06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 4
ހުޅުދުއްފާރުގައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް މާލެެއިން ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 48
މަރުވިމީހާ ކޮވިޑް ޓެސްޓުކުރަން ހަފުތާއެއް ކުރިން އެދުނު

ކޮވިޑް-19 ގައި ރޭ މަރުވި މީހާ، މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް، އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކޮށްދޭން އެދުނު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 02, 2020 50
ކޮވިޑް-19ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް ރެކޯޑް އަދަދެއްގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުނުވެ ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިއްޔެ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 10
މިއަދު 152 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިއަދު 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްުތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 63
ރާއްޖެ އަލުން ބަންދުކޮށްގެން ފައިދާއެއް ނެތް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ބަންދު ކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2020 7
ލުއިތަކުން ނަތީޖާ ގޯސް ނަމަ، ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރޭ!

އަބަދުވެސް ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަ ވާހަކަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ކުރަމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކެވެ. ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ މައި ޕާޓީގެ ސުޕަ...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 14
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 59 ކޭސް، 44 ދިވެހިން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 59 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

July 22, 2020 20
ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށެއްގައި ހުރެވޭނީ ފަސް ދުވަހަށް

ޚާއްސަ ހިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި، މާލެ އިން ދާ މީސްމީހުންނަށް ރަށްރަށުގައި ގިނަވެގެން ފަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނައިން ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 12
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވި މީހުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާނެ: ޕީޖީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފު ވެގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 21, 2020 70
ނިޔާފަށް ރޮޒައިނާ ތާއީދުކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަސް ހިމަނައިގެން އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް އިތުރަށް އިސްލާހްކުރަން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފް ފާޅުކުރެއްވި ހިޔާލަށް މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 42
ސިއްހީ އިމަޖެންސީގެ ބަދަލު ރަނގަޅު: ޑރ. އަޒީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުުކުރާ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުން ގޯސް ނޫން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަަރެއް...

July 20, 2020 44
ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާ އޮންނަން ޖެހޭ: ނިޔާފު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރާ ގަރާރުން ބައެެއް ނުވަތަ ގަރާރު ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮންނަ ގޮތަށް އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 7
މަޖިލިހުގެ މުވައްޒަފަކަށް އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 25
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ތާއީދުކުރަނީ 67 ޕަސެންޓު މީހުން

މާލެތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓު...

July 17, 2020 10
ސިއްހީ އިމަޖެންސީއަށް ރުހުން ހޯދާ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާ މެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ފޯރަމެއް ބާއްވަން...

16 ޖުލައި

July 16, 2020 14
ކަރަންޓީންނުވެ، މަސައްކަތްތަކަށް ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ

ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށް މާލެ އިން ރަށްރަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިންް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 20
ބޮޑުއީދުގައި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް "ރަށު ބަންދެއް"

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު މި އަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ގޭ ބަންދެއްގަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ވެރިރަށުގެ ދެ ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަށު ބަންދެކެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 32
ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮގަސްޓް 7 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ...

July 14, 2020 11
ޝިޔާ ސެލޫނުން ދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މި ހާލަތުގައި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ތަންތަނަކީ ކަސްޓަމަަރުންނާއި ހިދުމަތްތެރިން ވަރަށް ގާތުން މަސައްްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ސެލޫންތަކެވެ....

12 ޖުލައި

July 12, 2020 15
މައުލޫމާތުނުދޭތީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އުނދަގޫ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ބައެއް މީހުން ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭތީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސްކުރަން އުނދަގޫވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 12, 2020 40
ހާލަތު ދަށް، އެކަމަކު ދެން ވެސް އޮތީ ރައްކާތެރިވުން

މިވެނިކަމެއް ކުރާ އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަހައިދޭން އެކަކު ބުންޏެވެ. އަނެެކަކު އެދުނީ މިވެނި މީހަކު އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނުވާނެތޯ...

11 ޖުލައި

July 11, 2020 30
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މައްޗަށް: ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެއް

ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 64 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރީ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 28
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: މައުމޫން

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާއި މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި "ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާތީ" ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރީގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަލުން ގެނެސް ފުރިހަމަ އަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 06, 2020 16
ހަމަ ސުވާލެއް: މި ފެންނަނީ މާ ބޮޑު ދޫވުމެއް ނޫންތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބުމަށް ފަހު، މި މަހު އެކަކުން ފެށިގެން ދިން ދޫތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރާ މެދު،...

July 06, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކްލަސްޓާ ބޮޑުވަނީ

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފުރަތަމަ އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލު ދޫކޮށްލުމުން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ބަލި ޖެހުނު...