16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 8
ނަސީބުގަދަ 70،000ރ.

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބައެއް ފަހަރު މާ ބައިވަރު ފައިސާއެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުޑަ އިންވެސްޓްމަންޓަކުން ފަށައި، މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ބައިވަރެވެ. މީގެ އެއް މިސާލަކީ މަޝްހޫރު ލިންކް ސާވް އެވެ. އެއީ އެންމެ 70،000ރ.ގެ މުދާ ލައިގެން ފެށި ވިޔަފާރި އެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނަސީބު ގަދަ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 11
މުހައިމިން މި ފެނުނީ އަޖައިބެއް ފަދަ ހުނަރުތަކާ އެކު

ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ހުނަރުވެރި ސްޓޯލްތައް ބަލަމުން ގޮސް، މި ހިސާބަށް އާދެވުމާ އެކު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހުއްޓުން އަރާނެ އެވެ. މި ސްޓޯލަކީ އާދައިގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފެންނަން ހުރި ސްޓޯލެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ މުހިންމީ މިއީ، ހާއްސަ ބޭފުޅެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވުމެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 44
މި ޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި!

އެއީ މީގެ 13 ވަރަކަށް އަހަރުކުރި އެވެ. ހިނގަމުން ދަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ އިންޓޯލު ވަގުތެވެ. ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ އޮތީ ރަކަރަކަ އަޅާފަ އެވެ. ހެދިކާ ކަމުން ފުޅިބޮމުން، ހީ ސަކަރާތްޖަހައި މަޖާނެގުމައިގެންނެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޭމެއްގެ މޮޅު ވާހަކަ ދެއްކުމައިގެންނެވެ. އެ އެންމެންނާ ވަކިން ތަންކޮޅެއް...

12 ޖޫން

June 12, 2018
ޓީމް ޕްރައިލް: އޮސްޓްރޭލިއާ

އޯޝޭނިއާ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަކީ އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑަރޭޝަން (އޭއެފްސީ)ގެ މެމްބަރެކެވެ. އޯޝޭނިއާ ސަރަައްދުގައި ވާދަވެރިކަމެއް ނެތުމާއި، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އިތުރަށް ކުރެއެރުވުމުގެ ގޮތުން އޭއެފްސީއާ ގުޅުނީ 2006 ވަނަ އަހަރެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: ޑެންމާކް

ޑެންމާކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވީ 1986 ގަ އެވެ. އެ އަހަރު މެކްސިކޯގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދި އެވެ. އޭގެ ފަހުން 1998، 2002 އަދި 2010ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް...

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: ޕެރޫ

އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނި، ޕެރޫ ވަނީ ޝަރަފުވެރި މަގާމެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޕެރޫ އަކީ މާ ގަދަ ބާރެއް...

27 މެއި

May 27, 2018 18
ރާއްޖޭގެ ޗާލު ރަށްރަށުން ދިވެއްސެއްގެ ދަތުރުނާމާ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓާ މެދު އަބްދުﷲ އާދަމް (އެޑަމް)ގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރި ކަންތައްތަކެއް ވެ އެވެ؛ އޭނާ ބޮޑުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޭޅިފަށާއި މޫދާއި ވަލުތެރެ އާއި ހިތްގައިމު ކުޅީގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަމުންނެވެ. ރަށުން މާލެ ބަދަލުވެ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް...

21 މެއި

May 21, 2018 41
ޝަކުވާއަކާ ނުލައި: ތުރުތުރުއެޅިޔަސް ގަދަ ހިތްވަރު

އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މަރުވެގެން ދިޔުމުގެ ހިތްދަތިކަން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރުވާ، ފަރުވާއެއް ނެތް ބޮޑު ބައްޔެއް ހުއްޓާ އާދައިގެ މީހެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެން ކިހާ ހިތްވަރެއް ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟

08 މާޗް

March 08, 2017 21
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
މޮޅަދޫ ޕްރޮފައިލް

މިއީ ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސައިޒުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށެވެ. އެކަމަކު އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން އާބާދީ އެންމެ މަދު ރަށެވެ. މިއީ 118 ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ. ރީތި ތުނޑިއެއް އޮވެ އެވެ. މިއީ ވެސް ގޮނޑުދޮށް ހިތްގައިމު ރަށެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
އުލިގަމު ޕްރޮފައިލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ދެ ވަނަ އަށް އޮންނަ އުލިގަން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ޔޮޓް ފަހަރު ބަނދަރުކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ބިން ބޮޑު މި ރަށަކީ ވެސް އާބާދީ ކުޑަ...

February 14, 2017
ތަކަންދޫ ޕްރޮފައިލް

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ ގުޅުންތަކެއް ހުރި ހއ. ތަކަންދު އަކީ އެ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށް ފަދައިން ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. ބޮޑުމިނުގައި 36 ހެކްޓަރު ހުންނަ ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
އުތީމު ޕްރޮފައިލް

ހއ. އުތީމަކީ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރި ޖިހާދުގެ ތިން ބަތަލުން ނިސްބަތްވާ ރަށެވެ. މި ރަށުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ތަނަކީ ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ "އުތީމު ގަނޑުވަރު" އެވެ. މިއީ 16 ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ހޯރަފުށި ޕްރޮފައިލް

މިއީ ހއ. އަތޮޅުގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށެވެ. އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ހިދުމަތްތައް ގިނަ ބޮޑު ރަށެކެވެ. ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތައް ފަދައިން މިއީ ވެސް ރީތި ރަށެކެވެ. ރަށާ އެއް ފަޅެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަޅު ރަށްތައް ހުރެ އެވެ.