07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 2
"ބާރަތު" ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ އަށް: ސަލްމާން

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އަތުލް އަގްނިހޯތުރީގެ ފުރަތަމަ ހޮވުމަކަށް ވެސް ވީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ވިޝާލްގެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަނީ ވިޝާލް ބަރްދާޖްގެ ދެ ފިލްމެއްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކަމީނޭ (2009) އާއި ސާތު ހޫ މާފް (2011) އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ހަވާއީގައި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭމަންޓް ރަސްމީ ކުރުމާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވެނީ އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ފާހަގަކުރާ ނިކްގެ 26 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް ހުކުރު ދުވަހު

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެންގޭޖްވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް މާދަމާ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

August 18, 2018 3
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
"ދޯސްތާނާ 2" އުފައްދާނީ ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު

ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް 2008 ވަނަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
"ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ފިރިހެން ކެރެކްޓާއެއް: ޕްރިޔަންކާ

ތިން ވަނަ ސީޒަނާ އެކު ނިންމައިލި އޭބީސީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ވަރުގަދަ ފިރިހެން އެކްޓަރުން ކުޅޭ ކަހަލަ ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށާއި އެ ސިލްސިލާގައި "ފިރިހެނެއްގެ ރޯލް" ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 1
ކްރިސް ޕްރެޓާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ދޫކޮށްލި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
ސަލްމާންގެ "ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމްގެ ލީޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. އޭނާ ފިލްމް ދޫކޮށްލި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ތިއަރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "ބާރަތު" އިން ވަކިވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމް ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ބަތަލާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018
ނޯރާ ވެސް "ބާރަތު" އަށް

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
"ބާރަތު" އިން އަހަންނެއް ނުފެންނާނެ: ކެޓްރީނާ

ސަލްމާން ހާނާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ހޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެވެ. ދާދި ފަހުން ދެ ތަރިން ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކޮށްފަ...

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"ބާރަތު" އިން ކެޓްރީނާ ވެސް ފެންނާނެ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ކުޅޭ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ހިންދީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
ވިޝާލް "ޓްވެލްފް ނައިޓް" ހަދަން ބޭނުމީ ޕްރިޔަންކާއާ އެކު

ވިލިއަމް ޝޭކްސްޕިއާގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން "ޓްވެލްތު ނައިޓް" ގެ އެޑަޕްޓޭޝަނެއް ވެސް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ބޭނުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކަމަށް...

June 21, 2018 5
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީއަކީ "އަންފިނިޝްޑް"

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.