12 ޖޫން

June 12, 2020 21
މަތީ ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވައިލަނީ

ޕްރައިވެޓް ޖެޓާއި ސުޕަ ޔޮޓުތަކުގައިި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 22
ފުރަތަމަ ޖެޓްތަކަށް: ހިޔާލު ތަފާތު މައްސަލައެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަލުން ފަށައި ގަތުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވައިލާނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުން އަންނަ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މީގެ...

June 04, 2020 14
ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތައް ޖައްސަން އިތުރު އެއާޕޯޓްތައް ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޓޫރިޒަމަށް ރާއްްޖެ އަލުން ހުޅުވައިލާ އިރު އުއްމީދުކުރާ ވަރަށް އެއާލައިންތައް ނައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި...

19 މެއި

May 19, 2020 26
ހާއްސަ ހުއްދަ ދޭ ކޮންމެ ޖެޓަކުން 50،000 ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އަށްް ވެކްސިނެއް ނުހޯދި، އެބަލި ފެތުރުން މުޅިން ނުހުއްޓޭ ހާލަތުގައި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކުގެ ދެލިކޮޕީއެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 10
ވީއައިއޭގެ އިރުމަތީ އޭޕްރަން ޖެޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ރަންވޭއާ ޖެހިގެން އިރަށް އޮންނަ އާ އޭޕްރަން، ވަގުތީ ގޮތުން ޖެޓްތައް ޕާކްކުރަން ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ފޯ ސީޒަންސްގެ އާ ޖެޓް 2021 ގައި އުދުހެން ފަށަނީ

މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން ފޯ ސީޒަން އިން 2015 ގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ފަހު، ކުރިއަށް މިއޮތީ މި ހިދުމަތުގެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ދިއުމެވެ. ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސަޅި" ވަޒީފާ ވަރަށް ތަފާތު

ތަފާތު ވަޒީފާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޖެޓާއި ޔޮޓާއި ކާރާއި ގަހަނާ ފަދަ އަގު ބޮޑު އެއްޗެހި ވިއްކާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަގްޒަރީ މާކެޓްޕްލޭސް "ހަޝް ހަޝް" އިން ހޯދަނީ އެ މީހުން ވިއްކާ މަތީފަންތީގެ އަގު ބޮޑު ތަކެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެތަކެތި ޓެސްޓްކުރާނެ މީހެކެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 10
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ 83 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސައިފި

މިދިޔަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަަލް އެއާޕޯޓަށް 83 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ގަތަރުގެ އަމީރު ޖެޓް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާގައި ބޭނުންކުރި އަގު ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ތުރުކީ އަށް ހަދިޔާ ކުރީ އެ ބޯޓް ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 11
ޔޮޓަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް އަނބުރާ މެލޭޝިއާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 13) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް މެލޭޝިއާ އަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 15
ރާއްޖެ، މުއްސަނދިންގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޕާކިން ޖާގަ ފުރިފައި އޮންނަނީ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮޑު ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މިއިން އެނގެނީ އަދިވެސް މުއްސަނދިން އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖެކަމެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 9
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސަން ފަށައިފި

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
އަލަށް ހަދާ އޭޕްރަން ޖުލައި މަހު ނިމޭނެ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހަދާ އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 8
ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގައި އިއްޔެ 29 ޖެޓް ޕާކްކުރި

އީސްޓަ ހޮލިޑޭއާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އިއްޔެ 29 ޖެޓް ޕާކްކުރި ކަމަށް، އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 13
ހަފުތާއެއް ތެރޭ 140 އަށް ވުރެ ގިނަ ޖެޓް ރާއްޖެއަށް

މިދިޔަ ކްރިސްމަަސް އާއި އާ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި 140 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ރާއްޖެ އައި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 21
ހައި ސީޒަނަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ފުރާލަނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް ކަހަލަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސްވަރަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ކޮޓަރިތައް ދުރާލާ ވިއްކަ އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ރިސޯޓުތައް ސީޒަނަށް ފުލްނުވި ނަމަވެސް މި އަހަރު ތަފާތެވެ. ރޭ ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރިއިރު ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ރިސޯޓުތައް ވަނީ ފުލްވެފަ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 1
10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 130 ޖެޓް އަންނާނެ

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 36
ޖެޓުތަކުން އެއާޕޯޓް ފުރާލައިފި، ރެކޯޑް ސީޒަނެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އައި މުއްސަނދިންގެ އަމިއްލަ ޖެޓުތަކުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަަލް އެއާޕޯޓް މިއަދު ފުރާލައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
އާ އަހަރަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަންނަ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓްތަކަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ނައިޖީރިއާއިން ރިޔާސީ ޖެޓް ވިއްކާލަނީ

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - ނައިޖީރިއާގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް ގަނެފައިވާ 10 ރިޔާސީ ޖެޓުގެ ތެރޭން ދެ ބޯޓު ވިއްކާލަން ރައީސް މުހައްމަދު ބުހާރީ ނިންމަވައިފި އެވެ.