18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ސްޓާޓްއަޕް ބޫޓް ކޭމްޕެއް ސާކުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ސާކުގެ ޗެމްބާ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން ސްޓާޓްއަޕް ކުންފުނިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޫޓް ކޭމްޕެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
ޕެންޝަން ފަންޑަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަހެއްގެ ތެރޭގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ދެގަވައިދެއް ނެރެފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ދެ ގަވައިދެއް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 3
ހަތަރު މައުލޫއު: ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ސިޔާސީ ނުކުރުން

މައިގަނޑު ހަތަރު މައުލޫއަކަށް ބަހާލައިގެން ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ މެދު ލިޔަން ފެށި ސިލްސިލާގެ މި އަދަދު އަމާޒު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ މައްޗަށެވެ. ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނު ކުރުމާއިި ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 10
ދައުލަތް އަދި ކުންފުނި، ދެ ލަފުޒު އެކުވުމުގެ ނަތީޖާ

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް އިސްލާހު ކުރުމުގައި ހިނގަން އޮތް މަގާއި، ކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ މިލިޔުންތައް ބައިކޮށްފައި ވާނީ މައި ހަތަރު މައުލޫއަށެވެ. އެގޮތުން ހ. "ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކު"ގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މަގުސަދްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ށ. ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމާއި...

15 ޖޫން

June 15, 2019 1
ޒޮމޭޓޯގެ އަމާޒު ވެސް ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ބަރޯސާ ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށެވެ. ޓެކްސީގެ ހިދުމަތާއި ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ފަދަ ކަންކަމަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އުދުހޭ ޓެކްސީތަކާއި ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތްދޭ ޑްރޯންތަކާއި ރޮބޮޓްތައް މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު އޮތީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2019 3
އަންހެން މުވައްޒަފުން ސްކާޓް ލާ ކެމްޕޭނަށް ފާޑުކިޔުންތައް

ރަޝިއާގައި ކުންފުންޏަކުން އެތަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ސްކާޓް ލައިގެން މަސައްކަތަށް ދާ ނަމަ ބޯނަސް ދޭ ކެމްޕޭނެއް ފެށުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ކެޕިޓަލް ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް ސާވޭއެއް ހަދަނީ

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކުންފުނިތައް ދެނެގަތުމަށް ކެޕިޓަލް ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް ސާވޭއެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 7
އުރީދޫގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 197 މިލިއަން ނުލިބޭ:މީރާ

އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 5
ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 13
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވައިލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 5
އޮޅުވާލައިގެން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ތަފާތު ސްކޭމްތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި އެކި ކުންފުނިތަކުގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 23
ހިއްސާދާރުން މައްސަލަ ޖެހި، ގްލެމް ސެލޫން ބަންދުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ގްލެމް ސެލޫން، އެތަނުގެ ދެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި، ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 2
އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައި، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވިކްރަމް ސިންހަ އެ ކުންފުނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 6،000 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ އޮތް 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 3
ހުއްދަ ނެތި ސަލްޓަންސްއިން ޚަރަދުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކ. މަޑިވަރުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސް ކުންފުނިން ފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރުމަށާއި ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންތައް ފާސް ނުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޕެންޝަން އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
ކުންފުނީގެ މިނިމަމް ކެޕިޓަލާއި އަހަރީ ފީ ކަނޑާލަނީ

ކުންފުނީގެ މިނިމަމް ކެޕިޓަލާއި އަހަރީ ފީ ކަނޑާލައި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.