18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔާމީން އިދްރީސް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 16
އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑަށް އާ ތިން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ބޯޑުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށް، އާ ތިން ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 22
އެމްއާރުޑީސީގެ އެމްޑީ އަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 12
އާސަންދައިގެ އެމްޑީއަކަށް އަޒީމް އައްޔަންކޮށްފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ މިހާތަނަށް ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަހުމަދު އަޒީމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
އެމްއާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 5
އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ޗެކް ބަލައިނުގަތުމަށް އަންގައިފި

އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް ދޫނުކުރުމަށާއި އެފަދަ ޗެކްތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 82
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް މިނިސްޓަރު ޒުހޫރު އައްޔަންކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުﷲ ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާ އަހުމަދު ޒުހޫރު އެ މަގާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 24
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަކަށް ހަސަން އަލީ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަދި ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު ހަސަން އަލީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 31
ވެމްކޯގެ ޗެއާމަން އާއި އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ޗެއާމަން އަލީ ހާލިދާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފުއާދު، މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 15
އެމްއާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ނިމާލް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 01, 2017 32
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް ހަލީމް ހަމަޖައްސައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމް ދެންމެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 10
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 15
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ސިނާން

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަަކަށް ސިނާން އަލީ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 13
އިބްތިޝާމާ ވަކިކޮށް، އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނިޝާން

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު، އެ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑަށް އިތުރު ދެ މެންބަރުން

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށް، އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ފެނަކައިގެ ޗެއާމަަނަކަށް އިގުބާލް އައްޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސި އިގްބާލް އާދަމް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 10
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް އައިމަން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް އަހުމަދު އައިމަން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

September 29, 2016 2
އެމްއާރުޑީސީ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ރިޔާޒު އިސްތިއުފާ ދީފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ރިޔާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 3
އެމްއައިޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ ބޯޑަށް އަށްމިއަދު މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 23
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ރައްޒާގު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމާއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ނަޒީމް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންކަމުން އަފީފް ވަކިކޮށްފި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)ގެ ޗެއާމަންކަމުން މއ. ތަރިޖެހިއާގެ މުހައްމަދު އަފީފް ހުސެއިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.