09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 17
"ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 39
ތުޅާދޫ ސްކޫލު ކުދިންނަށް ދިމާވަނީ ނަފުސާނީ މައްސަލައެއް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުދިންގެ ހެޔަށް ގޮތްވެ، ވެއްޓޭ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެއީ ޖިންނީގެ ކަމެއް ނުވަތަ ސިހުރު، ފަންޑިތައިގެ ކަމަކަށް ބަލައި ފަރުވާދެ އެވެ. މި މައްސަލަ ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 36
މިސްކިތަށް ވަދެ ހަމަލާދޭކަށް ނޫޅޭ، އެއީ ބަލި މީހެއް!

ރޭ މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު އިސްކަންދަރު މިސްކިތަށް ބިދޭސީ އަންހެނަކު ވަދެ ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތައް އެ މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އުފާ ނުވިޔަސް ހީނލުމުން އުފާވާނެ!

މިއީ ހިނި އަންނަ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ އުފާވެރިކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް ގަދަކަމުން ހީނލުމުން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުފާވެރިކަމެއް އިހްސާސްވާނެ ކަމަށެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް!

މިހާތަނަށް އައިޖީއެމްއެޗާއި ސަރުކާރުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އައީ މުޅިންހެން ބޭސް ދީގެންނެވެ. އެއީ ގިނަ ބަޔަކު ފަރުވާއަށް ދާން ބޭނުންނުވާ އެއް ސަބަބެވެ. ބޭހުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ބޭހާ އެކު ދޭން ޖެހޭ ތެރަޕީގެ ފަރުވާނުދޭތީ އެވެ. ހަމައެއާ އެކު ނަފްސާނީ ބައްޔާ މެދު އުފެދިފައިވާ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ދަރިފުޅު "ބަސް ނާހަނީ" ކީއްވެ؟

ބޯހަރު ކުއްޖެކޭ ބުނާ ގޮތެއް ނުހަދައޭ ކިޔާތީ ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމުން އެންމެ ފަހުން "ބަސް ނާހާ" ކުދިން ކަމަށް ވެސް ބުނަނީ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 5
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރަނީ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުުވާ ދޭ މަރުކަޒެއް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކޮށް އެ ބަލިތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 26
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް!

އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހިތް ބިރުގެންފަ އެވެ. ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތެވެ. ތިމާއަކީ ބޭކާރު މީހެއްގެ އިހުސާސް އަބަދުވެސް ކުރެވެ އެވެ. މީހަކު އެއްޗެއް ބުނެފި ނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ އެކަމެއް މާނަކުރެވެނީ އަމިއްލަ މީހާ ކުށްވެރި ކޮށްގެނެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިވެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
ފިޔާތޮށިކުލަ: އެންމެ ކުރިން ފިރިހެންކުދިންގެ ކުލައެއް

އަންހެން ކުދިންގެ ކުލައަކީ ފިޔާތޮށި ކުލަ ކަމަށާއި ފިރިހެންކުދިންގެ ކުލައަކީ ނޫ ކުލަ ކަަމަށް މިހާރު ވަނީ އަހަރެމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށް އެއްޗެއް ހޯދާ ނަމަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އެއްޗެހި ހޯދާނީ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. ނޫކުލައިގެ އެއްޗެހި ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ކުރިން އެކަން އޮތީ އެހެނެއް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 48
ޑރ. ނާޒު ރާއްޖޭގައި އަލުން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސްރީ ލަންކާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވި މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އޭނާގެ މަސައްކަތް އަލުން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 13
ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވި ދިވެއްސަކަށް ރަން މެޑަލް

ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ރަން މެޑަލްއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދަރިފުޅާ ދިމާލަށް "ނޫނެކޭ" ނުބުނާތީ ދަރިން ހަލާކުވަނީ

ދަރިން އެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އާއެކޭ ބުނާތީ، ނެގެޓިވް ކަންކަމަށް ދަރިންގެ ސިކުނޑި ތައްޔާރު ނުކުރެވި އެ ކުދިންގެ އުޅުމަށް ވަރަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު، ކުޑަކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ފައިސާއަށް އުފާވެރިކަން ގަނެވިދާނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތް

ކިތަންމެ ފައިސާއެއް ހުއްޓަސް އުފާވެރިކަމެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް ކިޔައި އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާއިން ދައްކަނީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮޅެއް ހަރަދުކޮށްލައިގެން އުފާވެރިކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ "އުފާވެރިކަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކާލާ

ކަންބޮޑުވެ ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި، ތިން ވަނަ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ އުސޫލުން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޖަޒުބާތުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެހީއަކަށްވާ ކަމަށެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
އިންސާނާގެ ނަފްސާނީ ބޭނުންތައް ހާސިލު ކުރުން

ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތާއި މުދަލާއި ފައިސާ ފަދަ މާއްދީ ބޭނުންތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިންސާނާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު މި ދެންނެވި...

02 ޖޫން

June 02, 2017
އިމްތިހާނުން ފެއިލް ވުމުން ދަރިންނަށް ދޭންވީ ހިތްވަރު

އިމްތިހާނުން ކުދިން ފޭލްވުމަކީ ނުވަތަ މާކްސް ދަށްވުމަކީ ކުދިންނެކޭ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް މައިންބަފައިންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މައިންބަފައިންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ އެމީހުންގެ ދަރިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެކަން ވަނީ...

20 މެއި

May 20, 2017 2
ސިފަ އެކަންޏެއް ނޫން، އަޑާއި ވަހުން ވެސް ހިތްކިޔާ

މީހަކު އެހެން މީހަކަށް ހިތްކިޔައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދެނީ އެ މީހެއްގެ ބުރުސޫރައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޮންނަނީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ސިފައިގެ އިތުރުން އެ މީހެއްގެ އަޑާއި ގައިން ދުވާ ވަހަކީ ވެސް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 9
ގަޑިޖެހޭ މީހުން އެކަމާ އެހާ ކަންބޮޑެއް ނުވޭ

ގަޑިއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހުންނަށް ވުރެ ގަޑި ޖެހިގެން ތަންތަނަށް ދާ މީހުން ކާމިޔާބުވެފައި މަސައްކަތްތެރި ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ހެއްޔެވެ؟

10 މެއި

May 10, 2017 2
ހިތްދަތިކަން ބޭހަކުން ލުއިކުރެވިދާނެތަ؟

ލޯބީގައި ހިތް ހަލާކުވުމަކީ ހަމަ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ނަސީބަކުން މިކަމަށް ވެސް ފަރުވާއެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
"ސްޓްރެސް" އޭ ނުކިޔާ! ސްޓްރެސް ވެދާނެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަކަމުން ނުވަތަ ދިމާވާ ކަމަކާ ހެދި ސްޓެރެސް ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެހެން މީހުން ގާތު ބުނަންހެއްޔެވެ؟ ތިޔައީ އަބަދު ސްޓްރެސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނަމަ އެ ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.