04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 15
ހަ ތުހުމަތެއް ކޮށް ސުޖާ މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ބޭންދުމަށް ފަހު ހަ ތުހުމަތެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 5
އަނިޔާއާ ދެކޮޅު އެއްވުމަކުން 5 މީހުން ހައްޔަރަށް

ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވޮއިސް އޮފް ޗިންޑްރަން އިން މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމުން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 19
ކޮމިޓީން ނިންމީ އެއްވާން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ކަމަށް

މާލޭގައި އެއްވެ އުޅެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ކަމަށް އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެ އުޅެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ތައިލެންޑުގައި ކުއްލި ހާލަތު

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ތައިލެންޑުގައި ކިޔަވާ ކުދިން އިސްވެ، ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ކުއްލި ހާލަތު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 6
އިންޑިއާގެ މުސްލިމް މާމަ ޓައިމްގެ ގަދަ 100 އަށް

އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނަކަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގެ އެއް ރޫހު ކަމަށް ބެލެވޭ މުސްލިމް މާމަ، ޓައިމް މަޖައްލާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 10
ބެލަރުސްގެ މުޒާހަރާގައި މުނިމާމަ ވެސް ހައްޔަރު

ބެލަރުސްގެ ހުދުމުހުތާރު ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ މުނިމާމަ ވެސް އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 24
ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އެންމެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

September 13, 2020 16
އުސޫލަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކުރިއެރުން ގެއްލިދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ، އެބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ލިބޭ ކުރިއެރުން އަނެއްކާވެސް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 78
41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެގެންނާއި އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމުން މަގުތަކަށް އެއްވި 41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 18
ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާކުރި މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު...

August 31, 2020
ޕޯޓްލޭންޑުގެ ހަމަނުޖެހުން:ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަން "ހަމަލާ"

ޕޯޓްލޭންޑް (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާގެ ޕޯޓްލޭންޑް ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ބަހުގެ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 18
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވުމުން ޝުޖާއު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް...

August 30, 2020 105
ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފާޑުވިދާޅުވީ ރައީސަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 34
ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީކަމެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި މީހަކަށް ޖެހި، ވަކި މީހަކަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުންތަކާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 16
އިންޒާރު ދިނަސް ދިފާއުގައި ނުކުންނާނަން: އަބްދުއްރަހީމް

މުޒާހަރާ ނުކުރަން އިންޒާރު ދިނަސް ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތެދުވެ ކުރަން ޖެހުނު ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 30
ޔާމީން ދޫކުރަން ގޮވައި އިދިކޮޅުން ކަނޑުމައްޗަށް

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާފުށީ ބޭރުން ކަނޑުމަތީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 13
އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއީ އެއްވުންތައް ބާއްވަން އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން ރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 55
މާލެ ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި މުޒާހަރާކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފި...

August 23, 2020 30
ރޭގަނޑު ޑެލިވަރީ ނުކުރެވޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 8:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމުން ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭ ހިންގަން ދަތިވާކަމަށް ބުނެ، ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަދޭން ގޮވާލައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 18
ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިން މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޫއްޑޫ އަށް ކިރުވި މަހުގެ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިންތަކެއް އެ ރަށުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
ރައްޔިތުންގެ ރުޅިއާއެކު ލުބުނާން ސަރުކާރު އިސްތިއުފާދީފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 10) - ބޭރޫތުގެ ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެ މަގުތަކަށް މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެފައި ވަނިކޮށް ލުބުނާން ސަރުކާރު މިރޭ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ބޭރޫތު: މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިފައިފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 8) - ބޭރޫތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކެމިކަލް ގުދަނެއް ގޮވި މައްސަލައިގައި ހިތްހަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ބޭރޫތުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުތް މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަދެ...

August 08, 2020 10
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ މީހުން ފުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅާ ފްްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުނި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 18
ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކުރި ބިދޭސީން ފޮނުވާލައިފި

މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީން ރާއްޖެ އިން ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

August 04, 2020 48
ހާލަތު ގޯސްވާތީ ޕީޕީއެމުން މުޒަހަރާ ނުފަށަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާތައް އަލުން ނުފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 1
ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާއަށް އެތައްހާސް ބަޔަކު ގޮވާލައިފި

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.