09 ޖޫން

June 09, 2018 1
"ކްރިޝް 4" ގައިވެސް ޕްރިޔަންކާ އުޅޭނެ

ރިތިކް ރޯޝަން ސުފަހީރޯއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ވެސް ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 11
"ކްއަންޓިކޯ" ގެ މަންޒަރަކުން އިންޑިއާ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އޭބީސީން މިހާރު ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީ އެ ޝޯއަށާއި ޕްރިޔަންކާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އިންޑިއާ މީހަކާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުން ވަރަށް ދުރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި "ހައި ޕްރޮފައިލް" ދިރިއުޅުމާ ހުރެ އެވަރުގެ، ދިރިއުޅުމެއް ދަމަހައްޓައި ދެވޭނެ ވަރުގެ ފިރިއަކު އިންޑިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕްރިޔަންކާގެ...

18 މެއި

May 18, 2018
"ބާރަތު" ގައި ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ފެންނާނެ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ކާސްޓަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ޔޫޓިއުބްގެ ޝޯއެއްގެ ހޯސްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާގެ ޗޯޕްޅާގެ ދެވަނަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ޕްރިޔަންކާ ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނުމުން އައީ ހިނި

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް އަރަ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ ދުވަސްކޮޅަކަށް އޭނާ ޝާހިދު ކަޕޫރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކަމާއި ޝާހްރުކާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު މާ ސިއްރު ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން، ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ގޯރީ އާއި އަކްޝޭގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާ ވެސް...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
"ބާރަތު" ގެ ރޯލަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ޕްރިޔަންކާ

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 2
"ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ އާ ހިންދީ ފިލްމެއް، އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޕްރިޔަންކާގެ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 2
"ކްއަންޓިކޯ 3" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަން ފަށާނެކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، މީގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ވެސް އޭބީސީ ނެޓްވޯކުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ކެޓްރީނާތަ؟

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރާ އެކު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އަށް އޭނާ ސޮއި ކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާ އަށް ކުރި ކުރު ދަތުރު ނިންމާލައި، ޕްރިޔަންކާ "ކްއަަންޓިކޯ" ސީޒަން ތިނެއްގެ ޝޫޓިން އަށް އަޔަލެންޑަށް ފުރުމާ އެކު، ވާހަކަ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ފަރްހާން ދޮގުކޮށްފި

ޝާހްރުކް ހާން ނެގަޓިވް ރޯލެއް ކުޅޭ "ޑޮން" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ބަލައިލާ ހިތުން ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ. އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ބޮލީވުޑްގެ ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ރަމޭޝް ބާލާ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ޓްވީޓަކުންނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ މި ހުޅުވާލީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ޝައުގުވެރިވާ ނަމަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ހުރީ އެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށެވެ. ޕާޕަލް ޕެބްލް ޕިކްޗާޒްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ލޯންޗްކޮށް، އޭގެ ދަށުން އޭނާ އަންނަނީ އިންޑިއާގެ އެކި ބަހުރުވަތަކުން ފިލްމް ހަދައި، ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދަމުންނެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭނެ ހިންދީ ފިލްމެއް ނިންމަން މިހާރު ހުރީ އިންޑިއާ އަށް ގޮހެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމްތަކެއް މި ފަހަރު ކޮންމެހެން ވެސް ނިންމާނެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018
"ޑޮން 3" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ޝާހްރުކް ހާންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޑޮން 3" ބަލައިލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ. އެހެންވެ ތިން ވަނަ ބައި މަސައްކަތް ފަށާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 10
ޕްރިޔަންކާ ކުރި ކަމަކުން ފޭނުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ތަރިއެކެވެ. ޓްވިޓާ އާއި އިސްޓަގްރާމުން އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ގުނައިލެވެ އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އޭނާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ހިއްސާ ކުރެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "އެއިތުރާޒް 2" އިން ފެނިދާނެ

މި އަހަރު ޕްރިޔަންކާގެ ހޮލީވުޑް ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒް ކުރާނެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 8
ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން، ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ނޭނގެ

ބައިވަރު ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 5
ޝާހްރުކާ ހެދި ޕްރިޔަންކާ "ސެލިއުޓް" ދޫކޮށްލައިފި

އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ކުމާރުގެ ބައޮޕިކް އަށް ކުޅޭ "ސެލިއުޓް" އަކީ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އަޑުތައް އަރާފައި ފިލްމެކެވެ. ފުރަތަމަ ޚަބަރު ފެތުރެން ފެށީ މި ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ އާމިރު ޚާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކަމަށެވެ. މި ދެ ތަރިން އެކުގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއް ކުޅެފައިނުވާތީ މިކަމާ ފޭނުން ވަރަށް އުފަލުން ތިއްބާ މި ފިލްމަށް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
"ކްއަންޓިކޯ 3" އެޕްރީލް 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު ގަދަފަދަ އަށް ފައި ވިއްދާލާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ މަގުބޫލް ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.