02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
އެމްޓީސީސީއަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 15މިލިއަން ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 16
އެމްޓީސީސީ އަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 42
"އެމްޑީންގެ މުސާރައަކީ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެއް ނޫން"

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ އަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެއް ނޫން ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 21
ސަރުކާރު ބިންތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައާފްކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 149
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި 15،000ރ އަށް ވުރެ އިތުރަށް މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
މިދިޔައަހަރު އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ، 422 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް، ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 422 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 14
އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ކުލަ ލައިދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައި

އެސްޓީއޯއިން ކުލަ ގަންނަ މީހުންނަށް ކުލަ ލައި ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން، އިއުލާންކޮށްގެން ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 22
ސަރުކާރުގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 5
މައްސަަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް އޮޑިޓް ކުރަނީ

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅު ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިިޒެޑްއެލް)ގެ އޮޑިޓެއް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 33
ތިލަފުށި ހިންގާ ކުންފުނީގައި އެތެރޭގައި ކޯޅުމެއް

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑާ ދެމެދު ބޮޑު ކޯޅުމެއް އުފެދި ކުންފުނި ހިންގުމުގައި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 10
ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިވިޑެންޑް އިތުރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 26
ހިންގުން ރަނގަޅު ނުކުރާ ވެރިން ބަދަލުކުރާނަން: އަމީރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަދަލުތައް ގެންނަތަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި ޕާފޯމެންސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަދައި، އެކަންކަން ހާސިލު ނުކުރެވޭ ނަމަ މެނޭޖްމެންޓް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 9
އާ ދެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސަރުކާރުން އަލަށް އުފެއްދި ދެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އާރުޑީސީ އާއި ޓްރޭޑް ނެޓް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 40
ހުސެއިން ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް: ތިއީ ބޮޑުވަރު!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވުން ގިނަވާތީ، އެއީ "ބޮޑުވަރު" ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 18
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުންފުންޏެއް

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ސްޓެލްކޯއިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
ޕެންޝަން ފަންޑަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަހެއްގެ ތެރޭގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ގެއްލުންވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން ގަރާރެއް

ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގެއްލުމުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 6
އެމްއޭސީއެލްގެ 10 މުވައްޒަފަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އެ ކުންފުނީގެ 10 މުވައްޒަފަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމައި އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.