22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ހެރީ؛ މައްސަލައެއް އުޅޭތަ؟

ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ވިލިއަމާ އޮންނަ ގުޅުން މިހާރު އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕްރިންސް ހެރީ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް 4 ވަނަ ދަރިއަކު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން މިހާރު އިންނެވީ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
ޑަޔާނާ ފިލްމެއް ކުޅުއްވަން އުޅުއްވި

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން ކާރު އެކްސިޑެންޓްގައި އަވަހާރަވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާ 1992 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދަ ބޮޑީގާޑް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަތް ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ކެވިން ކޯސްނާ ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް ޝާހީ އާއިލާގެ ހިދުމަތެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ އިން "ޝައުޓް" ގެ ނަމުގައި މެސެޖް ކުރެވޭ އާ ހިދުމަތެއް ހުކުރު ދުވަހު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާއެއް ނެތް

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކާރު ދުއްވަވަމުން، އޯވަޓޭކް ކުރައްވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކާރަކާ އެކްސިޑެންޓްވެ، ބަޔަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 2
ޕްރިންސް ފިލިޕް ލައިސަންސް ދޫކޮށްލައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަފުޅަށް ކާރު ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވެ، އެ ހާދިސާގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ، ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޑްރައިވިން ލައިންސް އަމިއްލަފުޅަށް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މީހުންނަށް ދިމާވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗް ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 2
ޕްރިންސް ހެރީ ފަހަރި އަށް ކިޔަނީ "ކެތު"

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ގާތް ގުޅުމަކީ މާ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް ފެންނަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އާއިލާ ތެރޭގައި ވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ވެސް ގާތް ގުޅުން އޮތުމާއި ވަނަމުން ގޮވުން ފަދަ ކަންކަން ވެސް އޮވެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްއާ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާމުﷲ (ޖޫން 27) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގެން ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 5
ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މެދުއިރުމަތީގެ ދަތުރު ފައްޓަވައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝާހީ ދަތުރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 2
ޕްރިންސް ވިލިއަމް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނަށް

ލަންޑަން (މެއި 26) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނަށް އަންނަ މަހު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
އެމެރިކާ މީހަކު ޑަޔާނާގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން އަވަހާރަވި ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރުމަށް އެމެރިކާ މީހަކު އޭނާގެ ގެ މިހާރު ވަނީ ޑަޔާނާއަށް ހާއްސަ ދާރުލްއާސާރަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 3
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ހަގު ދަރިކަލުންގެ ނަމަކަށް ލުއީ

ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ ތިން ވަނަ ދަރިކަލުންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓަށް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް މިއަދު ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 5
ހެރީގެ ދެ ލޯބިވެރިންނަށް ކައިވެނި ހަފުލާގެ ދައުވަތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ، އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނައިރު އެ ހަފުލާގައިި އޭނާގެ ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
ބަފްޓާގައި ކޭޓް ލީ ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި 71 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސް ހަފުލާ ނިންމައިލި އިރު، އެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލީ ކަޅު ހެދުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ޖިިންސްގެ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮތީ މި ފަހަކަށް އައިސް ހޮލީވުޑުން ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރުމެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 4
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭކަން ބަކިމްހަމް ޕެލަސް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 9
ޑަޔާނާ ދަރިންނަށް ކުރެއްވި އެންމެ ފަހުގެ ފޯންކޯލް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ވިލިއަމް އެ ބޭފުޅުންގެ މަންމަ ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވި އެވެ. އަދި ޑަޔާނާ މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ހޯއްދެވި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016
ޑަޔާނާ ބޭނުންކުރެއްވި ތާޖާ އެކު ކޭޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލު

އަވަހާރަވެފައިވާ ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ ތުރުކުރެއްވި ވަރަށް ރީތި ތާޖެއް އަޅުއްވައިގެން، ލަންޑަންގައި އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަފުލާއަކަށް ކޭޓް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓައިލް އައިކޮން އަކީ ކޭޓް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑަޗެސް އޮފް ކޭމްބްރިޖް، ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އަކީ ފެޝަން ބްރޭންޑުތަކަށް މޮޑެލް ކޮށް، ފެޝަން ވީކްގެ ފުރަތަމަ ސަފުގައި އާއްމުކޮށް ފެންނަ މޫނެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދެކެނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްޓައިލް އައިކޮން އަކީ ކޭޓް ކަމަށެވެ.