30 މެއި

May 30, 2020 3
ޖުލައިގައި ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަހު ޖުލައި މަހު އަލުން ފަށާއިރު އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 10
ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން ނުކޮށް 4 އަހަރު

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ގޮތުގައި "ކޮމިޝަނާ އޮފް އެޝުއަރެންސް" އައްޔަންކުރަން ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ވެސް އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު...

May 25, 2020 54
މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި ޖަލްސާތައް ފަށަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ހާއްސަ އިންތިޒާމުތަކަކާ އެކު މާދަމާ އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 15
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލޮޖޮންގް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 16
"ކޮވިޑްގެ ސާޖް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސާޖް (ކުއްލި އިތުރުވުމެއް) އަންނަ މިންވަރު ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 21
އައްޑޫގައި ޕީޕީއީގެ ދަތިކަމެއް ނެތް: ސަރުކާރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އައްޑޫގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ތަކެތި އައްޑޫގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 21
ސަރުކާރު ބިންތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައާފްކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް،...

May 06, 2020 12
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ 66 ކޮންޓެކްޓެއް ހޯދައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނަ މަރުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ 66 މީހަކު މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

05 މެއި

May 05, 2020 24
މިއަދު މަރުވީ ކޭކޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ފިޓްޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް، މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި (ކޭކޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން އެނގިއްޖެ...

May 05, 2020 21
ބަލި އައި ގޮތެއް ނޭޭނގޭ 39 މީހަކު އެބަތިބި:އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރިން ޕޮޒިޓިވް ވި އެއްވެސް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވި ކަމެއް ނޭނގި 39 މީހަކަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 13
"އާ ގާނޫނަކުން ކައުންސިލްގެ ދައުރު ދިގެއް ނުކުރެވޭނެ"

ގާނޫނުއަސާސީގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުވާ ހާލަތުގައި އާއްމު ގާނޫނަކުން އެ ދައުރު ދިގު ދަންމައި ނުލެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމްް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 13
ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތިކަން އެބައޮތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ހޭދަވާ ވަގުތާ އެކު، އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެެެއް އެބަހުރި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުނަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 9
މަނަދޫން ގެނައި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ މާލެ ގެނައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2020 16
ކޭސްތައް ގިނަޔަސް ކޮންޓްރޯލް އަދި ނުގެއްލޭ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެންނަ އަދަދު އިތުރުވެފައި ވިޔަސް، އަދި މި ފެންނަނީ އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ކަމަށާއި ކޮންޓްރޯލުން އަދި ނުނެއްޓޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ ރާއްޖެ އަަށް އައީ ދުބާއީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި ކަމަށް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 5
ދުބާއީގައި އޮތް ފެއާއަކަށް ދިޔަ މީހުން ހޯދަނީ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދުބާއީގައި ބޭއްވި ފެއާއަކަށް ދިޔަ މީހުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ރިޕޯޓް ކުރަން އެ އެޖެންސީން ރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

April 28, 2020 23
ބޮޑެތި ކްލަސްޓާތައް ގުޅެނީ ބާޒާރުމައްޗާ: އަފްޒަލް

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލާސްޓާތައް ގުޅިފައި ވަނީ ބާޒާރުމައްޗާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 27, 2020 20
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ހާލަތު މެނޭޖްކުރެވޭނެ:ސަރުކާރު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަަޑުކަމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށް، ހާލަތު މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 18
މާލެއިން ރަށްރަށަށް ނުދޭ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ހުރެދާނެ!

މާލޭގައި މިހާރު އުޅޭ ކޮން މީހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މާލޭގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތު އެހެން ރަށަކަށް ދިިއުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 25, 2020 48
ރަށްރަށުން ހަރުކަށިކޮށް އަމަލު އެބަކުރޭ: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހަކު މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކުން ފެންނަ ހާލަތުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވުރެ ހަރުކަށި...

April 25, 2020 18
ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދާން ޖެހެނީ ކޮންޓެކްޓް ގިނަ ވީމާ

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވެ، އެއް ބަޔަކު ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ބައިިތިއްބަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓްސް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 21
އައިއެމްއެފުން 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އައިއެމްއެފްގެ ރެޕިޑް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ (އާރުސީއެފް)ގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިޔަން ޑޮލަރު ( 445.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 75
އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކުރިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކޭސް 26 އަކީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ކަމަށް މިހާރު ނުބަލާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 20, 2020 29
މަހްލޫފް ވެސް އައިސޮލޭޝަންގައި

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގްރޫޕުން މަަސައްކަތްކޮށްދިން، އިހުސާން ފިހާރައިގެ ދެ މުވައްޒަފަކު...

April 20, 2020 7
ފްލޫ ކްލިނިކަށްދާ އެންމެން ވެސް ޓެސްޓްކުރާނެ: އެޗްޕީއޭ

މާލޭގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދާ އެންމެން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 17
ބަންގްލަދޭޝުން އަންނަ ފްލައިޓުން 70 މީހުން ފުރާނެ

ދިވެހިން ގޮވައިގެން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ އިން ފުރާނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ 70 މީހުން ގޮވައިގެން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2020 16
"މަގުތަކަށް މީހުން ނުކުތީ ޑެލިވަރީ ނިޒާމް ފޭލްވުމުން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް ގޭގޭގަައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ގެތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ރޭވި ނިޒާމު މަސައްކަތް ނުކުރި ކަމަށާއި...

April 19, 2020 116
ބަންގްލަދޭޝްގެ 70 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަަނަލް އިމަޖެންސީ އޮަޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 14
ލޮކްޑައުން ރަނގަޅަށް ދަންޏާ ކޭސް މަދުވާނެ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އޮތް ލޮކްޑައުން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭ ނަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

April 18, 2020 15
ހަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެންމެ ގިނަ ކޭސް މިއަދު

ކޮވިޑް-19 އަށް މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލެ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަނިކޮށް ހަ މީހަކު އަލަށް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 7
މުދާ ލިބުން ދައްޗެއްނުވާނެ: އެމްޕީއެލް/ކަސްޓަމްސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ މުދާ އެތެރެކޮށް ފިހާރަތަކަށް ދޫކުރުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނާންނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް...

April 17, 2020 8
ޑެލިވަރީ އޯޑަރުތައް ނިންމަން ފުލުހުން ވަގުތު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވާތީ، މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރަން ހުއްދަ ދިން ފިހާރަތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ދީފައިވާ ވަގުތު ފުލުހުން މިރޭ ވަގުތީ...