17 ޖޫން

June 17, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގައި ދެ މިލިއަން މީހުންގެ އެއްވުން!

ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ހޮންގް ކޮންގްގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބިލް އުވާލަންދެން ހޮންކޮން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދަން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބިލާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޝީރުން އެދެނީ ބިލް ފަސްކުރަން

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބު ކަމަށްވި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސް ފަސްކުރަން، ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް ކެރީ ލެމްގެ ބައެއް މުޝީރުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު ބިލްގެ ކަންކަން ފަސްކޮށްފާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 2
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ދިޔަ ބޮޑު މުޒާހަރާ އިއްޔެ، ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން...

June 13, 2019 24
ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި މުޒާހަރާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ތަޅާފޮޅުމަށް ފަހު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީމު ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން އެދި އެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރީ މިރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބިލަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާ ބޮޑުވެ، އެންމެ ފަހުން ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 37
ހާރުގަޑި ޖެހެންދެން ފީވަކު މީހުން ތިބީ އިހުތިޖާޖުގައި

ށ. ފީވަކުގައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދާތީ، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހާރުކާގަޑި ޖެހެންދެން ރޭ ހޭދަކުރީ އިންޖީނުގޭ ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖުގަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުުރުމުން އެ ގައުމުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 3
އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަލްޖިއާސް (އެޕްރީލް 3) - އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒްް ބޫތަފްލިގާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުރި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ފުލުހުން ޖެހި ޕެޕާ ސްޕްރޭ ފުލުހުންގެ ލޮލަށް

މިއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރުމޭ ބުނާ ކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. ބަލްގޭރިއާގެ ފުލުހުންތަކެއް މުޒާހަރާއެއް ރޫޅައިލަން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އޭގެ ހުރިހާ އަސަރެއް ކުރީ ހަމަ ފުލުހުންނަށެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 30
މުޣުނީ އަށް ކުރި ތާއީދު ގެންދިއުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުލް މުޣުނީގެ މައްޗަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 32
ވެރިކަމަށް ރަނގަޅީ ގާސިމް! މުޒާހަރާކުރަން ހޮސްޕިޓަލް!

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކަވައި އެ ކަންކަމުން ރެކެން ވެރިކަމާ ހެދި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 25
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ފެއިލްވެފައިވާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 15
އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވަނީ

މޭ ޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ...

February 04, 2019 29
ޕައިލެޓުން އިހުތިޖާޖު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 62
މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުން އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަނީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން ހިންގާ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ، އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ޑިއުޓީ އަށް ނުނިކުތުމަށް ގިނަ ޕައިލެޓުންތަކެއް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ވެނެޒުއެލާގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 24) - ވެނެޒުއެލާގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއް އުފެދި ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް އަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 10
"ރަޝްފާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގަން"

އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ރަޝްފާ އަހުމަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކ. މާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 47
އިލްޔާސް ޕީޕީއެމަށް: ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަން ނޫޅޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިޔާނާތްތެރިވި މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައި އޮއްވައި އެކަން ގަބޫލު ނުކޮށް، ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 43
މުޒާހަރާކުރީ ޕާޓީއަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ނަވާނަވައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ ގުޅިގެން ނޫން ކަމަށް ނަވާނަވައިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 21, 2018 74
"މުޒާހަރާއަކީ ކޯލިޝަން ރޫޅެން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެކުގައި ވާދަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާއާ ގުޅުވައި މުޒާހަރާކުރުމަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ބައިބައިވުމުގެ ނިޝާނެއް...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 59
މަޖިލިސް ސަލާމަތްކުރަން ގޮވާލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

މަހުޖަނުންގެ ނުފޫޒުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސަލާމަތް ކުރަން ގޮވާލައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ބަޔަކު އަޑު އުފުލައިފި އެވެ.