19 މެއި

May 19, 2017 3
ކެތްތެރިވުން – ދަރިއަކަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ބޮޑު ހުނަރެއް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ އަށް ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ހަދިޔާ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. ހަރުދަނާ، ގާބިލު އަދި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ދަރިއެއްގެ ކިބައިގައި ކެތްތެރިކަމުގެ އަގުހުރި ސިފަ...

12 މެއި

May 12, 2017 42
ވެރިއެއްގެ އަމަލު ހުންނަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް ބާ؟

"ތިބާ ތިޔައީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔާ އެވެ." އެހެންކަމަށް ހިތައި ހިނދުކޮޅަކު އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާށެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ އެވެ؟ އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުރެގެން މިތުރުންނާއި ހަތުރުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް މުޅި ގައުމުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާ މެދު ތިބާ އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ؟

05 މެއި

May 05, 2017 18
އިލްމާއި ހިލްމު: އިންސާނާގެ އެންމެ ބޮޑު މިނިވަންކަން

މި ލިޔުންކޮޅު ކިޔާލަން ތިބާ ބޭނުންވި ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެއީ، މި ލިޔުމުން ކޮންމެވެސް އާ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ މިފަދަ ލިޔުންތަކުން ލިބިދާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އަގުހުރި ނަސޭހަތެއްގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެން ވެ އެވެ. ފަހަރުގައި، ތިބާ މި ލިޔުން ކިޔާލުމުގެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 5
ނަފްރަތާއި ރުޅި: ސާދާ ދިރިއުޅުމަކާ ނުގުޅޭ

މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އޭނާ އެދައްކާ ވާހަކަތައް ކަނުލައި އަޑުއެހުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އާދައަކަށް ހެދޭތޯ އަބަދު ވެސް ބަލަމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި، އެދައްކާ ވާހަކައެއްގެ ރާގާއި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމީހާގެ ވާހަކައިގައި އުއްމީދީ އަދި ނާއުއްމީދީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެކެވެ....

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 8
ކަންކަމާ ޝުކުރުވެރިވާށެވެ. އޭގެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ އެވެ.

ލިބޭ މިންވަރަށް ނުވަތަ ހާސިލްކުރެވޭ ކުދިކުދި އުފާތަކަށް ޝުކުރު ކުރުމަކީ އޭގެ ފައިދާ މުޅި ދިރިއުމަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އަޅުގަނޑާ އެކު އޮފީހުގެ އިސް ވެރިއަކަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް، އޭނާގެ އަތު ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރާ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 9
ބަދަލު ހިފުން - އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ބާ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިމާ ހިއްސާކޮށްލާ ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އެހެން މީހަކު ނުކިއްސަރު ގޮތަކަށް ރައްދެއް ދީފި ނަމަ ތިބާ އަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެ ދެބަސްވި މީހަކާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނެލާ ހިތް ވާނެ އެވެ. މައްސަލައިގެ ފަހު ބަސް އިއްވާ މީހަކީ ތިމާ އަށް ވާން ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. އަދި ތިމާގެ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް...