20 މާޗް

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ...

March 20, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް މިރެއިން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކުރަން ނިންމުން،...

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބޮޑުފުޅަދު އާއި ސަފާރީއެއް މޮނިޓާކުރަނީ

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރަަށުގެ ހާލަތު ކަައިރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 14
މަޖިލީހުން 30،000ރ. ގެ މުސާރަތައް ކުޑަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30،000.ރ އަށް ވުރެ ގިނައިން ލިބޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރަައިން މި މަހާއި އަންނަ މަހު 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރަން ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 43
އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ ފަރުވާ އޮތީ މަޖިލީހުގައި:ނަޝީދު

އިންތިޚާބެއް ލަސްކުރަން ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނީ ފަރުވާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 13
އެެހެން ގައުމުތަކުގައި ހެދި މިސްޓޭކް ނުހައްދަވާ!

ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެންމެ މީހަކު ހެދި ގޯހަކުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ގޮތް މެދުވެރިވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގޯސް ރާއްޖޭގައި ނުހެދުމަށް އައިޖީއެމްްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު މުއާޒް މޫސާ މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 104
އާމްދަނީން 446 މިލިޔަން ޑޮލަރު މަދުވެދާނެ:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އަންނަމުންދާ ހީނަރުކަން މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ދެމިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ ދައުލަތަށް މި އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 135.9 މިލިޔަން ޑޮލަރު (2.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ) އާއި 446.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު (6.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު...

March 15, 2020 6
"ސިއްހީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުންނަވާ"

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވުމަށް ހެލްތުމިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

March 15, 2020 9
600 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފެތުރިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ މީހުން ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން،...

14 މާޗް

March 14, 2020 25
ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ފޭބުން 14 ދުވަހަށް މަނާ

މިއަދު ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓަކުން މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމާއި ރަށްރަށުން ރިސޯޓްތަކަށް މީހުން ދިއުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 56
އިގްތިސާދަށް ވަރަށްބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އެބަ އަންނަ ކަމަށާއި އެ ރޯގާގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް...

March 12, 2020 7
އިންތިހާބުގެ ތާރީޚަށް ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވާނެ: އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމުގެ މިންވަރު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ތާރީހާ ހިސާބަށް ދާއިރު، ބޮޑެތި އެއްވުންތައްް ބޭއްވޭ ވަރަށް...

11 މާޗް

March 11, 2020 54
ހާލުބޮޑުވުމުން ފަރުވާދޭން ހުރީ ދަރުމަވަންތަ އެކަނި

ކޮވިިޑް-19 ޖެހޭ ބަލި މީހެއްގެ ހާލުބޮޑުވެގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާދޭން މިވަގުތު ހުރީ ދަަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ބޭރަށް ދަތުރުކުރުން މަދުކުރަން އެދިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ނުކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

March 10, 2020 21
ކޮވިޑް-19: ރީތިރަށް ރިސޯޓް ވެސް ބަންދު

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓްގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝަައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން...

March 10, 2020 67
ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުން ބުއްދިވެރި: ޑރ. ނިޔާފް

އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ ހަ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާއިރު، ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ މި ވަގުތަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުން ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބަަލިތަކުގެ...

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ ކަަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް

ރިސޯޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ހަދައިފި އެވެ.

March 08, 2020 35
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފުގެ ޔަގީންކަން

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅަށް މަަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ރޯގާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޓާސްކްްފޯހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 08, 2020 18
ކޮވިޑް-19: ބަތަަލާ އައިލެންޑް ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ސޭޑީޒް ބަތަލާ އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި މޮނިޓާ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 11
އެއާޕޯޓުން ސްކްރީންކޮށް އެކަހެރިކުރުން ހަމަޖައްސައިފި

ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ "ވޫހާން ވައިރަަސް" ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ފުރިހަމަ އަށް އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މީހުން ސްކްރީން ކުރުމާއި އެކަހެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައްް ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގައި ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 8
ފެނުނީ ވެކްސިން ތައްގަނޑެއް ނޫން

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި ހުންނަ ދަމަނަވެށި ފަޅާލައިގެން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވަގަށް ނެގި ވެކްސިން ތައްގަނޑާ އެކު ގެއްލުނު އެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 47
އައްޑޫގައި ވެކްސިން ތައްގަނޑެއް ވަގަށް ނަގައިފި!

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި ހުންނަ ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ތައްގަނޑެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 6
އަނެއްކާވެސް ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް، ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އަނގަޔަށް ލައިގެން އުޅެނިކޮށް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއަށް ދިޔަ ޕިނެއް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުން އަނެއްކާވެސް ނަގައިފި އެވެ. މި ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އަނގަޔަށް ޕިން ނުލަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 7
ފޯރަމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފެށުން: އަމީން

އެކި ދާއިރާތަކުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުންނާ އެކު ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭއްވި ފޯރަމަކީ ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފެށުން ކަމަށާއި އެ ފޯރަމަކީ ދިއްލުނު ކުޑަކުޑަ "ހުޅުކޮޅެއް" ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 5
ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑް ލޯންޗްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް 2012 ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ސަރުކާރުން މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

November 06, 2019 2
އާއްމު ސިއްހަތަށް އިސްނެގުމުގައި ނައިފަރުގެ ތަޖުރިބާ

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ އާއްމު އުސޫލަކީ ބަލިވެގެން ދާ މީހާއަށް ފަރުވާ ކުރުމެވެ. ބަލި މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވިޔަސް، އެ މާހައުލު ބަލައި ބަލީގެ ސަބަބު ނަައްތައިލަން...

November 06, 2019 16
"އާސަންދައަކީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ"

ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް "އާސަންދަ" އަކީ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އޮތް މަގެއް ކަަމަށް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 19
"ބިނާކުރާމީހުން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބޭނެ ގޮތް ހޯދަންޖެހޭ"

އެކި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބިނާކުރާ ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ކުރަން ބޭތިއްބޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ހުނަރުވެރި މީހުން ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ...

November 05, 2019 3
ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތުކެއާ އަލުން ދިރުވުމުގެ ޕްލޭނެއް

ފެމިލީ ހެލްތު ވޯކަރުންނާއި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ތައާރަފްވި ދުވަސްވަރު އެއީ ވަރަށް މަސައްކަތް ބުރަ ބައެކެވެ. އޭރު ރަށްރަށުން ފުރައިގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އާއްމު ސިއްހަަތާ މެދު ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ފެށި "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާ" ގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ...

November 04, 2019 4
ބަލިވީމާ ކުޑަރަށާއި ބޮޑުރަށު މީހާ ތަފާތުވެގެން ނުވާނެ

ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ކުދި ރަށްތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 9
ޕަބްލިކް ހެލްތާ ގުޅޭ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގައި ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް، ޕަބްލިކް ހެލްތާ ގުޅޭ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.