21 މާޗް

March 21, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭނެ ހިންދީ ފިލްމެއް ނިންމަން މިހާރު ހުރީ އިންޑިއާ އަށް ގޮހެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމްތަކެއް މި ފަހަރު ކޮންމެހެން ވެސް ނިންމާނެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018
"ޑޮން 3" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ޝާހްރުކް ހާންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޑޮން 3" ބަލައިލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ. އެހެންވެ ތިން ވަނަ ބައި މަސައްކަތް ފަށާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 10
ޕްރިޔަންކާ ކުރި ކަމަކުން ފޭނުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ތަރިއެކެވެ. ޓްވިޓާ އާއި އިސްޓަގްރާމުން އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ގުނައިލެވެ އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އޭނާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ހިއްސާ ކުރެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "އެއިތުރާޒް 2" އިން ފެނިދާނެ

މި އަހަރު ޕްރިޔަންކާގެ ހޮލީވުޑް ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒް ކުރާނެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 8
ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން، ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ނޭނގެ

ބައިވަރު ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 5
ޝާހްރުކާ ހެދި ޕްރިޔަންކާ "ސެލިއުޓް" ދޫކޮށްލައިފި

އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ކުމާރުގެ ބައޮޕިކް އަށް ކުޅޭ "ސެލިއުޓް" އަކީ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އަޑުތައް އަރާފައި ފިލްމެކެވެ. ފުރަތަމަ ޚަބަރު ފެތުރެން ފެށީ މި ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ އާމިރު ޚާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކަމަށެވެ. މި ދެ ތަރިން އެކުގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއް ކުޅެފައިނުވާތީ މިކަމާ ފޭނުން ވަރަށް އުފަލުން ތިއްބާ މި ފިލްމަށް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
"ކްއަންޓިކޯ 3" އެޕްރީލް 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު ގަދަފަދަ އަށް ފައި ވިއްދާލާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ މަގުބޫލް ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 19
ޕްރިޔަންކާ އާއި ސުނީތާ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި

ޕްރިޔަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭނަކީ ސުނީތާ އަލީކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިހާރު ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރިއާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސުނީތާ ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވީމާ، ޕްރިޔަންކާގެ ޝަރަފުގައި ބާއްވާ ކުޑަ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 1
ޝާހްރުކާއި ޕްރިޔަންކާ ދުރުދުރުން!

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޒީ ސިނެ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ޕާފޯމަންސްގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ އެެވެ. މިއީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޕާފޯމް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 6
ކައިވެނި ކުރާނެ ރަނގަޅު މީހަކު އަދި ނެތް: ޕްރިޔަންކާ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މި ދުވަސްކޮޅު ހުރީ ޗުއްޓީއެއްގައި މުމްބައިގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން މުމްބައިގައި އޮތް އެވޯޑް ހަފުލާއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ޕާފޯމް ކޮށްފަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 2
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ އާ ސީޒަނަށް ޕްރިޔަންކާ ބޯ ކޮށާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ޝޫޓިންގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުން ވެސް ޕްރިޔަންކާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުންނާ ގުޅުން ދަމަހައްޓަ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 6
ޑައިރެކްޓަރަކާ ހެދި ޕްރިޔަންކާއަށް 10 ފިލްމު ގެއްލުނު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފިލުުމުގެ ދާއިރާގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަތަލާ އެކެވެ. ނަމަވެސް މި މަގާމަށް އޭނާއަށް ވާސިލު ވެވުނީ ވަރަށް ހިތްވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
އާމިރު ޚާންގެ "ސެލިއުޓް"ގައި ޕްރިޔަންކާ އަކީ އެސްޓްރޮނޯޓެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބިޒީ އެއް އެކްޓަރަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް" ކުޅެފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އަންނަނީ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" އާއި "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމެންޓިކް" ކުޅެމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ އެމެރިކަން ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ" އާ ހެދި ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅޭނެ ފުރުސަތު ފާއިތުވީ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެސް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 5
"ނިއުޓަން" އޮސްކާއަށް ފޮނުވަން ޕްރިޔަންކާ ދެކޮޅު

ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ "ނިއުޓަން" އަކީ 2018 ގެ އޮސްކާ އެވޯޑަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެވެ. މި ނިންމުމަށް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
ދޮންވާ ކްރީމް އިޝްތިހާރު ކުރެވުނީތީ ދެރަވޭ: ޕްރިޔަންކާ

ބޮލީވުޑްގައި ހޯދި މަޝްހޫރުކަމަށް ފަހު ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ވިދާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވޯގް އާއި ޕޭޕާ މަޖައްލާގައި ވެސް ދާދިފަހުން ފީޗާކޮށްފައި ވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ހަންގަނޑު ދޮންކުރަން އިންޑިއާ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ފިލްމް އައިޝްވާރިޔާ އަށް

މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ސާހިރް ލޫދިއަންވީ އާއި ލިޔުންތެރިޔާ އަމްރިތާ ޕްރިތަމްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމް "ގުސްތާކިޔާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ އިރްފާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 3
ޕްރިޔަަންކާގެ ނިދި ގެއްލުނީ ކީއްވެ؟

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އޭނާ ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ދިމާވެގެން އުޅޭ ސަަަބަބެއް ޕްރިޔަންކާ އަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މާދުރީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ސީރީޒެއް ޕްރިޔަންކާ އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި އާ ހަރުފަތަކަށް އަރަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.