ދެމިހުންނާނަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެ ޔަގީންކަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާފައި ވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން މިއަދު ވަކިކުރައްވައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަތުރު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ދައުވަތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމަށް ފަހު، ދަތުރުފުޅު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 1
އީޓީސީސީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތައުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީޓީސީސީ) ހިންގުން، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.