18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 1
ބްރިޓިޝް ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ބްރިޓިޝް ފެޝަން ކައުންސިލް (ބީއެފްސީ) ގެ ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
"ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގައި ޕްރިޔަންކާގެ ބޮބް ކަޓެއް

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގެ ލުކްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެެއް ފަށަނީ

އަނބިމީހާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ގުޅިގެން އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދަ ވައިޓް ޓައިގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ސެލީން ޑިއޯންއާ އެކު ޕްރިޔަންކާ އަށް ފިލްމެއް

ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކުރި ފިލްމު "ޓައިޓޭނިކް" ގެ ތީމް ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުވި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިތާ ސެލީން ޑިއޯންއާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޕްރިޔަންކާގެ "ވައިޓް ޓައިގާ" އިން މަންޒަރުތަކެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ވައިޓް ޓައިގާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީ "އަންފިނިޝްޑް" ޕްރި-އޯޑަރަށް

ޕްރިޔަންކާގެ "އަންފިނިޝްޑް" ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 19 ގައި

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލިޔަން ފެށި އޭނާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މައުންޓް ޒެން މީޑިއާގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އިއުލާންކުރި އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެ ކުންފުންޏާ އެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
"ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އުންމީދުކުރެވޭ: އަރްޖަން

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ފެޝަން 2" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަރްޖަން ބަޖްވާ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 1
"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާ؟

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިލްމުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓެވެ. އޭގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނަން ވެސް މި ފިލްމާ އެކު ތިލަވެގެން...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާގެ ފަރާތުން 100،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
އެކްތާގެ "ނާގިން" ފިލްމު ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ؟

އަންހެން ހަރުފަތަކެއްގެ ސޫރަ އަށް ބަދަލުވާ ބައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސްދޭ އެކްތާ ކަޕޫރް "ނާގިން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދެމުން އަންނަ އިރު، ހަމަ އެ ނަމުގައި އޭނާ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ޓްރިލޮޖީގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
ދަ ވޮއިސް 18 ގެ ކޯޗަކަށް ނިކް ޖޯނަސް

އެމްބީސީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ދަ ވޮއިސްގެ 18 ވަނަ ސީޒަންގެ ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
"މެޓްރިކްސް 4" ގެ ރޯލެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ކީއާނޫ ރީވްސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "މެޓްރިކްސް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ އަށް؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
އެމެޒޯންގެ ސީރީޒަކަށް ޕްރިޔަންކާ އާއި ރިޗަޑް

"އެވެންޖާޒް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ދެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރުޒޯ ދެބޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ހަދާ ސީރީޒްގެ ލީޑް ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރިޗަޑް މެޑެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...