15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނީތީވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮން ކޮންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތައް ފޯރާފައިވާތީ މުޒާހަކުރި މީހުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ކޯޓު އަމުރު، އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 14) - އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަށް ހޮން ކޮންގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކޯޓު އަމުރެއް މިއަދު ހޯދުމާ އެކު އެއާޕޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 3
މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވުމުން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން އެއާޕޯޓުގައި ފެށި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

August 13, 2019 4
ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތާށިވެފައި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއާޕޯޓުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ހާސް ޕަސެންޖަރުންނެއް...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 6
ހޮންކޮންގުގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 22) - ޑިިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ހޮން ކޮންގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އަށް ހިތްވަރުދޭން ކޭކުގައި މެސެޖެއް

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. މަގުތައް ނުކުންނަ މީހުން ވަނީ އިތުރުވެ. މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ތިބި އެ މީހުންގެ ގޮވާލުންތަކަށް އިޖާބަނުދެނީސް ގެއަށް...

04 ޖުލައި

July 04, 2019 46
އެމްޑީޕީން ޔާމީނަށް: ތިއުޅެނީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ގައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެއްވުންތައް ބާއްވަން އުޅެނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ހޮން ކޮންގެ ޕާލަމެންޓަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 2) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އިއްޔެ އެ ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުގެ މައި ޗެމްބަރަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 3
ހޮންކޮންގައި ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ބޮޑުކުރިމަތިލުމަކަށް

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 1) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ބޮޑު...

July 01, 2019 7
މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި

މަނަފަރު ރިސޯޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓުގައި ފެށި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލީ، މުވައްޒަފުން ވަކި...

17 ޖޫން

June 17, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގައި ދެ މިލިއަން މީހުންގެ އެއްވުން!

ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ހޮންގް ކޮންގްގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބިލް އުވާލަންދެން ހޮންކޮން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދަން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބިލާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޝީރުން އެދެނީ ބިލް ފަސްކުރަން

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބު ކަމަށްވި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސް ފަސްކުރަން، ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް ކެރީ ލެމްގެ ބައެއް މުޝީރުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު ބިލްގެ ކަންކަން ފަސްކޮށްފާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 2
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ދިޔަ ބޮޑު މުޒާހަރާ އިއްޔެ، ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން...

June 13, 2019 24
ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި މުޒާހަރާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ތަޅާފޮޅުމަށް ފަހު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީމު ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން އެދި އެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރީ މިރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބިލަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާ ބޮޑުވެ، އެންމެ ފަހުން ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 37
ހާރުގަޑި ޖެހެންދެން ފީވަކު މީހުން ތިބީ އިހުތިޖާޖުގައި

ށ. ފީވަކުގައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދާތީ، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހާރުކާގަޑި ޖެހެންދެން ރޭ ހޭދަކުރީ އިންޖީނުގޭ ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖުގަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުުރުމުން އެ ގައުމުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 3
އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަލްޖިއާސް (އެޕްރީލް 3) - އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒްް ބޫތަފްލިގާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުރި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ފުލުހުން ޖެހި ޕެޕާ ސްޕްރޭ ފުލުހުންގެ ލޮލަށް

މިއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރުމޭ ބުނާ ކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. ބަލްގޭރިއާގެ ފުލުހުންތަކެއް މުޒާހަރާއެއް ރޫޅައިލަން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އޭގެ ހުރިހާ އަސަރެއް ކުރީ ހަމަ ފުލުހުންނަށެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 30
މުޣުނީ އަށް ކުރި ތާއީދު ގެންދިއުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުލް މުޣުނީގެ މައްޗަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 32
ވެރިކަމަށް ރަނގަޅީ ގާސިމް! މުޒާހަރާކުރަން ހޮސްޕިޓަލް!

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކަވައި އެ ކަންކަމުން ރެކެން ވެރިކަމާ ހެދި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.