02 ޖުލައި

July 02, 2020 39
ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 14
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ޖިންސީގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބަޔަކު މިރޭ އިހުތިޖާޖުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 6
ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރީ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 39
މުސާރަ ނުދީގެން ބިދޭސީންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށްފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި...

June 25, 2020 10
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. މަކުނުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 25
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން، ހދ. މަކުނުދޫގައި ޒުވާނުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 7
އެއްވުން ރޫޅާލާއިރު ކަރާމާތަށް ބަލަން ޖެހޭ

އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އިސްކަންދީގެން ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެ ގާބިލްކަން ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަތަން ދެކިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 61
"އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ނުބާއްވާތި"

މާލޭގައި އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް އެ ފަދަ އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 64
މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި ހޯމަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ "ނަވާނަވައި" އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަަށް ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް

ހަމުގެ ކުލަ އަށް ނިސްބަތްކޮށް، ނަސްލީ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ބޭންޑް-އެއިޑުން ހާއްސަ ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
ޓްރަމްޕާއެކު ފައްޅިއަށް ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ވައިޓް ހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގެން ކައިރީގައިވާ ފައްޅިއަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަރިހު ވަޑައިގެންނެވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މާކް މިލޭ...

09 ޖޫން

June 09, 2020 80
ބޮންޑޭއަށް އަނިޔާކުރި ވީޑިއޯ މަޖިލީހުގައި ދައްކައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ފަހު ދުވަހު (ފެބްރުއަރީ 8، 2012)، މާލޭގައި އެމްޑީޕީން ކުރި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދައްކައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 3
ކަރަށް ކަކުލުން އެރުމުގެ ތަމްރީނު ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 7) - ކަރަށް ފައިން އަރައިގެން ސިކުނޑި އަށް ލޭފޮނުވުން ހުއްޓިދާ ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ފުލުހުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކެލިފޯނިއާގެ...

June 07, 2020 8
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ އެމެރިކާ ދެކޮޅުކަން ދައްކައިދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި އެމެރިކާގައި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 41
ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ދިން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ...

June 03, 2020 10
ފައްޅިއަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތީ ފިނޑި ނޫންކަން ދައްކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމުން މުޅި އެމެރިކާގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް ވައިޓް...

02 ޖޫން

June 02, 2020 143
ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް 7މީހަކު ހަައްޔަރު

މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ފެށިގެން ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންތަކެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހޫނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީފި އެވެ. އެ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 133 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއިން...

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކޮށް މޮޑެލްއަކު ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ފުލުހުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ޖޯޖް ފްލޯއިޑް މަރުވި މައްސަލާގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަން އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ކްރިސީ ޓައިގަން 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 13
ކަޅު މީހާގެ މަރާ އެކު މުޅި އެމެރިކާގައި ހަމަނުޖެހުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ހިންގަމުން...

May 31, 2020
އެންޑްރޮއިޑް 11ގެ އިވެންޓް ފަސްކޮށްފި

ގޫގުލްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް (އޯއެސް) ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ކަމަށްވާ އެންޑްރޮއިޑް 11 ބީޓާގެ އާ ފީޗާތައް ދައްކައިލަން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި އިވެންޓް...

29 މެއި

May 29, 2020 5
ކަޅު މީހެއްގެ މަރު، ދެން އަލިފާނާއި ހަމަނުޖެހުން

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 29) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ނެއްޓި އެންމެ ފަހުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ވެސް ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 31
މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ޕޮލިސް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 3
ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވަން އަޑުއުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު އަވަސްކޮށް، އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ގޮވާލާއި މާލޭގައި މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.