20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 46
ކުލީގެ މައްސަލަ: ސަޕްލައި އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ ތެދެކެވެ؛ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައިގައި އަޅަންވީ ފިޔަވަޅަކީ މާލޭގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެއިން ނުކުންނާނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ހަމައެކަނި ގެދޮރުގެ ސަޕްލައި އިތުރުކޮށްގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 34
އިބޫ ކުރެއްވީ ދޮގު ތުހުމަތެއް: އީސީ

އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނާއިރު، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު އޮބްޒާވަރުންނަށް ނުދައްކައި ގުނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުން ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށާއި، އިބޫ ކުރެއްވީ ދޮގު ތުހުމަތެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 50
އެންމެ މަގްބޫލު އެޑްރެސް: އައްސޭރި

އަމިއްލަ ގެއެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެ ގެ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނިންމާނީ ކޮން ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުންގެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކަށް ވާނީ އެހެން ގެއަކަށް ނުކިޔާ އާ ނަމެއް ހޯދުމެވެ. އެކަމަކު ގޭގެ އެޑްރެހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވަރަށް އާއްމު ނަންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް، މަގްބޫލުކަން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 4
ޝެޑިއުލަށްވުރެ ކުރިން އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އެންމެ ދުވަހެއް ކުރިން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 68
ވޯޓަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ މައި ދޮރާށި ހުޅުވާފައި!

ވޯޓު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ފައިސާ އާއި ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާއްމު ކަމެކެވެ. އެއްޗެއް ދީފައި އެކަން ނިންމާލަނީއެއް ނޫނެވެ. ވޯޓު ގަންނަ ފަރާތަށް އެ ވޯޓު ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ވެސް ކުރެ އެވެ. އެ ޔަގީންކަން ހޯދަން ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު އުކުޅަކީ އެކަން ސާބިތުވާނެ ވަކި ކަހަލަ ފާހަގައެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހަން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 24
އިންތިޚާބަށް 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެބްލެޓް ގެންނަނީ

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ، ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެބްލެޓް ހޯދައިދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 4
އިންތިޚާބު އަޔަސް އިގްތިސާދީ އަސާސްތައް ބަދަލެއް ނުވޭ

އިންތިޚާބީ ވިލާގަނޑެއް ބޯމަތިވެ، ވިލާގަނޑުގެ ކުރިޔަށް ކެރި އައިސް، ވައި ގަދަވެގެން ދާ މި ދުވަސްވަރުގައި، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި ކުރަމުންދާ ވަޢުދުތައް މި ދަނީ ގިނަވަމުން، ގުނަވަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހިތް ރުއްސުމަށްޓަކައި ބަސަރާ އިން ކަދުރު ގެނެސް، ސާމަރާ ދޫނި ފަތުގެ ތަބަކެއްގައި، މާމުޔާއި ގުލްކަނދާ ޖަހައިގެން ބޭނުން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 25
ރައީސް ކަމުގެ މުއްދަތު ދިގުކުރުން

ރައީސް މައުމޫނުގެ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ސިޔާސީ ވިސްނުންތެރިންނާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވި މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކަށް ވެފައި އޮތީ ރިޔާސީ ދައުރުގެ...

July 24, 2018 66
65 އަހަރުން މަތީގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ބާ؟

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް 2،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް 2009ގައި ދޭން ފެށި އިރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަޖުރިބާގެ އަގު...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 14
ސީއެސްސީ ރައީސް ޝަމީމްގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް...

July 23, 2018 27
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން އެދެނީ ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން: އީސީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމުން، ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ބޭނުންވީ ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 59
މާޔޫސްވިޔަސް ވޯޓު ލުން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ!

ރައީސަކު ހޮވަން ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ވޯޓުލާން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދިނުން ނުވަތަ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު، ޑިމޮކްރެސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފައި މަދަނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އާމިނަތު...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 8
ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އެންމެ ހަތް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުތަކުގައި ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 14
އެންމެން ވެސް ރަނިން މޭޓުގެ އިންތިޒާރުގައި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކޮށްލުމަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ބުނަމުން އައީ، އެ ޕާޓީތަކުގައި ހުރި އެއްބަސްވެވޭ ކަންތަކަށް ވުރެ އެއްބަސް ނުވެވޭ ކަންތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަމުދުން...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 14
ރައްޔިތުކަމާ ގުޅޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ނަމަ އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތު ކަން ނުވަތަ އެހެން ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 8
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 36
ރައްޔިތުކަމާ ގުޅޭ ނިންމުމެއް ގާނޫނަކުން ގެނެވިދާނެތަ؟

މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އައުމާ އެކު ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިކޮށް، އެންމެ ބޮޑު ބާރެއް ދީފައި އޮތީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އެވެ. ދައުލަތުގެ އަނެއް ދެ ބާރާ ޚިލާފަށް، ރައީސަކީ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރާ މީހާ ވެސް މެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅަކީ އެ މަގާމުގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2018
އިންތިހާބުތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން މިއަދު...

June 26, 2018 5
އިންތިޚާބުގެ ތިން ވަނަ ހޯދީ ޖަލުގައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓް

އަންކާރާ (ޖޫން 26) - ތުރުކީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިރު އެ އިންތިޚާބުން ތިން ވަނަ ހޯއްދަވާފައި ވަނީ 2016 ވަނަ...

25 ޖޫން

June 25, 2018 6
އިންތިހާބުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 25, 2018 10
ތުރުކީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ދިޔަ ވަފުދެއް ހައްޔަރުކުރި

އަންކަރާ (ޖޫން 25) - ތުރުކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އަދި އާއްމު އިންތިޚާބް އޮބްޒާވް ކުރަން ދިޔަ ފްރާންސްގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ވަފުދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2018 74
ބޭރު ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލިޔަސް 10 އަހަރުގެ ހުރަހެއް!

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމެއްގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ މީހަކު ބޭރުގެ ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް، ރިއާސީ...

31 މެއި

May 31, 2018 3
ވިސްނާ! ވޯޓު ގަންނަ މޫސުމަށް ތައްޔާރުތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެ، އަންނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވެސް ބާއްވަން އުޅޭ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިސާހިތަކު ވޯޓު ގަނެވިއްކުމުގެ ފޯރި ހިއްޕާލާފާނެ އެވެ. މާޒީގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާ އިރު ކުރިއަށް ލަފާކުރެވެނީ އެ ގޮތަށެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 32
"ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ޚުދުމުހުތާރުކޮށް"

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ހުދުމުހުތާރުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 30
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.