31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ގެއްލުންވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން ގަރާރެއް

ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގެއްލުމުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 22
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަކަށް އަނެއްކާވެސް ސުހައިލް

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ކުރިން ވެސް އެ މަގާމު ފުރުއްވި ސުހެއިލް އަހުމަދު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 15
އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝާހް

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަސަން ޝާހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 47
ކުންފުނިތަކުގައި ވެރިން ނެތި ހިންގުން މަޑުޖެހިފައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް 10 ދުވަސް ވެެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ވެރިން އައްޔަން ނުކުރައްވާތީ ކުންފުނިތައް ހިންގުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 15
ކުންފުނިތަކަށް ވެރިން އައްޔަންކުރާކަށް އަދި ނާންގާ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި މަގާމުން ވަކިކުރުމުން އެ މަގާމުތައް ހުސްވެފައިވާއިރު އެ މަގާމުތަކަށް އާ މީހުން އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ނާންގަވާ ކަމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ފައިދާ އިތުރު، ޑިވިޑެންޑް މަދުވަނީ މަޝްރޫއުތަކާ ހެދި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް 2013 އަހަރު ލިބެމުން އައި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 30) - ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވިދާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 123
އުމަރުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުން ފުޅާވާނެ

އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި، މިހާރު ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ކުންފުނިތައް އެއްކޮށްލައި ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއް އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 30
އެމްއާރުޑީސީގެ އެމްޑީ ޝަފާއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން އައްޔަން ކުރެއްވިތާ މަހެއް ވެސް ނުވަނީސް އޭނާ އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 17
ބަނދަރަށް ފަހު ލަންކާގެ ދެ ހޮޓާ ވެސް ވިއްކާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 3) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމަށް ފަހު ލަންކާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 7
ސައުދީން ރިޔާޟް އެއާޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟްގެ ކިންގް ހާލިދު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.