14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 16
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މުހްސިން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. އަބްދުލްމުހްސިން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރު ލިޔުންތަކުގައި ޖަހަނީ

ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ޖެހުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިފަ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 16
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 9
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އިންޑިއާ އަށް!

ސާކް ސަމިޓް މިދިޔަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ނުބޭއްވުނީ އިންޑިއާ އިން ހުރަސްއެޅުން ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 33
ރައީސް ޚިތާބު ދެއްވާ ވަގުތަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލު

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވާ ތަގުރީރުގެ ވަގުތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 14
ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަބީބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ހަބީބު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 8
ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 38
ދައުލަތަށް ގެއްލުނު އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 26
ކޮލަމް 27: މިއޮތީ ވަރުގަދަ ކައުންސިލެއް!

އިއްޔެ ހެނދުނު އިރުއެރުމާ އެކު މީޑިއާތައް ކައްކުވާލައި، ލޭ ހޫނުކޮށްލީ މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ނުސީދާކޮށް ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދެމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ކުރި ޝަކުވާތަކެއް ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމަކަށް ބަލާތީ އެއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މައްސަލަ ބޮނޑިވަރެއް ހަތަރު...

21 މެއި

May 21, 2017 11
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްސީއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 14
ރައީސްގެ ވަފުދެއް އައްޑުއަށް ފޮނުވަނީ

އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހިތަދު އަށް ރޭ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވުމާ ގުޅިގެން، އެ ސިޓީގެ ހާލަތު ބަލަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަަފުދެއް އައްޑޫއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 24
އަލީ ހާލިދު ރައީސް އޮފީހުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮފިސަރު އަލީ ހާލިދު އެމަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 53
ޔާމީންގެ މަރަކީ މީޑިއާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ސަރުކާރު

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި މިނިވަން މީޑިއާއަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 15
މެމްބަރު ސައުދުގެ ޅިޔަނަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންގެ ޅިޔަނު ޝަޒައިލް ސިޔާމް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 5
ހަނީފު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހިމް ހަނީފު، އެ...

April 11, 2017 32
ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި: މުއާޒު

ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ 33 އަހަރު "ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި" އޮތް ތަރައްގީ ތިން އަހަރުން ބާރު ސްޕީޑަށް ބަދަލުކޮށްލިއިރު، އެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ...

30 މާޗް

March 30, 2017 38
މައުމޫން އަމަލުކުރައްވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ނޫން: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން މިހާރު އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 16
ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް އިއްޔެ ޖަހައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 34
ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަަޅާލި މީހަކު ފުލުހަށް

ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 40
ޖޭޕީގެ ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

އަލަށް އެކުލަވާލައި އިއްޔެ ގެޒެޓްކުރި، ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލްގެ ދަށުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

March 09, 2017 71
މެމްބަރު ވަހީދުގެ ދަރިފުޅު ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅު ހައްދަވައި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 4
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަހީގު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ބ. ގޮއިދޫ، ސޯސަންގޭ، އިބްރާހިމް ޝަހީގު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.