15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 8
ރަނގަޅު ގޮތް: ޓްރީޓޮޕަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 904 އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 12, 2020 70
ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސްް ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ގާތް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދުރުދުރުގައި ހުއްޓަސް ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ފެތުރުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

May 12, 2020 45
"800 މިލިޔަން ރުފިހާ ހަރަދުކުރީ ހަރުގެ ތަކަކަށް"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހަރަދު ކުރި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 800 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އެރުމުން، އެ ފައިސާ އަކީ ހަރުގެތަކެއް އަޅަން ހަރަދު ކުރި ފައިސާ...

11 މެއި

May 11, 2020 63
"ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ބޯޑަރު ނުހުޅުވާނަން"

ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާނެ ކަަމަށާއި ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ، ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު...

May 11, 2020 13
ދުބާއީ ކުންފުނީގެ ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް މި މަހު ލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް 45 ވެންޓިލޭޓަރު...

10 މެއި

May 10, 2020 7
އައްޑޫ ކޭސް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީން ކުރިން: އެޗްޕީއޭ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ދެއްކި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަށަަވަރު ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

May 10, 2020 36
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ދެނީ

އިންޑިިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ރާއްްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުުމުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 12
އައިޖީއެމްއެޗް އެންއައިސީޔޫގައި ތިބި ކުދިން ޓެސްޓްކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ފުރަތަމަ ބައިތިއްބާ ނިއޯ ނޭޓަލް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އެންއައިސީޔޫ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ...

May 09, 2020 51
ޑރ. ޝީނާ އެ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް އެނގޭތަ؟

ގިނަ މީހުން މިހާރު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މުޅި ހާލަތު ލަފާކުރައްވައި، ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ތައްޔާރުކުރައްވާ އަދަދުތަކާއި ރޮނގުތައް ދެމިގެން ދާނެ ގޮތް ބަލާށެވެ. މިއީ...

08 މެއި

May 08, 2020
ބަންދުުގައިި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯކޮށް ފަށަނީ

ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 26
ޕެންޝަން ފަންޑުގައި އަތްލާކަށް ނެތިން: އަމީރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 07, 2020 33
ފްްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްްސަ އެލަވަންސެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 07, 2020 39
ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ޕީކަށް ނުދާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 މާލެ އިން ފެނުމާ އެކު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބަލީގެ ޕީކަށް ދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 މެއި

May 05, 2020 20
މާލޭން ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި ވާތީ ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން ފޮނުވުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ ގޮތާއި އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ...

May 05, 2020 24
މިއަދު މަރުވީ ކޭކޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ފިޓްޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް، މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި (ކޭކޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން އެނގިއްޖެ...

04 މެއި

May 04, 2020 27
މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވަން ރައީސް އިބްްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 04, 2020 22
ކޮވިޑް ފެތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާތެރޭ އިތުރުވެދާނެ

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި މައްޗަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

May 04, 2020 18
"ނިއު ނޯމަލް"އަކީ ކޮބާ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް މި އޮތީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރާއްޖެ ވެސް އެ ހާލަތަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި ރޯގާގެ ނިމުމުގެ ކޮޅުމަތި އަދިވެސް ފެންނަން ނެތުމާ...

02 މެއި

May 02, 2020 49
10 ވެންޓިލޭޓަރާ އެކު ޗައިނާގެ އެހީ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމަށް ޗައިނާ އިން ދިން 10 ވެންޓިލޭޓަރާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުންނާއި ޗައިނާގެ ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރި އެހީތައް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ

May 02, 2020 13
ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތިކަން އެބައޮތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ހޭދަވާ ވަގުތާ އެކު، އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެެެއް އެބަހުރި ކަމަށް...

May 02, 2020 31
މާލެ، އަލިފާން ބޮމަކުން ބަލީގެ ބޮމަކަށް

މިދިއަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ވެރިރަށް މާލެ ކުރިމަތިލީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅަކާ އެވެ. ހ. ތިލަފުށިގޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިންވާލެވުނު އިރު،...

01 މެއި

May 01, 2020 55
އިގްތިސާދު ހުއްޓުވާލައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު:އުމަރު

އިގްތިސާދު ހުއްޓުވާލައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު ކަމަށާއި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ އެކު ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ...

May 01, 2020 9
މަނަދޫން ގެނައި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ މާލެ ގެނައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
އޮޑިޓިންއަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާބެހޭ ވެބިނާ ސީރީޒެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި، އެކައުންޓިން އާއި އޮޑިޓިންގެ ދާއިރާ އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ވެބިނާ ސީރީޒެއް މިރޭ ފަށަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 30, 2020 8
ފެން، ގޭސް، ތެލުގެ ޑެލިވަރީއަށް ފާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެން، ގޭސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފާހެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 13
ކައްޕި އާއިލާގެ ހަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ރަށަށް ހިމޭންކަން

އަތިރިމަތީގައި ހަޓުތައް ހަދައި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލަން ދިއުމަކީ ށ. ނަރުދޫ މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މާލެ ސަރަހައްދެއްކޭ އެއްގޮތަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް...

April 28, 2020 54
އަމާޒު ބޯޓު ފުރީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރިކަން ނޭނގި

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫ އަމާޒު ބޯޓް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން ކަމަށް ވިޔަސް، ބޯޓު ފުރިއިރު...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.