12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ހޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެވެ. ދާދި ފަހުން ދެ ތަރިން ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކޮށްފަ...

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"ބާރަތު" އިން ކެޓްރީނާ ވެސް ފެންނާނެ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ކުޅޭ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ހިންދީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
ވިޝާލް "ޓްވެލްފް ނައިޓް" ހަދަން ބޭނުމީ ޕްރިޔަންކާއާ އެކު

ވިލިއަމް ޝޭކްސްޕިއާގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން "ޓްވެލްތު ނައިޓް" ގެ އެޑަޕްޓޭޝަނެއް ވެސް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ބޭނުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކަމަށް...

June 21, 2018 5
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީއަކީ "އަންފިނިޝްޑް"

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 1
"ކްރިޝް 4" ގައިވެސް ޕްރިޔަންކާ އުޅޭނެ

ރިތިކް ރޯޝަން ސުފަހީރޯއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ވެސް ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 11
"ކްއަންޓިކޯ" ގެ މަންޒަރަކުން އިންޑިއާ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އޭބީސީން މިހާރު ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީ އެ ޝޯއަށާއި ޕްރިޔަންކާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އިންޑިއާ މީހަކާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުން ވަރަށް ދުރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި "ހައި ޕްރޮފައިލް" ދިރިއުޅުމާ ހުރެ އެވަރުގެ، ދިރިއުޅުމެއް ދަމަހައްޓައި ދެވޭނެ ވަރުގެ ފިރިއަކު އިންޑިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕްރިޔަންކާގެ...

18 މެއި

May 18, 2018
"ބާރަތު" ގައި ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ފެންނާނެ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ކާސްޓަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ޔޫޓިއުބްގެ ޝޯއެއްގެ ހޯސްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާގެ ޗޯޕްޅާގެ ދެވަނަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ޕްރިޔަންކާ ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނުމުން އައީ ހިނި

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް އަރަ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ ދުވަސްކޮޅަކަށް އޭނާ ޝާހިދު ކަޕޫރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކަމާއި ޝާހްރުކާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު މާ ސިއްރު ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން، ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ގޯރީ އާއި އަކްޝޭގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާ ވެސް...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
"ބާރަތު" ގެ ރޯލަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ޕްރިޔަންކާ

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 2
"ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ އާ ހިންދީ ފިލްމެއް، އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޕްރިޔަންކާގެ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 2
"ކްއަންޓިކޯ 3" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަން ފަށާނެކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، މީގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ވެސް އޭބީސީ ނެޓްވޯކުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ކެޓްރީނާތަ؟

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރާ އެކު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އަށް އޭނާ ސޮއި ކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާ އަށް ކުރި ކުރު ދަތުރު ނިންމާލައި، ޕްރިޔަންކާ "ކްއަަންޓިކޯ" ސީޒަން ތިނެއްގެ ޝޫޓިން އަށް އަޔަލެންޑަށް ފުރުމާ އެކު، ވާހަކަ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ފަރްހާން ދޮގުކޮށްފި

ޝާހްރުކް ހާން ނެގަޓިވް ރޯލެއް ކުޅޭ "ޑޮން" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ބަލައިލާ ހިތުން ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ. އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ބޮލީވުޑްގެ ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ރަމޭޝް ބާލާ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ޓްވީޓަކުންނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ މި ހުޅުވާލީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ޝައުގުވެރިވާ ނަމަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ހުރީ އެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށެވެ. ޕާޕަލް ޕެބްލް ޕިކްޗާޒްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ލޯންޗްކޮށް، އޭގެ ދަށުން އޭނާ އަންނަނީ އިންޑިއާގެ އެކި ބަހުރުވަތަކުން ފިލްމް ހަދައި، ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދަމުންނެވެ.