01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅެނީ

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލިވުޑްގެ އައު ފިލްމު "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް؟" ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "އިފް އައި ކުޑް ޓެލް ޔޫ ޖަސްޓް ވަން ތިންގް" ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކިރިތީ ސެނަން؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯއެއްގެ ރޯލު ކުޅޭ "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި 2020 ގައި ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ ނިކް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު އަދި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ކަމަށް ޖީކިއު މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި މުމްބާއީގައި ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
"ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގައި ކަރީނާ އާއި ޕްރިޔަންކާ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ގައި ދައްކަން ފެށީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި އާލިއާ ބަޓް މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި ފޯރި ގަދަ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑާ އެކުގަ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީއާ އެކު މީގެ ކުރިން "މުބާރަކަން" އާއި "ނޯ އެންޓްރީ" އަދި "ވެލްކަމް"ގެ ދެ ފިލްމުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު، އަނީސްގެ އާ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ، އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑު ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" އަހަރުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ބޮޑުު ހިޓެވެ. ސަބަބަކީ މާ މަޝްހޫރުން ނޫން ތަރިންތަކެއް ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު ބެލުމްތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށް، އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އަނުޝްކާގެ "ބުލްބުލް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެނެސް ދޭން ހުރި އިންޑިއާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިއުލާން ކުރި އިރު މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކައްޗަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވާ "ބުލްބުލް" އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 26
ސުނީ ނަށަމުން ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ!

ނެށުމުގެ ހުނަރުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ސުނީތާ (ސުނީ) އަލީ އޭނާގެ މަސައްކަތާ މާ ދުރުން، އެހެން ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެވެ. ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 6
މި ފަހަރު ވެސް ޕްރިޔަންކާގެ ސިކުންތުކޮޅެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ މުޅި ފޯކަސް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ލިބުނަސް، އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ރޯލަކުން ނުފެނެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
"ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް އުފުލައިލަ ދިން 2008 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދައިފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރު ބަންޑާރް ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނިކް އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެ ދީފި

އެންގޭޖްވެ، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ހިތްގައިމު އަދި އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު؟

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުމްބާއީގައި އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 4
ނިކް ޖޯނަސް ވަރަށް ނަސީބު ގަދަ: ބްރަޔަން އެޑަމްސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކަހަލަ ބައިވެރިއަކު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނަށް ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދޭ ކަމަށް ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް ބުނެފި އެވެ.