04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 37
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސައެންސް ވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލަށް އިއްޔެ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017
ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ތެދުވެރި މަސައްކަތްތައް

އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ގޫގްލުގެ ވަޒީފާއަކަށް އެދި އެތަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގެ ވާހަކަ ތިބާ އަޑު އެއްސެވިންތޯ އެވެ؟ ގޫގްލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިވަރު ބަޔާންކޮށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކްލޮއީ ބްރިޖްވޯޓާ އަމިއްލަ އަށް ލިއުނު ސިޓީ އަށް ގޫގްލުގެ އިސް...

23 ޖޫން

June 23, 2017 22
ކިތައްމެ ނިކަމެތި ނަމަވެސް މޮޅު މީހަކަށް ވެވިދާނެ

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ނުވަތަ ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ މެދު ތިބާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލިންތޯ އެވެ؟ އެފަދަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ފިކުރު ހިންގައިފި ނަމަ ފާހަގަ ވެގެންދާނެ އެއް ކަމަކީ، އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް...

16 ޖޫން

June 16, 2017 40
އެއްވެސް ކަމެއް ދާއިމަށް ދެމިގެނެއް ނުދާނެ

އަޅުގަނޑު ކުޑައިރު ގޭގައި ބައްޕަ ގެންގުޅުއްވި އިނގިރޭސި ތާރީހު ފޮތަކުން ނަޕޯލިއަން ބޯނަޕާޓް ނަމަކަށް ކިޔުނު ވަރަށް ނުފޫޒާއި ބާރުގަދަ އަސްކަރީ ވެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައި އުޅުނީމެވެ. ނަޕޯލިއަންގެ ވާހަކަ ތިބާ ކުރީގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޑު އެއްސެވިންތޯ އެވެ؟

09 ޖޫން

June 09, 2017 18
ކައުނުގައި ވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް ތަފާތު

މި ދުނިޔެ އާއި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އަދި ދުނިޔެއިން ބޭރުން ކައުނުގައި ލައްވާފައިވާ އެހެނިހެން ހުރިހާ އެއްޗަކާ މެދު ފިކުރު ހިންގާލުމުން ހާމަވެގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ހަގީގަތެއް ވެއެވެ. އެއީ، މި ކައުނުގައި އެކުލެވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ވެސް އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކާ އެއްވައްތަރު ނޫން އޭގެ ޒާތުގައި ތަފާތުކަން ބޮޑު...

02 ޖޫން

June 02, 2017 6
ވިސްނާ ހޯދާށެވެ. ހިކުމަތްތެރިކަން ހާމަ ވާނެ އެވެ.

މި ކައުނާއި ކައުނުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ލައްވާފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ ނިޒާމުތަކަށް ވިސްނާ ފިކުރު ހިންގައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހިކުމަތްވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ މިސާލު ފެނިގެންދާނެ ކަމީ ކުޑަ ވެސް ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދުނިޔޭގައިވާ ކުޑަކުޑަ ދިރުމަކަށް ވިއަސް ނަޒަރު ހިންގައި އޭގެ ދިރިއުޅުމާ މެދު...

26 މެއި

May 26, 2017 14
ރޯދަހިފުމުގެ ފައިދާ ބާރުގަދަ ބޭސް ގުޅައަކަށް ވުރެ ބޮޑު

ކީރިތި ވަންތަ މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ފަރުލު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހިކުމަތުން ފުރިގެންވާ އަދި ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޭގެ ފައިދާ އާއި މަންފާ އެކުލެވޭ ކަމާ މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެތް އަދި ވަސްވާހެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރޯދަ އަކީ ވެސް މީގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 3
ކެތްތެރިވުން – ދަރިއަކަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ބޮޑު ހުނަރެއް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ އަށް ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ހަދިޔާ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. ހަރުދަނާ، ގާބިލު އަދި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ދަރިއެއްގެ ކިބައިގައި ކެތްތެރިކަމުގެ އަގުހުރި ސިފަ...

12 މެއި

May 12, 2017 42
ވެރިއެއްގެ އަމަލު ހުންނަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް ބާ؟

"ތިބާ ތިޔައީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔާ އެވެ." އެހެންކަމަށް ހިތައި ހިނދުކޮޅަކު އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާށެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ އެވެ؟ އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުރެގެން މިތުރުންނާއި ހަތުރުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް މުޅި ގައުމުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާ މެދު ތިބާ އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ؟

05 މެއި

May 05, 2017 18
އިލްމާއި ހިލްމު: އިންސާނާގެ އެންމެ ބޮޑު މިނިވަންކަން

މި ލިޔުންކޮޅު ކިޔާލަން ތިބާ ބޭނުންވި ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެއީ، މި ލިޔުމުން ކޮންމެވެސް އާ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ މިފަދަ ލިޔުންތަކުން ލިބިދާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އަގުހުރި ނަސޭހަތެއްގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެން ވެ އެވެ. ފަހަރުގައި، ތިބާ މި ލިޔުން ކިޔާލުމުގެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 5
ނަފްރަތާއި ރުޅި: ސާދާ ދިރިއުޅުމަކާ ނުގުޅޭ

މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އޭނާ އެދައްކާ ވާހަކަތައް ކަނުލައި އަޑުއެހުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އާދައަކަށް ހެދޭތޯ އަބަދު ވެސް ބަލަމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި، އެދައްކާ ވާހަކައެއްގެ ރާގާއި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމީހާގެ ވާހަކައިގައި އުއްމީދީ އަދި ނާއުއްމީދީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެކެވެ....

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 8
ކަންކަމާ ޝުކުރުވެރިވާށެވެ. އޭގެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ އެވެ.

ލިބޭ މިންވަރަށް ނުވަތަ ހާސިލްކުރެވޭ ކުދިކުދި އުފާތަކަށް ޝުކުރު ކުރުމަކީ އޭގެ ފައިދާ މުޅި ދިރިއުމަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އަޅުގަނޑާ އެކު އޮފީހުގެ އިސް ވެރިއަކަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް، އޭނާގެ އަތު ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރާ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 9
ބަދަލު ހިފުން - އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ބާ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިމާ ހިއްސާކޮށްލާ ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އެހެން މީހަކު ނުކިއްސަރު ގޮތަކަށް ރައްދެއް ދީފި ނަމަ ތިބާ އަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެ ދެބަސްވި މީހަކާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނެލާ ހިތް ވާނެ އެވެ. މައްސަލައިގެ ފަހު ބަސް އިއްވާ މީހަކީ ތިމާ އަށް ވާން ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. އަދި ތިމާގެ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް...