17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 15
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 123 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ދެ އަހަރު ފުރުނުއިރު މިހާތަނަށް 123 މަޝްރޫއެއް ނިންމާފައިވާ ކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި: އަމީރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާރު ވެސް ހުރީ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 27
"މަޝްރޫއުތަކުން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަސަރު ކުރާނެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ހީނަރު ވެފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 29
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭތީ ނަޝީދުގެ ނަސޭހަތް އަސްލަމަށް

ތަރަައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަސްލަމް އިންތިހާބީ އެކި ދާއިރާތައް ތަފާތުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ބައެއް މެމްބަރުން ކުރެއްވުމުން، އެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ނަސޭހަތުގެ ބަސްތަކުން" އަސްލަމް މިއަދު ހިމޭންކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 23
ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިން ހިތްހަމަޖެހިގެން

ގެ ބަހައިގެން ލިބުނު ތަންކޮޅު ކުޑަވުމުން މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވިއަސް މަރިޔަމް މުއީނާ، އޭނާގެ ދަރިންނާ އެކު އުފަން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ކުއްޔަށެވެ. ވަށައިގެން ބެދިފައި ހުރި ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ވުމުން ސާފު ވައި ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާސްކަމުގައި އުޅެމުން ދަނިކޮށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ، މި...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 62
ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 4
އެންމެ އުސް ޕްރިފެބް އިމާރާތް ސިންގަޕޫރުގައި

އިމާރާތްކުރަން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރިޓާ ނުލައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ އުސް ޕްރިފެބްރިކޭޓެޑް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރްގައި ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 21
ލޯނުން މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން: އަމީރު

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާ އިން އަރައިގަނެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 25
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރަން ސާވޭ ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގެ ސާވޭ ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 22
ރަށްތައް އަތުލާ ވާހަކައިގެ އަސާސެއް ނެތް:ޗައިނާ

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ގައުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަައިގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 82
"އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔަނީ ތަރައްގީ ހަޖަމުނުވާތީ"

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔައި އެ ގުޅުން ބަލައިނުގަނެވިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްގީ ހަޖަމް ނުވާ ބައެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރު އަބްދުއްﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 53
އެހީވަނީ ދެކޮޅުވެރިކުރުވާކަށް ނޫން: ޗައިނާ ސަފީރު

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކާ އެކު ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެންމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށާއި އެއް ބައިވެރިއަކު އަނެއް ބައިވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުވަން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮން އިންޑިއާއަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 44
އިންޑިއާގެ ލޯނުތައް މާ ލުއިވާނެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އިން ލޯނުތައް ނެގީ ވަރަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ކަމަށާއި ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ ލޯނުގެތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 30
އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓްލައިނުގެ ދަށުން 7 މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމައިފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 12.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ކްރެޑިޓްލައިނުގެ ދަށުން ބޮޑު ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން...

August 13, 2020 92
ބްރިޖް އަޅަން އިންޑިއާ އިން 500މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން 500 މިލިއަން...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 16
އައްޑޫ އިކޯޓޫރިޒަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި ހިންގާ އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 59 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 59 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 63
ގުޅިފަޅު ހިއްކައި ނިމޭއިރު 1.8 ބިލިއަން ހަރަދުވާނެ

މާސްޓަޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫ އަށް 120 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.86 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 47
ޕޯޓް ހަދަން ރަނގަޅީ ތިލަފުށި: ސައީދު

މާލޭ ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ ތިލަފުށި ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހަދައި ނިންމާފައިވާ...

June 06, 2020 64
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވިޔަސް ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ޖެހޭ

ގުޅިފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް...

31 މެއި

May 31, 2020 21
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުން ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކަން ފެށުމުން ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.