07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެންޑިޑޭޓުން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އަންނަ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 35 ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ގޯޓާބޭގެ ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 49
މައުމޫންގެ މައްސަލަ ހެއްކާ އެކު އަލުން ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އަނބުރާ ދައްކަވާ ގޮތަށް ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމުމުން ހެއްކާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް އެ މައްސަލަ ޖާބިރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު 16 ގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީއެއް ނުވޭ: ގޮތަބަޔާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީވަމުން ނުދާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 14
މައުމޫން ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޖާބިރު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 27
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކުރި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭރު މަސައްކަތްކުރެއްވި ލީޑަރުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެއްވޭ ގޮތަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން މިދިއަ އަހަރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން، ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށައަޅައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 3
ޓިއުނީޝިއާގެ ރައީސްކަމަށް 100 ކެންޑިޑޭޓުން

ތޫނިސް (އޮގަސްޓް 10) - ޓިއުނީޝިއާގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 100 މީހުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 10
އިންތިޚާބުގައި ބުރަކޮށް އުޅުމުން 270 މީހުން މަރުވި

ޖަކާޓާ (އެޕްރީލް 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ އިންތިޚާބުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން 270 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް ކަމަށް ކޮމީޑިއަނެއް

ކިއޭވް (އެޕްރީލް 22) - ޔޫކްރޭނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ޕެޓްރޯ ޕޮރޮޝެންކޯއާ ވާދަކުރައްވައި ޓީވީ ކޮމީޑިއަނެއް ކަމަށްވާ ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ޔޫކްރޭނުގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ބަހުސަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކިއޭވް (އެޕްރީލް 18) - ޔޫކްރޭނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 1
ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި ލޯފަން މީހުން އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 10, 2019 10
އިންތިޚާބަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ފައިސާ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
އިންތިޚާބުގައި ނުކުންނަ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނުކުންނަ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުތުމަށް ގޮތަބަޔާ ތައްޔާރުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 17) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 4
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިލަރީ ވާދަނުކުރައްވާނެ

ނިއު ޔޯކް (މާޗް 5) - އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ހިލަރީ ކްލިންޓަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 4
ކުރަހާ ވޯޓު ކަރުދާސް ބާތިލްވާގޮތަށް އަލުން ހުށަހަޅައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި އެއްޗަކުން ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އަނެއްކާވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 42
ޕީއެސްއެމުން އެންމެ ރެއަކަށް 83،000ޑޮލަރު ބޭކާރު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމުން) އިން 83،000 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކުއްޔަށް ގެނައި ވާޗުއަލް ސެޓުގެ ބޭނުން ނުހިފި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ބޭކާރު ޚަރަދެއް ކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 23
ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެއްވަރަކަށް: އީސީ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަރަދު ކުރެއްވީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަކަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 92
29 މިލިއަން ދަައްކަވަން މައުމޫނަށް ހަތް ދުވަސް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އޭނާގެ އަތުން ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކެވުމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ...

November 29, 2018 13
ގާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނި 65 އަހަރުގެ ޝަރުތު ބާތިލް

އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނި ޝަރުތު ބާތިލް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 52
މައުމޫނަށް ޖާބިރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައެއްނުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަ، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.