18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑްގެ 4 ކޭސް، ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުލުހުންނާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކުޅުދުއްފުށި އަލުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 24 މީހުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ 24 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ.

October 17, 2020 11
ހުން ސްކޭން، ކޮވިޑަށް ދިވެހިންގެ ހާއްސަ އުފެއްދުމެއް

ގިނަ މީހުން ވަދެ ނުކުމެވާ ތަންތަނަށް މީހުން ވައްދާއިރު މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އެމީހެއްގެ ފިނިހޫނުމިން ބެލުމެވެ. ދެވަނަ ކަަމަކީ މާސްކް އަޅައިިގެން ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ....

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
ރަނގަޅަށް އަމަލްކުރަންޏާ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ބިރެއް ނެތް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް މިއަދު ހުޅުވަނީ ފުރިހަމަ ގައިޑްލައިންތަކެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަަލުކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19ގެ ފެތުރުމުގެ ބިރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 1
މިއަދު ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 49 މީހުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖެއިން 49 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 11
އެޗްޕީއޭގެ ރައްދު: ހިދުމަތް ދެނީ އޯގާތެރިކޮށް

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމާއި އެނޫން ހިދުމަތްތައް ވެސް ދެނީ އޯގާތެރިކޮށް ކަމަށް ބުނެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަނަށް މިރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 6
އެންޓިޖެން ޓެސްޓަށް ހުއްދަ ދީ، ގައިޑްލައިނެއް ހަދައިފި

ހަށިގަނޑުގައި ކޮވިޑް-19 ހުރިކަން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ދެނެގަނެވޭ އެންޓިޖެން ޓެސްޓަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީ އެ ބޭނުންކުރާނެ ގައިޑްލައިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 9
ކޭސްތައް މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ދޮޅުމަސްފަހުން:އަސްލަމް

ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު ރާޅެއް ނާތުވެއްޖެ ނަމަ އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަދި ދޮޅުމަސް ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ޓެސްޓުކުރި 1،583 މީހުން ތެރެއިން 65 ޕޮޒިޓިވް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރި 1،583 މީހުންގެ ތެރެއިން 65 މީހުން ޕޮޒިޓިވް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10،530 އަށް އަރައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އަށް މިރޭ ޕޮޒިޓިވްވީ 31 މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ 31 މީހަކު ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 14
ކޮވިޑް ކޭސްތައް 10،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްްވި މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 10،000 އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 25
ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖުކުރަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ރާއްްޖެ އަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި 92 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ބަލީގެ ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 32
ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމައިލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑަވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 1
ރާއްޖޭން ލަންކާއަށް ދިޔަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރި ފަސްމީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައުރީފްކޮށްފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ނައްތައިލަން ކަނޑައެޅި މުއްތަދުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ސަންސެޓް ގާނޫނުން ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އާއި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ގިނަ ހުރަސްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 2020" ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ބިލެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 12
ހޯޑެއްދޫގެ ކޭސްތަކުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގއ. ހޯޑެއްދޫން ދެ މީހަކު ޓެސްޓްކުރި އިރު ބައްޔަށް ފޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އެމީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 36 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ވެސް ހެދި އެވެ. ނަތީޖާ އައީ އޭގެ ތެރެއިން 19 މީހުން/ކުދިން ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. މިއީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނަމަވެސް ރޭ އެތަނުން ބުނީ އެރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 32
ދަރުމަވަންތައިގައި އެޑްމިޓްކުރީ ރަނގަޅަށް:އައިޖީއެމްއެޗް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ދެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އަައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.