21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 38
އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީ އަށް އަދި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 15
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އާދަމްގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 9
އާ ދެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސަރުކާރުން އަލަށް އުފެއްދި ދެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އާރުޑީސީ އާއި ޓްރޭޑް ނެޓް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 38
އާރުޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް މޫކޭ

މަގު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އުފައްދާފައިވާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މޫސާ އަލި މަނިކް (މޫކޭ) ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 12
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފަސް ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 2
ޕީސީބީ އަލުން އެކުލަވާލަން ރައީސަށް ލަފާދޭން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) މެމްބަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 19
"ޕީސީބީގައި ގާބިލްކަމެއް ނެތް، ބޯޑު އެކުލަވާލަންޖެހޭ"

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) މެމްބަރުންގެ ގާބިލް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާ އަރުވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 3
ހަތަރު މައުލޫއު: ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ސިޔާސީ ނުކުރުން

މައިގަނޑު ހަތަރު މައުލޫއަކަށް ބަހާލައިގެން ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ މެދު ލިޔަން ފެށި ސިލްސިލާގެ މި އަދަދު އަމާޒު ކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ މައްޗަށެވެ. ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނު ކުރުމާއިި ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން ކަމަށް ޑރ. ކިނާނަތު

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 25
މަރިޔަމް: ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެމްޑީ

ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމަޖެއްސި އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މަރިޔަމް ޝަފީގު ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 15
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ) މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 7
ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަކަށް މައުސޫމް ހަމަޖައްސައިިިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަހުމަދު މައުސޫމް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަމްހީދު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 4
އެމްޓީޑީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ތަޒްމީލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 19
އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ރާއިދު

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ރާއިދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 11
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަޒައިލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ޝަޒައިލް ޝިޔާމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

January 06, 2019 18
ޕީއެސްއެމްގެ ޗެއާއަކަށް ހިލްމީ، ބޯޑު މެމްބަރަށް މަރީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބްރާހިމް ހިލްމީ އަދި ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ އިއްޔެ އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 15
ކުންފުނިތަކަށް ވެރިން އައްޔަންކުރާކަށް އަދި ނާންގާ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި މަގާމުން ވަކިކުރުމުން އެ މަގާމުތައް ހުސްވެފައިވާއިރު އެ މަގާމުތަކަށް އާ މީހުން އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ނާންގަވާ ކަމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 28
ސަރުކާރުގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ވަކިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ އިސްވެރިން މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 19
އެމްއޭސީއެލް އެމްޑީ މަގާމުން އާދިލް އިސްތިއުފާ ދީފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އާދިލް މޫސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 7
އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

January 24, 2018 5
އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ޝާހިދު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗެއާމަނަކަށް، މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު...

January 24, 2018 1
ދިރާގުގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ހާފިޒު ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާގުގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު އަހުމަދު ހާފިޒު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.