31 މާޗް

March 31, 2020 31
މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ޕޮލިސް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 3
ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވަން އަޑުއުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު އަވަސްކޮށް، އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ގޮވާލާއި މާލޭގައި މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 48
ކުޑަކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލައި އެ ހިސާބުގައި އާންމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 5
މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުންގެ މުދާތައް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިންޑިއާގައި މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން އުޅޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދާތައް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުން ދީފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
މައްސަލަ ބޮޑު ގާނޫނު ދިފާއުކުރަން ބީޖޭޕީ ނުކުންނަނީ

މުސްލިމް ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ހަމައެކަނި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ...

December 25, 2019 7
ފަރުހާނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ އިރު، އެ މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 21
ހަރަކާތްތައް "ވަނދު" ކަމަށް ބުނާތީ އަދުރޭގެ ރައްދު!

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ ހަރަކާތްތައް "ވަނދު" ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 7
ހޮންގް ކޮންގްގައި އުއިގޫރު މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އުއިގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށް، އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދެން ހޮންގް ކޮންގް މީހުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 7
އިންޑިއާ: އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ހުއްޓުވުމުގެ ކުރީ ސަފަށް

ދުނިޔޭގައި މި އަހަރު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އިންޑިއާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ނަމޫނާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ މި އަމަލްތަކުން އެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިއުން ބޮޑެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 22
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑުވަނީ

އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިއްޔެ ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި އިތުރު ތިން މަރު

މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާގައި، އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 11
މޯދީއަށް ހާސްކަމެއް ނެތް! ގޯސްކުރެއްވީ އިދިކޮޅު!

އިންޑިއާގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށް، ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އިރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުންނެވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގޮތްދޫކުރައްވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް، މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
ދިއްލީ ފުލުހުން ބަޑި ޖެހި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

މުސްލިމް ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ބަޑި ޖެހިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު ނިއު ދިއްލީގެ ފުލުހުންނަށް އާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 12
ރައްޔިތުން މައިތިރިވުމަށް މޯދީ ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމް ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ހަމައެކަނި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު...

December 16, 2019 14
ނިއު ދިއްލީގައި ވެސް ހަމަނުޖެހުން

އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ މީހުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަށް ވެވޭ ބިލަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ވެރިރަށް ނިއު...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 37
ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އދ. އޮފީސް ކައިރީ މުޒާހަރާކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އދ. ގެ އޮފީސް ކުރިމަތީ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 5
ފުލުހުންގެ ބަންދުން 5 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ހަމަލާ ދިން މީހާ ހާމަކުރުމުން ނޫހާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 5) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ މީހަކު މަރާލީ ޕާކިސްތާން ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ "ޑޯން" ނޫހުން ބުނުމުން އެ ނޫހުގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 12
ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 10
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ޝިޔާމް ދޫކޮށްލައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 27
އިދިކޮޅުން ބޭއްވި އެއްވުން ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިރޭ ވެސް ބޭއްވި މުޒާހަރާ ފުލުހުން މިރޭ ރޫޅާލައިފި އެވެ.

November 30, 2019
ހޮންކޮން ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 30) - ހޮން ކޮންގައި މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ހިސާރުކޮށްގެން އުޅުނު ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

November 30, 2019 13
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން މާލެ ޖަލު ކައިރީގައި ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތިން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 13
އެއްވެ އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅި ގާނޫނު މިހާރު "އޯކޭ"؟

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އުޅުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރިއާލައި، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، އެއްވެއުޅުމުގެ ހައްގު ގާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތީ، އެއީ ކުށަކަށް ނުވާތީ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާ...