13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އެޕް ގޫގުލް ސްޓޯރުން ނަގައިފި

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރި މޮބައިލް ގޭމެއް ގޫގުލް ސްޓްރުން ނަގައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 19
އަދުރޭ މުޒާހަރާގައި، ހަނދާންކޮށްދިނީ އޭރު އެޅުވި ތަޅު

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ކުރައްވާ ކަންކަމާއި ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތައް އެއް ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ. މި ފަހަރު ވައިގައި ހިފައިގެން މިއުޅެނީ ތާއީދު ބަލަން ހިސާބު ޖެއްސެވުމާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާ ތީމް ބޫޓުން ވޭންޒް ހޫނުފެނަށް

ސްކޭޓްބޯޑިން ބޫޓް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ވޭންޒް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވޭންޒް ކަސްޓަމް ކަލްޗާ" މުބާރާތުގައި ފަރުމާކުރި ބޫޓެއް، ހޮންކޮންގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ އަށް ރައްދުވާތީ، މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެ ކުންފުނި ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަން ފަަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 100 މަރު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 6) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 100 އަށް ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 3
މުޒާހަރާކުރި މައްސަލާގައި އިއްވި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާކުރި މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 20
މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ބަންދުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން

އައްޑޫ މީދޫގައި ހިންގާ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާލައި އެތަނުގައި ކިޔަވާ ކުދިން ހުޅުދޫގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް ބަދަލުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ މީދޫގެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
5ޖީއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އާންމުވަމުން އަންނަ އިންޓަނެޓްގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 43
ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދިން ކަމަށް ބުނެ އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހަށް ލާފައިވާ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދިން ކަމަށް ބުނެ އެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރި މީހަކު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 25
ޔާމީން، ރައްޔިތުން ހެދީ "ނަޖިހަށް": ޖާބިރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން ހެދީ "ނަޖިހަށް" ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވި ލީޑަރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) ގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 21) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެސްޓް ޕަޕުއާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން އިތުރު 1،000 ސިފައިން އެ ޕްރޮވިންސަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނީތީވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮން ކޮންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތައް ފޯރާފައިވާތީ މުޒާހަކުރި މީހުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ކޯޓު އަމުރު، އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 14) - އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަށް ހޮން ކޮންގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކޯޓު އަމުރެއް މިއަދު ހޯދުމާ އެކު އެއާޕޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 3
މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވުމުން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން އެއާޕޯޓުގައި ފެށި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

August 13, 2019 4
ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތާށިވެފައި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއާޕޯޓުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ހާސް ޕަސެންޖަރުންނެއް...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 6
ހޮންކޮންގުގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 22) - ޑިިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ހޮން ކޮންގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އަށް ހިތްވަރުދޭން ކޭކުގައި މެސެޖެއް

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. މަގުތައް ނުކުންނަ މީހުން ވަނީ އިތުރުވެ. މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ތިބި އެ މީހުންގެ ގޮވާލުންތަކަށް އިޖާބަނުދެނީސް ގެއަށް...

04 ޖުލައި

July 04, 2019 46
އެމްޑީޕީން ޔާމީނަށް: ތިއުޅެނީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ގައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެއްވުންތައް ބާއްވަން އުޅެނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ހޮން ކޮންގެ ޕާލަމެންޓަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 2) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އިއްޔެ އެ ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުގެ މައި ޗެމްބަރަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 3
ހޮންކޮންގައި ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ބޮޑުކުރިމަތިލުމަކަށް

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 1) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ބޮޑު...

July 01, 2019 7
މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި

މަނަފަރު ރިސޯޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓުގައި ފެށި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލީ، މުވައްޒަފުން ވަކި...

17 ޖޫން

June 17, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގައި ދެ މިލިއަން މީހުންގެ އެއްވުން!

ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ހޮންގް ކޮންގްގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބިލް އުވާލަންދެން ހޮންކޮން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދަން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބިލާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.