03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 32
ފްލެޓް ލިސްޓާ އެކު ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް

މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ނެރުމާ އެކު ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. މި ސަރުކާރު އައިސް، ކޮމިޓީއަކުން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ފްލެޓް ލިބޭނެ މީހުން ކުރިން ކަނޑައެޅި އިރު ބޮޑެތި ގޯސްތައް ހަދާފައި ހުރިކަން...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 12
"އެކައުންޓިންގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ"

އެކައުންޓިން ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްދު ސޯލިހު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

November 30, 2020 19
ޝީލާގެ ނާސްތާ ރައީސްގެ ސުފުރާމައްޗަށް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިކަމަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭނާގެ ކެއުންތަކަށް އޯޑަރުކުރާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 3
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށްފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލަށް ފަސް މެމްބަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 18
ދޯންޏަކަށް އަރައި، ރައީސް މަސްވެރިންގެ ހާލު ބަލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ޅ. ފެލިވަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ރަށު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް އަރުއްވައި، މަސްވެރިންގެ ހާލު ބައްލަވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 13
ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 96
ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސަށް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް، މާލޭގެ ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އިއްޔެ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 1
އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އދ. އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރެޒިޑެންޓް ކާޑިނޭޓަރު ކެތުރީން ހަސްވެލް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 71
ލޯނު ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ލުއި ދީފައި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބައެއް ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 3
ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޭޝަށް ސަފީރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޝަށް މިއަދު ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

November 15, 2020 15
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް، ރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 40
ކުރިއަށް އޮތީ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަހަރު: ރައީސް

ގައުމުގައި އޮތް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާއި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މި އަހަރު ދިމާވި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރޭވުންތަކަކާ އެކު ކުރިއަށް އޮތީ މީހުން ބިނާކުރުމާއި މަޝްރޫއުތަކުގެ އަހަރު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 15
މިއަދު ލިބެނީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ފިލާވަޅު: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ބަޔަކު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ވި ގުރުބާނީން ދިވެހިން ލިބިގަތް އެއް ފިލާވަޅަކީ ގައުމު ދެކެ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ލޯބިވުމުގެ މުހިއްމުކަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 20
ބޭނުމަކީ އޭއީއެޗް އަށް އިތުބާރު ހޯދުން: ޑރ. ސޯލިހު

އުންމީދަކީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިތުބާރުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ތަނަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ ސީއީއޯ ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
އިސްލާމީ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފެންނަންޖެހޭ

ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ދައުލަތު ފެށިގެން އައި އިރު މުސްލިމުން ދެއްކި ފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 196
ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން އަހުމަދު ނަސީމަށް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހްމަދު ނަސީމް (ކެރެފާ ނަސީމް) ދެންމެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

October 22, 2020 58
ފައިދާވި މީހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިން މީހުން ހާމަކޮށް، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައި...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 16
އެންމެ ގިނަ މީހުން ފޯމުލީ ކެޓަގަރީން ހާލަތު ބަލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް އެދުނު އެޗް7 ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ މިނިވަންކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް: ރައީސް

ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން އަންނާނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 16
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހް މާހިރު ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސީޑީއާރުއައިއާ ގުޅެން ލަފާ ހޯދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށް، މޫސުމީ ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ "ޗާޓާ އޮފް ދަ ކޯލިޝަން ފޮ ޑިޒާސްޓަ ރެޒިލިއަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ" (ސީޑީއާރުއައި)ގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
އަބުރުގެ ބިލުން މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނެތް: އޭޖީ އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ، އަބުރާ ބެހުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ ބިލުން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، މީޑިއާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، މީޑިއާތަކާ އެޗްއީއޯސީގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.